Mediaotit, akut

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • H66.0 Akut varig mellanöreinflammation (akut mediaotit)

Primärvård

 • Primärt omhändertagande av patient med akut mediaotit

Specialiserad vård

 • Telefonkonsultation eller bedömning vid komplicerande faktorer, ibland vid terapisvikt eller recidiv

Definition

Akut mediaotit är en purulent inflammation i mellanörat med plötslig debut.

Epidemiologi

Akut mediaotit är vanligt hos barn. Vid två års ålder har cirka 70 % haft minst en mediaotit. Efter 7 års ålder minskar incidensen kraftigt. Vuxna får oftare ett mer aggressivt förlopp.

Etiologi

Akut mediaotit uppkommer ofta sekundärt till en virusinfektion i övre luftvägarna. Orsaken kan vara virus och/eller bakterier, där bakterier är vanligast.

 • Streptococcus pneumoniae – vanligast
 • Haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • Grupp A Streptokocker

Symtom

 • Värk i öra
 • Ofta feber
 • Ibland sekretion från örat
 • Skrikighet eller irritabilitet hos barn

Anamnes

 • Värk – debuterar eller förvärras nattetid
 • Duration – ofta kort
 • Förkylning – ibland sedan en tid
 • Tidigare mediaotiter

Status

 • Allmäntillstånd
 • Mun och svalg
 • Öroninspektion med otoskop eller öronmikroskop
 • Pneumatisk otoskopi eller tympanometri – trumhinna med nedsatt eller upphävd rörlighet 
 • Inspektion och palpation os mastoideus – särskilt vid längre symtomduration

Alarmerande fynd

 • Hög feber, tydlig allmänpåverkan
 • Rodnad, svullnad, ömhet bakom örat
 • Utstående ytteröra
 • Nackstelhet
 • Yrsel, balansstörning
 • Nedsatt motorik i halva ansiktet

Fynd vid säker akut mediaotit

Säker akut mediaotit föreligger vid minst ett av följande:

 • purulent sekretion i hörselgången
 • perforerad eller chagrinerad trumhinna
 • buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna.

Fynd vid osäker akut mediaotit

Osäker akut mediaotit föreligger vid minst ett av följande:

 • ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig, ej buktande trumhinna
 • obedömbar trumhinna.

Fynd som talar emot akut mediaotit

Ingen akut mediaotit föreligger vid minst ett av följande:

 • färgförändrad rörlig trumhinna
 • genomskinlig, indragen trumhinna
 • normalställd, orörlig trumhinna

Handläggning vid utredning

 • Bedöm om säker, osäker eller ingen akut mediaotit verkar föreligga.
 • Alarmerande fynd kan tala för akut komplikation. Ombesörj så att patienten får en akut bedömning inom specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Simplexotit
 • Sekretorisk otit (otosalpingit)
 • Skrikröd trumhinna 
 • Kronisk otit (hos vuxna)
 • Kolesteatom
 • Extern otit
 • Käkledsbesvär

Handläggning vid behandling

 • Aktiv expektans rekommenderas vid säker akut mediaotit för barn 1-12 år utan komplicerande faktorer samt vid osäker akut mediaotit utan komplicerande faktorer oavsett ålder.
 • Antibiotika bör ges när det är indicerat, alltid vid komplicerande faktorer.
 • Bedömning av ÖNH-läkare bör övervägas vid komplicerande faktorer.

Aktiv expektans

 • Erbjud återbesök efter 2-3 dagar vid utebliven förbättring, omgående vid försämring.
 • Alternativt ge vårdnadshavaren recept på antibiotika att hämta ut vid behov.
 • Rekommendera högläge.
 • Rekommendera smärtlindrande paracetamol eller ibuprofen (barn > 6 månader) vid behov.
 • Ge råd om att prova avsvällande näsdroppar eller koksalt.

Komplicerande faktorer

 • Svår värk trots adekvat smärtstillande behandling
 • Infektionskänslighet (av annan samtidig sjukdom/syndrom eller behandling)
 • Missbildning i ansiktsskelett eller inneröra
 • Tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur
 • Cochleaimplantat
 • Känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr)
 • Känd sensorineural hörselnedsättning

Läkemedelsbehandling

Vid säker akut mediaotit rekommenderas antibiotika till:

 • barn < 1 år eller > 12 år
 • vuxna
 • barn < 2 år med bilateral mediaotit
 • patient (oavsett ålder) med spontanperforation av trumhinna, överväg odling från hörselgång.

För barn med rör gäller särskilda överväganden.

Förstahandsval

 • Barn – penicillin V 25 mg/kg x 3 i 5 dagar
 • Vuxna – penicillin V 1,6 - 2 g x 3 i 5 dagar

Penicillinallergi

Vid penicillinallergi rekommenderas nasofarynxodling och behandling med makrolid.

 • Barn upp till 40 kg – flytande erytromycin 20 mg/kg x 2 (eller 10 mg/kg x 4) i 7 dagar
 • Vuxna och barn > 40 kg – tablett roxitromycin 150 mg x 2 i 7 dagar
 • Vid recidivotit ges makrolid i 10 dagar

Barn med rörflytning

 • I första hand – ge örondroppar Terracortril med Polymyxin B 2-3 droppar x 2-3 i 5-7 dagar till opåverkat barn
 • I andra hand – ta en odling, överväg Ciloxan (ciprofloxacin) utifrån odlingssvar
 • Vid allmänpåverkan – behandla med peroral antibiotika

Terapisvikt

Vid utebliven förbättring eller ny mediaotit trots minst 3 dygns behandling:

 • ta nasofarynxodling eller odla från hörselgång vid perforation
 • efterfråga följsamhet till behandling
 • byt antibiotika eller överväg kontakt med specialiserad vård
 • till barn – ge amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • till vuxna – ge amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar.

Vid penicillinallergi, behandla enligt odlingssvar eller kontakta ÖNH-läkare för eventuell paracentes och odling.

Recidivotit

Vid ny otit inom 1 månad med symtomfritt intervall:

 • ta nasofarynxodling vid upprepade recidiv
 • till barn – ge penicillin V 25 mg/kg x 3 eller amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dagar
 • till vuxna – penicillin V 1,6 - 2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dagar.

Akut mediaotit, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Extern otit, kronisk otit och plaströrsflytning, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation för akutremiss

 • Misstanke om akut komplikation som meningit, mastoidit eller labyrintit
 • Vid behov vid terapisvikt eller recidiv

Remissindikation för elektiv remiss

 • Recidiverande akut mediaotit
 • Recidivotit hos barn < 1 år
 • Kvarstående perforation efter 3 månader

Akuta komplikationer som kan förekomma är exempelvis:

 • mastoidit
 • meningit
 • facialispares
 • labyrintit.

Kliniska kontroller

 • Ingen – efter ensidig okomplicerad akut mediaotit med normalt status på andra örat
 • Snar – efter kvarstående symtom som värk, kraftig tryck-/lockkänsla, öronflytning eller balanspåverkan
 • Efter 3 månader – för barn < 4 år med dubbelsidig akut mediaotit eller ensidig och samtidig sekretorisk mediaotit på andra örat (kontroll avseende eventuell hörselnedsättning)
 • Efter 3 månader – då patient eller anhörig misstänker kvarstående hörselnedsättning.

Frågor för utvärdering av hörselnedsättning hos barn:

 • Är barnets språk/joller adekvat för åldern?
 • Kan barnet höra om en förälder pratar till det från rummet intill?
 • Vill barnet ha hög volym på TV, musik, spel eller ljudbok?
 • Hur fungerar barnet i aktivitet i grupp?
 • Verkar barnet uppträda hyperaktivt eller frånvarande?

Kontakt med specialiserad vård

Rekommenderas vid:

 • recidiverande akut mediaotit (definieras som ≥ 3 otiter på 6 månader eller ≥ 4 otiter på 12 månader) med fortsatta besvär
 • fler än en mediaotit eller terapisvikt hos barn < 1 år
 • kvarstående hörselnedsättning efter akut mediaotit
 • kvarstående nytillkommen perforation efter 3 månader

Föräldraråd vid akut öroninflammation, SBU (pdf)

Ont i örat, 1177

Öroninflammation, 1177

Rör i örat, 1177

Antibiotika och öroninflammation, Folkhälsomyndigheten

Läkemedel vid otit - behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Publicerat: 2021-01-07
Uppdaterat: 2024-01-25
Giltigt till: 2025-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.