Impingement i axelled

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning och behandling i de flesta fall
 • Oklar diagnos
 • Bedömning och ställningstagande till operation i vissa fall

Vid impingement uppkommer symtom då rotatorkuffens muskler, senor och/eller slemsäck kläms åt mellan ben och ligament.

Rotatorkuffen består av fyra muskler som har till uppgift att stabilisera, kontrollera samt aktivera olika rörelser i axelleden:

 • supraspinatus – abduktion
 • infraspinatus – utåtrotation
 • subscapularis – inåtrotation
 • teres minor – utåtrotation.

Impingement är vanligt och förekommer oftare hos personer över 40 år och oftare hos kvinnor än hos män. Prevalensen varierar beroende på yrke och aktivitet.

Impingement kan ha flera olika orsaker som ofta samverkar.

 • Bursit eller tendinos i rotatorkuffens senor, oftast vid överansträngning.
 • Anatomisk avvikelse av akromion eller degenerativa kantpålagringar på och under akromion, ibland i kombination med artros.
 • Obalans mellan axelledens muskler, exempelvis stark deltoideus som drar caput humeri uppåt, vilket ger trängre utrymme subakromiellt.
 • Instabilitet i skuldrans ledkapsel, överrörlighet.
 • Repetetiva rörelser i axelleden
 • Arbete med armarna ovan horisontalplan
 • Smärta – relativt snabbt påkommen, ofta långdragen
 • Smärtlokalisation – axel och utsidan av överarm
 • Smärtkorrelation – vid rörelse (abduktion, inåtrotation), i vila, på natten
 • Smärtanamnes
 • Bakomliggande orsak

Bilateralt axelstatus:

 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.
 • Smärta vid aktiv rörelse, mindre vid passiv
 • Ofta nedsatt rörlighet på grund av smärta
 • Positiv Painful arc – smärta vid abduktion av arm kring 70-110 grader
 • Positivt Hawkins tecken – smärta vid inåtrotation av arm från flekterat läge (90 grader)
 • Positivt Neers tecken – smärta vid maximal framåtelevation av armen med armen inåtroterad under rörelsen
 • Positivt impingementtest – smärtfrihet efter injektion av 5-10 ml lokalbedövning subakromiellt
 • Positiva stabilitetstest – ger misstanke om instabilitet i axelleden
 • Normalt distalstatus

Stabilitetstester i axelled

 • Impingement är primärt en klinisk diagnos.
 • Överväg röntgen i differentialdiagnostiskt syfte samt inför konsultation med specialiserad vård.
 • Frusen skuldra
 • Rotatorkuffruptur
 • Skada eller artros i akromioklavikularled
 • Artros i axelled
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Trauma
 • Nackrelaterad smärta
 • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol kan provas vid behov.
 • Anpassning av belastning, ergonomi – rekommenderas som egenvård eller via arbetsgivare, arbetsterapeut.
 • Fysioterapi – specifik aktiv träning rekommenderas.
 • Kortisoninjektion subakromiellt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet (kortvarig effekt, max 3-4 per år rekommenderas).
 • Kirurgisk behandling – kan övervägas vid långvariga symtom.

Artroskopisk subakromiell dekompression genomförs inom specialiserad vård.

 • Oklar diagnos
 • Utebliven effekt av behandling
 • Resultat av behandling
 • Resultat av utförd röntgen

Vad betyder impingementsyndrom, 1177 Vårdguiden

Ont i nacke och axlar, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-02-04
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne