Akut rinosinuit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • J01.0 Akut maxillarsinuit
  J01.1 Akut frontalsinuit
  J01.9 Akut sinuit, ospecificerad

Primärvård

 • Primär bedömning, undersökning och behandling 

ÖNH-akutmottagning

 • Akut sinuit hos barn
 • Allmänpåverkan eller alarmerande fynd
 • Oklar diagnos
 • Vid behov vid terapisvikt eller recidiv

Denna rekommendation beskriver framför allt akut postviral rinosinuit, inklusive akut bakteriell rinosinuit. Kronisk rinosinuit beskrivs i en separat rekommendation.

Definition

Rinosinuit definieras som inflammation i näsan och bihålorna. Den kan indelas i:

 • Akut viral rinosinuit (förkylning) – symtom < 10 dagar.
 • Akut postviral rinosinuit – symtom ≥ 10 dagar (eller försämring efter 5 dagar) men < 12 veckor.
 • Kronisk rinosinuit – symtom ≥ 12 veckor.

En akut bakteriell rinosinuit orsakas av bakterier.

Epidemiologi

Rinosinuit förekommer under hela året med en måttlig ökning vintertid. Incidens- och prevalenssiffror är oklara på grund av bristfälliga diagnostiska metoder.

Akut bakteriell rinosinuit är mycket ovanligt, uppskattningsvis får endast 0,5–2 % av alla med akut viral rinosinuit en bakteriell infektion.

Etiologi

Rhinovirus svarar för 50 % av all akut viral rinosinuit.

Vid bakteriell infektion dominerar pneumokocker som agens, även om Haemophilus influenzae (cirka 10 % betalaktamasbildare) och Moraxella catarralis (85 % betalaktamasbildare) förekommer.

Symtom

Vid akut viral och postviral sinuit

 • Nästäppa, snuva.
 • Ansiktssmärta, tryck.
 • Nedsatt eller avsaknad av lukt (hos barn hosta istället).

Anamnes

 • Aktuella symtom – debut och förlopp.
 • Andra sjukdomar.
 • Aktuella läkemedel.
 • Immunsuppression.

Status

 • Allmäntillstånd.
 • Näsa – främre rinoskopi, helst efter avsvällning.
 • Mun och svalg – inklusive tandstatus.

Handläggning vid utredning

Patient med symtom på akut rinosinuit med duration ≥ 10 dagar eller försämring efter 5 dagar bör få en klinisk bedömning. För akut bakteriell rinosinuit talar följande symtom och fynd:

 • Ensidig smärta i ansiktet (över sinus).
 • Smärta i tänder.
 • Dålig lukt i näsan (kakosmi).
 • Purulent snuva.
 • Temp > 38 grader.
 • Fynd av vargata i mellersta näsgången eller på bakre svalgväggen.

Barn i förskoleåldern kan ha 6–8 övre luftvägsinfektioner och missfärgad snuva länge utan att utredning behövs. Vid ensidig och varig snuva bör främmande kropp uteslutas.

Akut handläggning

Akut bedömning inom specialiserad vård rekommenderas vid minst ett alarmerande fynd:

 • Allmänpåverkan, tecken på allvarlig infektion (sepsis).
 • Periorbital svullnad, rodnad, smärta eller exoftalmus.
 • Dubbelseende, synpåverkan, ögonmotorikstörning, nedsatt pupillreaktion.
 • Svår nytillkommen huvudvärk (eller svår uni- eller bilateral frontal värk).
 • Mjukdelssvullnad i ansikte eller panna.
 • Fokalneurologiska symtom eller tecken på meningit.

Hos förskolebarn ska akut debut med kombination av något av symtomen svår värk, lokal svullnad, hög feber, allmänpåverkan eller annat tecken på allvarlig infektion föranleda akut bedömning inom specialiserad vård.

Laboratorieprover 

 • Odling från en eventuell vargata i meatus medius kan ha ett visst värde, särskilt vid terapisvikt.
 • NPH-odling rekommenderas inte.

Bilddiagnostik

Överväg lågdos CT-sinus vid diagnostisk tveksamhet, terapisvikt eller innan akutbesök på ÖNH. Bilddiagnostiskt fynd av vätska eller heltät sinus talar för bakteriell rinosinuit. Slemhinnesvullnad räcker inte för diagnos.

Differentialdiagnoser

 • Tandinfektion.
 • Främmande kropp, särskilt hos barn.
 • Migrän, klusterhuvudvärk.
 • Herpes zoster.
 • Smärtsamma tillstånd i ögat.

Handläggning vid behandling

Spontanläkningsfrekvensen vid akut okomplicerad postviral och bakteriell rinosinuit är mycket hög. Allvarliga komplikationer är ovanliga. Besvären är ofta långvariga, 2-3 veckor, oavsett om antibiotika ges eller inte.

Egenvård med symtomatisk behandling rekommenderas. I vissa fall kan läkemedelsbehandling övervägas vid akut bakteriell rinosinuit.

Barn med okomplicerad sjukdom behöver inte antibiotikabehandling. Föräldrar bör uppmanas att ta ny kontakt vid försämring eller långdragna besvär.

Egenvård

 • Smärtstillande
 • Avsvällande näsdroppar eller spray 
 • Nasal steroid, framför allt vid samtidig allergisk rinit, receptfritt
 • Nässköljning med koksaltlösning (0,5 l ljummet vatten + 1 tesked salt) 
 • Högläge
 • Rökstopp vid rökning

Läkemedelsbehandling

Antibiotikabehandling rekommenderas främst vid misstänkt akut bakteriell rinosinuit med hög feber, svår smärta eller försämring efter 10 dagar (5 dagar om feber > 38 grader och svår smärta, VAS 7-10).

 • Förstahandsval – penicillin V 1,6–2 g x 3 i 7 dagar.
 • Pc-allergi – doxycyklin 200 mg x 1 dag, 1 följt av 100 mg x 1 i 7 dagar.

Informera patienten att ta kontakt vid försämring eller utebliven effekt (efter 5 dagars behandling).

Terapisvikt

Vid terapisvikt:

 • ompröva diagnosen
 • överväg odling, antibiotikabyte, CT-sinus
 • överväg bedömning av ÖNH-läkare.

Behandling vid terapisvikt är Doxycyklin (dos som vid pc-allergi) eller amoxicillin med klavulansyra 875 mg/125 mg x 3 i 7 dagar.

Recidiv

Vid recidiv inom 30 dagar, överväg annan orsak (tandinfektion, näspolypos, allergisk/idiopatisk rinit, cancer) och eventuell remiss till ÖNH-specialist.

Bakteriell rinosinuit, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation till ÖNH-akutmottagning

 • Allmänpåverkan eller alarmerande fynd.
 • Oklar diagnos.
 • Vid behov vid terapisvikt eller recidiv.
 • Misstanke om akut bakteriell rinosinuit hos barn.

Komplikationer till akut bakteriell rinosinuit är sällsynta. Hjärnabscess och meningit är allvarliga men ovanliga komplikationer. Etmoidit med orbitalt flegmone ses framförallt hos barn.

Vid recidiverande sinuit eller symtom >12 veckor bör patienten handläggas enligt kronisk rinosinuit.

Bihåleinflammation, 1177

Läkemedel vid rinosinuit – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Publicerat: 2023-05-24
Giltigt till: 2026-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.