Mässling

Mässlingsinformation

 • Mässling - personalvaccination

  I Region Skåne rekommenderas att all personal som arbetar patientnära, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, bör vara immun mot mässling. Inventering av mässlingsimmunitet och erbjudande om vaccination ingår sedan november 2017 i rutinerna vid hälsokontroll inför nyanställning.

  Hos befintlig personal kan dock också finnas personer med otillräckligt skydd mot sjukdomen. Enligt beslut av regiondirektören i januari 2018 ska alla medarbetare inom Region Skåne med patientnära arbete erbjudas kostnadsfri vaccination mot mässling. Erbjudandet är frivilligt och arbetsgivaren står för kostnaden.

  Chefer inventerar immunitetsläget

  För att avgöra vilka som ska erbjudas vaccination inventeras immunitetsläget mot mässling hos berörd personal. Därefter bör de som saknar immunitet eller där det är osäkert om immunitet mot mässling föreligger vaccineras.

  En blankett finns framtagen för att underlätta inventeringen av immunitetsläget. Närmaste chef är ansvarig för sin personal.

  Observera att serologisk test för mässling i normalfallet inte ska genomföras, utan inventering enligt blankett är tillräcklig för att avgöra om vaccination behövs eller inte. Serologiska tester ska sparas för specialfall såsom gravida/immunsupprimerade som utsatts för smittrisk.  

  Rekommendationen om personalvaccination gäller medarbetare med patientnära arbete inom Region Skånes samtliga verksamheter. Medarbetare på enheter med högst risk för smitta eller där man kan komma i kontakt med ovaccinerade eller på annat sätt mottagliga individer bör dock särskilt uppmärksammas och prioriteras.

  Dessa bedöms vara personal med patientkontakt inom:

  • Primärvården inklusive kväll och helgmottagningar
  • Akutmottagningar och internmedicin
  • Barnmedicin och Barnkirurgi
  • Infektionssjukdomar
  • Ambulans
  • Kvinnosjukvård
  • Hematologi och onkologi
  • Regionservice (medarbetare som jobbar eller har kontakt med ovanstående verksamheter)

  Det åligger respektive förvaltning att organisera hur vaccinationerna skall genomföras. Förslagsvis sker detta så verksamhetsnära som möjligt.

  För inventering av mässlingsimmunitet och behovet av vaccination hos medarbetare används nedanstående enkät:

  Förtydligad blankett för inventering av mässlingsimmunitet (pdf)

  All information för invånare och patienter som gäller mässling samlas på 1177.se:

  Information om mässling på 1177 Vårdguiden

 • Mässling orsakas av ett virus som tillhör gruppen paramyxovirus och är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns.


  Smittspridning

  Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids via luften som droppar (aerosol). Viruset tar sig sedan in via luftvägarna eller ögonens slemhinnor. Smitta kan ske från 4 dygn före till 4 dygn efter utslagsdebut. 

  Viruset kan överleva i luften upp till två timmar efter att en infekterad person lämnat ett rum, t.ex. ett väntrum. 

  Den som tidigare haft mässling är immun och kan varken insjukna eller sprida smitta vidare.

  Inkubationstid

  7-18 dygn, vanligen 10 dygn. Kan förlängas hos den som fått immunglobulin.

  Symtom

  Debuterar med feber, konjunktivit och torrhosta. Efter ett par dagar tillkommer det typiska utslagen, vilka börjar i ansiktet och sedan sprider sig ner till bålen och extremiteterna. Bakteriella komplikationer, som t.ex. otit och pneumoni är vanligt.

  Barn under 5 år, gravida och immunsupprimerade personer har en ökad risk för allvarlig sjukdom och komplikationer.

  Provtagning

  Nasofarynx- eller svalgprov för påvisning av virus-RNA

  Serumprov för IgG och IgM antikroppar.

  Kontakta Virus-jour (046-1)77291 eller Bakt-jour (046-1)77322 och begär akutsvar

  Åtgärder vid inträffat fall eller utbrott

  Vid misstanke på mässling hos person på vårdenhet/mottagning isoleras patienten på enkelrum med stängd dörr. Kontakt med barn-/infektionsläkare och smittskyddsläkare som kan ge råd om fortsatt handläggning.

  Om patienten ska remitteras är det viktigt med telefonkontakt med mottagande enhet så att patienten kan slussas direkt in på isoleringsrum utan att passera reception eller väntrum.

  Mässling är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. En av åtgärderna är att så snabbt som möjligt identifiera icke-immuna personer i omgivningen som kan ha exponerats för smitta. Det kan bli aktuellt att erbjuda dessa postexpositionsprofylax med vaccination eller immunglobulin.

  Detta görs samråd med infektions- och/eller smittskyddsläkare. Vaccination ska göras inom 72 timmar efter exposition.

  Bedömning av immunitet

  Vaccin mot mässling började införas i Sverige under 1970-talet och sedan 1982 ingår mässlingvaccination med två doser i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Första vaccindosen ges vid 18 månaders ålder och vid 6-8 års ålder ges påfyllnadsdos.

  De allra flesta barnen får ett skydd redan efter första dosen.

  För personer födda och uppväxta i Sverige gäller följande:

  • Född före 1960: De flesta har haft mässling och är immuna
  • Född på 1960- och 1970-talen: Varierande immunitet – en del kan ha undgått sjukdomen eller endast fått en dos vaccin
  • Född 1981 och senare: De allra flesta har fått 2 doser vaccin och har ett gott skydd

  Följande grupper kan riskera att inte vara immuna:

  • Barn under 18 månader som ännu inte fått sin första dos
  • Född på 1960- och 1970-talen
  • Personer som frivilligt har avstått från vaccination
  • Personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige)

  Läs vidare här:

  Mässling personalvaccination

  Mässling - Vårdhygieniska riktlinjer (pdf)

  Folkhälsomyndigheten

  1177

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.