FACT Arbetsbok och programtrohetsskala

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett återhämtningsinriktat och effektivt sätt.

Vad är FACT?

Flexibel ACT innebär att ett multiprofessionellt team erbjuder personer med svår psykisk sjukdom integrerade och allsidiga insatser i långsiktiga, uppsökande och flexibla former. Arbetet sker i samarbete med patientens professionella nätverk, närstående och andra resurser i närmiljön.

Vård och omsorg ges på två nivåer utifrån patientens aktuella behov i perioder av god kontroll av sjukdomen (1) respektive vid perioder av kris eller hotande återfall (2):

  1. ordinär öppenvårdsbehandling i enlighet med patientens vårdplan/SIP.
  2. intensiva, uppsökande insatser från hela teamet i syfte att vända krisen och förebygga behov av heldygnsvård.

Fördelarna för patienten är att kunna få adekvat behandling och behovsinriktade stödåtgärder från samma team oberoende av sitt tillstånd.

Introduktion till Arbetsboken

Arbetsboken i Flexibel ACT har tagits fram för att säkerställa utvecklingen av en god samhällsbaserad vård och omsorg för personer med svår psykisk sjukdom. Arbetsboken ska även möjliggöra för teamen att förbereda sig inför en programtrohetsmätning.

Här nedan finns ett arbetsblad (excel-fil) med tabeller vilka kan fyllas i inför programtrohetsmätning.

Dokument

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.