Höftledsartros

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning, utredning samt prevention av artros
 • Bas- och tilläggsbehandling
 • Bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Operation samt postoperativ uppföljning i tre månader

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.

 • Ledskada
 • Ålder över 45 år
 • Övervikt
 • Hereditet
 • Ensidig långvarig ledbelastning

Typiska symtom är:

 • belastningssmärta i ljumsken eller på utsidan av höften med utstrålning ner mot knät 
 • igångsättningssmärta under de första minuterna när patienten reser sig och börjar gå
 • stelhet - morgonstelhet och stelhet efter vila som går över inom 30 min när patienten kommit igång
 • nedsatt funktion - svårigheter att gå eller att ta på strumpor
 • mekaniska besvär - upphakning och eller låsning som kan begränsa gångförmåga
 • i senare skede har patienten även vilosmärta, nattlig värk och hälta.

Typiskt för artros är smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Typiska statusfynd är:

 • ändrat gångmönster och eventuellt hälta 
 • inskränkt rörelseomfång och smärta vid passiv inåtrotation, abduktion och flexion
 • krepitationer, låsningar och upphakningar kan förekomma
 • benlängdsskillnad kan förekomma.

Diagnosen ställs kliniskt efter en sammanvägd bedömning av anamnes, symtom och status.

Sambandet mellan graden av ledförändring och symtom är svagt. Därför är det viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning.

Observera att radiologiska fynd som talar för artros inte utesluter differentialdiagnoser.

Standardundersökning är slätröntgen med belastade bilder i de fall röntgen är indicerat.

Radiologiska fynd som talar för artros är:

 • ledspringesänkning
 • osteofyter
 • ökad sklerosering och cystbildning i subkondrala benet.
 • Trokantertendinit
 • Piriformissyndrom
 • Smärta i höften orsakad av ryggproblem
 • Trauma
 • Reumatoid artrit
 • Artriter som septisk artrit och reaktiv artrit
 • Osteonekros
 • Osteokondrit
 • Tumör
 Illustration av en behandlingspyramid som visar vilken behandling som ska användas vid ett vist stadie av artros.

Basbehandling utgörs av artrosskola och fysisk aktivitet. Vid otillräcklig effekt ges tilläggsbehandling i form av exempelvis läkemedel och hjälpmedel.

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling enligt behandlingspyramiden kan kirurgi vara aktuellt. Det förutsätter att patienten genomfört artrosskola samt röntgats.

Kirurgi kan vara aktuellt vid:

 • oacceptabel smärta trots analgetika
 • grava vilo- och nattliga smärtor
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning hos fysioterapeut. Syftet är att stärka muskulaturen kring den drabbade leden.

Störst symtomlindring ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Överväg fysioterapeutisk tilläggsbehandling om grundbehandling inte haft tillräcklig effekt, till exempel gånghjälpmedel eller käpp.

Fysisk aktivitet vid artros, FYSS (pdf) (pdf)

Erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:

 • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • vid behov stöd för viktminskning.

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

 • Paracetamol
 • COX-hämmare

Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta.

Kortisoninjektioner ska inte ges, behandlingen saknar effekt eller ger endast kortvarig smärtlindring.

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs höftledsplastik.

 • Remiss för bedömning och utredning inför eventuell operation
 • Inför remiss ska röntgen vara gjord, bör inte vara äldre än 1 år
 • Symtom, funktionsproblem, gångförmåga duration av besvär
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga sjukdomar
 • Aktuell medicinlista
 • Patientens inställning till operation
 • Datum för röntgen/kopia av röntgenutlåtande
 • Om ingen operationsindikation föreligger
 • I väntan på operation vid behov av optimering av levnadsvanor enligt ovan
 • Efter en ledprotesoperation ansvarar ortopedisk klinik för uppföljande kontroller, förskrivning av smärtstillande mediciner och eventuell sjukskrivning under de första 3 månaderna

Höftartros, Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd

Utvärdera fysioterapeutisk behandling genom funktionstester och självskattningsformulär samt genom BOA-registret, (görs av fysioterapeut).

BOA, Bättre omhändertagande av artros

Kvalitetsindikatorer för artros i Primärvårdskvalitet

Höftledsartros, 1177 Vårdguiden

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Artros - Vårdprogram, Region Skåne

Publicerat: 2019-06-11
Giltigt till: 2022-06-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne