Rotatorkuffruptur

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning
 • Konservativ behandling i vissa fall
 • Bedömning och ställningstagande till operation

Rotatorkuffen består av fyra muskler som har till uppgift att stabilisera samt aktivera olika rörelser i axelleden:

 • supraspinatus – abduktion
 • infraspinatus – utåtrotation
 • subscapularis – inåtrotation
 • teres minor – utåtrotation.

Rotatorkuffruptur ses oftast hos män över 50 år. Senruptur av supraspinatus är vanligast medan isolerad ruptur av infraspinatus, teres minor eller subscapularis är ovanligt.

En partiell eller total ruptur av någon av rotatorkuffens senor kan orsakas av:

 • degeneration av senor
 • trauma mot axel (inklusive axelledsluxation)
 • kraftig muskelkontraktion.
 • Smärta – i rörelse, i vila och vid tryck mot axeln (liggande på sidan)
 • Svaghet – främst vid abduktion/framåtelevation (som vid handskakning)
 • Smärtanamnes – debut (ofta akut vid total ruptur, annars mer smygande)
 • Bakomliggande orsak

Bilateralt axelstatus:

 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • palpation
 • rörlighet – aktiv och passiv rörelse, rörelseomfång
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.

Beroende på vilken sena som är skadad kan följande fynd ses:

 • asymmetri
 • ömhet vid palpation
 • svaghet vid isometriska tester – oftast vid framåtelevation, abduktion, utåtrotation, adduktion (från maximalt abducerat läge)
 • normal passiv rörlighet.

Smärta vid rörelse och viss funktion talar för partiell ruptur, medan upphävd funktion utan egentlig smärta talar för komplett ruptur.

Vid misstänkt rotatorkuffruptur rekommenderas utredning utifrån om det finns ett känt trauma i anamnesen eller inte.

 • Akut trauma – akut bedömning inom specialiserad vård rekommenderas.
 • Subakut trauma (inom några veckor) – diagnostisk subakromiell injektion med lokalanestetika kan övervägas och därefter bedömning inom specialiserad vård.
 • Vid långvariga symtom utan känt trauma rekommenderas i första hand konservativ behandling.
 • Hos äldre eller mindre aktiva nås ofta acceptabel funktion med konservativ behandling.
 • Hos yngre eller mer aktiva kan bedömning inom specialiserad vård övervägas om konservativ behandling inte ger önskad effekt.

Slätröntgen rekommenderas främst vid misstanke om skelettskada och inför konsultation med specialiserad vård.

 • Fraktur
 • Impingement i axelled
 • Frusen skuldra
 • Luxation i axelled
 • Akromioklavikularledsskada/-artros
 • Artros i axelled
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Nackrelaterad smärta
 • Smärtlindring – överväg COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol vid behov.
 • Fysioterapi – rekommendera aktiv och passiv rörelseträning omgående.
 • Kirurgisk behandling – bör övervägas hos aktiv patient (helst inom 3 månader).
 • Akutmottagning – akut trauma med misstänkt rotatorkuffruptur
 • Ortopedmottagning – subakut trauma (några veckor) med misstänkt rotatorkuffruptur hos aktiv patient eller utebliven effekt av konservativ behandling
 • Resultat av given behandling
 • Resultat av eventuellt utförd slätröntgen

Vad betyder rotatorcuff-ruptur, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-02-04
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne