Yrsel, perifer orsak

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • H81.0 Ménières sjukdom
  H81.1 Benign paroxysmal yrsel
  H81.2 Vestibularisneuronit
  H81.3 Annan perifer yrsel
  H81.9 Rubbning i balansapparatens funktion, ospecificerad
  H83.9 Sjukdom i innerörat, ospecificerad
  R42.9 Yrsel och svindel

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Specialiserad vård

 • ÖNH-akutmottagning – akut labyrintit, ibland akut vid vestibularis neurit 
 • ÖNH- mottagning – utredning och uppföljning av vissa tillstånd

Balanssystemet är uppbyggt av

 • vestibularis – båggångar, sacculus, utriculus
 • synintryck – information om hur individ och omgivning rör sig
 • proprioception – receptorer i muskler, ledkapslar och senor
 • tryckreceptorer i fotsulan – registrering av fördelning av kroppstyngden
 • vestibularisnerver – övre och nedre balansnerven, kopplade till ansiktsnerven (facialis) och hörselnerven (vestibulocochlearis)
 • centrala strukturer som bearbetar informationen.

Etiologi

Yrsel uppkommer då intrycken från balanssystemets organ inte överensstämmer. Funktionen i balanssystemet försämras med ökad ålder. Exempel på orsaker till perifer yrsel är

 • försämrad proprioception och syn
 • godartad lägesyrsel – även kallad benign paroxysmal positionell vertigo, BPPV och kristallsjuka
 • Ménières sjukdom – med periodvis yrsel och hörselpåverkan
 • vestibularisneurit – mononeurit med akut påkommen yrsel
 • akut labyrintit – infektion eller inflammation i innerörat, ibland med ett rinnande öra.

Symtom

Upplevelsen av yrsel är mycket individuell och kan vara svår att beskriva. Gemensamt för yrsel av perifer orsak är

 • yrsel och balansnedsättning som upplevs rotatorisk – främst vid vestibulär orsak
 • nystagmus – under pågående yrselanfall vid tillstånd som påverkar innerörat 
 • avsaknad av andra neurologiska symtom – förutom hörselnedsättning
 • avsaknad av huvudvärk eller annan smärta – förutom smärta av annan orsak.

Anamnes

Be patienten beskriva sina symtom, gärna med andra ord än just yr.

 • Yrsel – debut, duration, kontinuerlig eller intermittent, läges- eller rörelseberoende, rotatorisk, balansstörning
 • Öronsymtom – hörselnedsättning, tinnitus, ensidigt eller bilateralt
 • Allmänna symtom – huvudvärk, illamående, kräkningar, symtom talande för stressreaktion
 • Neurologiska symtom – bortfallssymtom, dubbelseende
 • Tidigare sjukdomar – skalltrauma, nackskada, CNS-infektion, yrselsjukdom, kronisk öronsjukdom
 • Aktuella sjukdomar – neurologiska, kardio- eller cerebrovaskulära, migrän
 • Aktuella läkemedel

Status

 • Allmäntillstånd – kontrollera balans
 • Hjärta-kärl – föreligger arytmi, högt, lågt eller ortostatiskt blodtryck
 • Öron – uteslut otit, perforation, vaxpropp
 • Nacke  – kontrollera rörlighet och palpera muskler
 • Neurologi – kontrollera bortfallssymtom, särskilt kranialnerver, motorik, sensibilitet, cerebellära funktioner
 • Nystagmus – spontan eller vid blickriktning (horisontell talar för perifer genes, vertikal eller ingen nystagmus vid pågående yrsel talar för CNS-genes)

Test att överväga utifrån klinisk bild:

 • Dix-Hallpike  – för att testa godartad lägesyrsel, utlöser yrsel och nystagmus vid provokation åt sjuka sidan
 • Head roll test – för att testa godartad lägesyrsel med afficierad horisontell eller lateral båggång
 • Head impulse test – för att påvisa nedsatt vestibulo-okulär reflex, patologiskt till exempel vid vestibularisneurit
 • Cover test – för att styrka misstänkt cerebral genes, patologiskt vid hjärnstamspåverkan
 • Rinnes och Webers test, audiometri – rekommenderas vid hörselsymtom
 • Frenzelglasögon – underlättar bedömningen av eventuell nystagmus.

Handläggning vid utredning

Handläggning beror på misstänkt bakomliggande orsak. Akut handläggning bör övervägas vid yrsel i kombination med minst ett tecken på som kan tyda på allvarlig orsak:

 • neurologiskt fynd
 • huvudvärk
 • hörselnedsättning
 • vertikal spontan- eller blickriktningsutlöst nystagmus.

Godartad lägesyrsel

 • Yrsel – rotatorisk med typisk anamnes
 • Debut – utlöses av lägesändring, till exempel då patienten lägger sig eller vänder sig i sängen
 • Duration – cirka 15–30 sekunder om patienten stannar kvar i det provocerande läget
 • Nystagmus vid lägesändring – riktning beror på påverkad båggång, ofta med någon sekunds latens, är uttröttbar, ses lättast med Frenzelglasögon

Ménières sjukdom

 • Yrsel – rotatoriska anfall
 • Hörselnedsättning – ensidig varierande, inom basområdet
 • Tinnitus – ensidig med tryckkänsla i örat
 • Duration – ofta 1–5 timmar, kan vara mellan 20 minuter och 12 timmar

Vestibularisneurit

 • Yrsel – intensiv, kontinuerlig och rotatorisk
 • Allmänna– initialt ofta upprepade kräkningar och oförmåga att stå eller gå
 • Debut – plötslig
 • Nystagmus – horisontell slående mot friska sidan
 • Head impulse test – patologiskt mot skadade sidan 
 • Duration – flera dagar, men minskar i intensitet
 • Efterförlopp – vanligt med långvarig trötthet

Andra tillstånd

 • Vestibulär migrän – relativt vanligt, yrsel med huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet, ögonmigränsymtom
 • Akut labyrintit – vid akut mediaotit eller försämring av kronisk otit (akut handläggning)
 • Vestibulärt schwannom – akustikusneurinom eller annan ponsvinkeltumör
 • Kronisk otit – med eller utan kolesteatom

Differentialdiagnoser

Yrsel av central orsak:

 • stroke – i hjärnstam eller lillhjärna med plötslig debut av yrsel, neurologiska symtom och eventuell huvudvärk
 • hjärntumör – framför allt inom bakre skallgropen.

Yrsel av annan orsak:

 • persisterande perceptuell postural yrsel, PPPY (fobisk postural yrsel, spänningsyrsel, visuell vertigo)
 • kardiovaskulär
 • metabol
 • toxisk
 • infektiös.

Godartad lägesyrsel

 • Epleys manöver – bör genomföras omgående efter patologisk reaktion vid Dix-Hallpike då studier visat att behandling påskyndar utläkning, ökar välbefinnandet och minskar patientlidandet.
 • Råd om egenbehandling, till exempel med träningsprogram för bakre båggångs-BPPV med Epleys manöver, Gufonis manöver för laterala båggången.

Ménières sjukdom

 • Information – om sjukdomen
 • Fysioterapi – vid stress, balansproblem eller om rörelserelaterad yrsel kvarstår mellan attackerna
 • Träning – för att motverka rörelserädsla, nackbesvär och inaktivitet 
 • Behandling via ÖNH – läkemedel, intratympanala injektioner, rörinsättning

Vestibularisneurit

 • Vårdnivå – ofta inläggningsfall initialt, för antiemetika och ställningstagande till kortisonbehandling
 • Egenträning – ögon- och huvudrörelser och balansövningar med gradvis intensifiering tills symtomfrihet är viktigt för att bli frisk
 • Tolerans – ju mer yr patienten står ut med att vara desto snabbare tillfrisknande
 • Fysioterapi – vid behov av mer strukturerad träning

Remissindikation Akutmottagning

 • Misstänkt akut labyrintit – ÖNH
 • ibland vid vestibularis neurit – ÖNH
 • Misstänkt centralt utlöst yrsel – medicinakut

Remissindikation ÖNH-mottagning

 • Mb Ménière
 • Uppföljning efter vestibularisneurit
 • Benign positionell lägesyrsel (BPPV) utan regress

Ménières sjukdom, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Kristallsjuka – godartad lägesyrsel, 1177

Yrsel, 1177

Publicerat: 2021-03-16
Giltigt till: 2024-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.