Frusen skuldra

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning och behandling i de flesta fall
 • Bedömning och ställningstagande till operation i vissa fall

Frusen skuldra (adhesiv kapsulit) är ett smärtsamt tillstånd i axeln med progressiv aktiv och passiv rörelseinskränkning.

Prevalensen är vanligast i åldern 40-60 år. Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

Frusen skuldra innebär en tilltagande fibrotisering och kontraktur av den glenohumorala ledkapseln och kan vara:

 • primär – idiopatisk
 • sekundär – efter trauma eller immobilisering.
 • Diabetes
 • Hypotyreos

Smärta och stelhet som förändras under 3 faser:

 • fas 1 (0-6 månader) – tilltagande smärta i rörelse och vila samt rörelseinskränkning
 • fas 2 (4-18 månader) – avtagande smärta med kvarstående rörelseinskränkning
 • fas 3 (8-36 månader) – ökande rörlighet och utläkning.
 • Smärta – lokalisation, duration, intensitet, rörelsekorrelation
 • Riskfaktorer
 • Bakomliggande orsaker

Bilateralt axelstatus:

 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv rörelse, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.
 • Smärta – både vid aktiv och passiv rörelse utifrån symtomduration (särskilt fas 1-2)
 • Kapsulärt mönster – initialt inskränkning vid utåtrotation, därefter även vid abduktion och sist vid inåtrotation
 • Frusen skuldra är primärt en klinisk diagnos.
 • I tidigt skede kan diagnosen vara svårbedömd, upprepa bedömningen efter 2-3 veckor vid osäkerhet.
 • Överväg slätröntgen endast vid oklar diagnos eller inför konsultation med specialiserad vård.

Överväg glukos, CRP och TSH.

 • Impingement i axelled
 • Rotatorkuffruptur
 • Luxation i axelled
 • Akromioklavikularledsskada/-artros
 • Artros i axelled
 • Artrit
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Nackrelaterad smärta
 • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol peroralt kan provas vid behov.
 • Fysioterapi – rekommenderas för att bibehålla rörlighet och minska muskelatrofi.
 • Kortisoninjektion intraartikulärt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet.
 • Kirurgisk behandling – kan övervägas i sällsynta fall för mobilisering eller kapsellösning.
 • Oklar diagnos
 • Utebliven effekt av konservativ behandling
 • Resultat av given behandling
 • Resultat av utförd slätröntgen

Frusen skuldra, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-02-04
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne