Somatisk hälsa vid allvarlig psykisk sjukdom

AKO Skåne-riktlinje utifrån regionalt vårdprogram.

ICD-10-SE

Z00.0 Allmän medicinsk undersökning

Primärvård

 • Regelbundna kontroller avseende somatisk hälsa
 • Behandling och uppföljning av somatiska tillstånd som behandlas i primärvården

Specialiserad vård

 • Psykiatrisk mottagning – diagnostik, behandling och uppföljning av allvarlig psykisk sjukdom
 • Annan mottagning – behandling och uppföljning av somatiska tillstånd som behandlas inom specialiserad vård

Denna rekommendation omfattar allvarlig psykisk sjukdom hos vuxna främst psykossjukdom, bipolär sjukdom samt flerfunktionsnedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Epidemiologi

Samsjuklighet vid allvarlig psykisk sjukdom är vanligt.

Etiologi

Somatisk ohälsa vid allvarlig psykisk sjukdom kan ha flera orsaker. Grundsjukdomen kan ge:

 • primära effekter – förändrad immunologi, metabolism, psykofysiologi
 • indirekta effekter – levnadsvanor, läkemedel, bristande självomsorg, nedsatt kommunikationsförmåga, underdiagnostik, underbehandling, sämre socioekonomiska förhållanden.

Samsjuklighet

Exempel på somatiska tillstånd:

 • Diabetes
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Cancer
 • Respiratoriska sjukdomar – KOL, pneumoni, svår komplikation till influensa
 • Smärtproblematik – vanligt vid bipolär sjukdom och schizofreni, ibland nedsatt smärtkänslighet
 • Osteoporos – frakturer

Vid psykisk ohälsa finns även en samsjuklighet mellan olika psykiatriska sjukdomstillstånd vilket kan påverka sjukdomsbilden ytterligare.

Anamnes

 • Eventuella somatiska symtom
 • Nuvarande sjukdomar
 • Hereditet – särskilt avseende hjärt-kärlsjukdom och diabetes
 • Aktuella läkemedel
 • Levnadsvanor och social situation

Status

 • Allmäntillstånd, vikt, BMI
 • Mun och svalg – tandstatus vid behov
 • Hjärt- och lungauskultation
 • Blodtryck
 • EKG utifrån behov

EKG bör utföras årligen för patienter med behandling med:

 • antipsykotika
 • litium
 • centralstimulantia hos patient > 40 år och patient < 40 år vid hereditet för eller misstanke om hjärtsjukdom.

Handläggning vid utredning

Vid allvarlig psykisk sjukdom rekommenderas årlig kontroll med klinisk undersökning och laboratorieprover avseende somatisk hälsa samt fokus på eventuell utveckling av metabolt syndrom och hjärt-kärlsjukdom.

Utifrån den kliniska bedömningen beslutas om eventuellt behov av ytterligare utredning av eventuellt somatiskt tillstånd.

Laboratorieprover

 • Hb, SR/CRP
 • Glukos, blodfetter
 • Övriga prover utifrån patientens behov

Handläggning vid behandling

Bedöm behov av och planera för:

 • behandling och uppföljning av eventuellt somatiskt tillstånd
 • ny årlig kontroll av somatisk hälsa
 • hjälp med tandvårdsstöd utifrån behov
 • sjukskrivning i de fall en somatisk sjukdom ger en nedsättning av arbetsförmågan
 • SIP vid behov vid särskilda insatser.

Tandvårdsstöd

Allvarlig psykisk sjukdom kan medföra ökad risk för tandskador på grund av svårigheter att upprätthålla munvård samt muntorrhet på grund av behandling. Patienten kan ha möjlighet att få utökat tandvårdsstöd.

Levnadsvanor

Stöd för att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor ges utifrån patientens önskemål och behov, gärna genom kvalificerade rådgivande samtal.

Remissindikation specialiserad vård

 • Psykiatrisk mottagning –allvarlig psykisk sjukdom
 • Annan mottagning – somatiskt tillstånd som behandlas inom specialiserad vård

Remissindikation till primärvård

Patient med allvarlig psykisk sjukdom remitteras från psykiatrisk vård till vårdcentral, som därefter årligen kallar patienten till kontroll avseende somatisk hälsa.

Remissinnehåll

 • Symtom, anamnes
 • Läkemedelslista
 • Kontaktuppgifter till patient och eventuell annan person som kan ge stöd i samband med besök.

Regional riktlinje för förbättrad somatisk hälsa för personer med allvarlig psykisk sjukdom, Region Skåne

Publicerat: 2022-03-01
Giltigt till: 2025-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.