Sjögrens syndrom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • M35.0A Primärt Sjögrens syndrom
  M35.0B Sekundärt Sjögrens syndrom

Primärvård

 • Primär bedömning och handläggning
 • Uppföljning av patienter med endast ögon- och/eller muntorrhet och fungerande symtomlindrande behandling

Specialiserad vård

 • Fortsatt utredning och fastställande av diagnos
 • Uppföljning av flertalet patienter

Definition

Sjögrens syndrom är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som engagerar exokrina körtlar, främst tår- och salivkörtlar. Även andra organ och vävnader kan påverkas.

Epidemiologi

 • Primärt Sjögrens syndrom har en prevalens mellan 0,05–0,6 %.
 • Sjukdomen debuterar ofta vid 40–50 års ålder, men kan debutera i alla åldrar.
 • Tillståndet är mycket vanligare hos kvinnor än hos män.

Etiologi

Orsaken är okänd men genetiska faktorer predisponerar för utveckling av sjukdomen. Virus, hormonella faktorer och omgivningsfaktorer kan vara involverade i patogenesen.

Exokrina körtlar, såsom saliv- och tårkörtlar, inflammeras och ger symtom som mun- och ögontorrhet. Hos cirka en tredjedel av patienterna kan inflammationen även engagera andra organsystem och ge extraglandulära manifestationer.

 • Primärt Sjögrens syndrom – okänd orsak, annan bakomliggande reumatisk sjukdom saknas.
 • Sekundärt Sjögrens syndrom – förekomst av samtidig inflammatorisk sjukdom som reumatoid artrit (RA), systemisk lupus erythematosus (SLE) eller systemisk skleros.

Samsjuklighet

Hos patienter med Sjögrens syndrom föreligger en överrepresentation av tillstånd såsom:

 • mage-tarm – atrofisk gastrit, pankreasinsufficiens, celiaki, primär biliär kolangit, IBS
 • endokrin – autoimmun tyreoidit.

Symtom

Ögontorrhet

 • Gruskänsla, sveda
 • Paradoxalt ökat tårflöde
 • Känslighet för vind och damm
 • Ibland ljuskänslighet, smärta och uttröttbarhet

Muntorrhet

 • Sveda, sväljningssvårigheter, behov av att dricka ofta
 • Obehaglig smak i munnen, dålig andedräkt
 • Munvinkelsår, symtom på candidainfektion
 • Karies
 • Ibland parotissvullnad

Andra symtom

 • Torr hud och torra slemhinnor i näsa, svalg, luftrör och underliv
 • Trötthet (vanligt)
 • Feber, nattliga svettningar
 • Muskel- och ledvärk (ofta småleder), ibland muskel- eller ledinflammation och morgonstelhet

Anamnes

 • Torrhetssymtom i ögon eller mun
 • Allmänsymtom eller symtom från övriga organsystem
 • Problem med karies, tandlossning
 • Samsjuklighet
 • Rökning
 • Läkemedel och andra orsaker som kan ge mun- eller ögontorrhet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ögon – tårkörtelförstoring, röda ögon
 • Munhåla – torr och rodnad slemhinna, avsaknad av salivsjö, atrofi av tungslemhinna
 • Spottkörtlar – förstoring av parotis- och submandibulariskörtlar
 • Lymfkörtlar – förstoring
 • Muskel- och ledundersökning – vid behov

Handläggning vid utredning

Bedöm symtom, anamnes och grad av besvär samt överväg olika differentialdiagnoser. Vid kvarvarande misstanke om Sjögrens syndrom bör laboratorieprover kontrolleras.

 • Kontrollera SR och ENA (som inkluderar SSA- och SSB-antikroppar).
 • Vid förekomst av SSA- eller SSB antikroppar, rekommenderas remiss till reumatologmottagning.

Betydande torrhetssymtom i ögon eller mun utan uppenbar orsak kan verifieras genom objektiva undersökningar.

 • Vid verifierad torrhet rekommenderas remiss till reumatologmottagning.

Diagnosen ställs inom specialiserad vård utifrån symtom, antikroppar, objektiva undersökningsfynd och i vissa fall läppspottkörtelbiopsi.

Laboratorieprover

Hög SR samt förekomst av SSA- och SSB-antikroppar talar för Sjögrens syndrom.

Undersökningar

Muntorrhet mäts med sialometri där patientens saliv mäts i ett provrör i vila och efter stimulering.

Ögontorrhet kan mätas med:

 • Schirmertest – mängden tårvätska som sugs upp i en pappersremsa mäts under 5 minuter
 • Rose Bengal eller Lissamingrönfärgning – ett färgämne droppas i ögat och färgar områden som skadats av torrhet.

Differentialdiagnoser

Differentialdiagnoser är i första hand andra orsaker som kan ge mun- eller ögontorrhet.

 • Hög ålder – åldersrelaterad atrofi av tår- och spottkörtlar
 • Läkemedel – särskilt antikolinergika, diuretika, antidepressiva, opioider
 • Psykisk ohälsa – depression, oro, stress
 • Virus – särskilt hiv, hepatit
 • Annan sjukdom – sarkoidos, Parkinsons sjukdom, diabetes, fibromyalgi, lymfom, uremi
 • Munandning – eller snarkning
 • Strålbehandling – huvud eller hals

Handläggning vid behandling

Behandlingen syftar till att lindra symtom och förebygga skador genom:

 • råd om egenvård
 • regelbundna kontroller hos tandläkare eller tandhygienist
 • intyg för särskilt tandvårdsbidrag vid behov
 • tårsubstitut och salivstimulerande eller saliversättande medel.

Egenvård

Råd som kan hjälpa patienten vid muntorrhet är att:

 • hålla noggrann munhygien
 • använda fluor som profylax
 • fukta munnen före måltid
 • undvika söta drycker och mat med torr och smulig konsistens
 • dricka mellan tuggorna
 • skölja munnen med vatten efter måltid.

Remissindikation 

 • Tandvård – utredning av muntorrhet
 • Tandvård – bedömning av tandstatus och munslemhinnor, profylax och stödbehandling
 • Ögonmottagning – utredning av ögontorrhet
 • Reumatologmottagning – misstanke om Sjögrens syndrom
 • Specialistmödravård – graviditet hos kvinna med Sjögrens syndrom och SSA-antikroppar.
 • Ögon – skada på hornhinna
 • Munhåla – karies och tandlossning
 • Lungor – obstruktivitet eller interstitiell lungsjukdom
 • Hjärta – risk för kongenitalt AV-block (vid SSA-antikroppar)
 • Njursjukdom
 • Nervsystem – polyneuropati
 • Kärl – Raynauds fenomen, småkärlsvaskulit med purpura
 • Spott- och lymfkörtlar – non-Hodgkin-lymfom

Publicerat: 2021-05-06
Giltigt till: 2024-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.