Adenoidhypertrofi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Primär bedömning av patienten.

ÖNH-mottagning

 • Oklar diagnos.
 • Behandling med adenoidektomi (abrasio) vid behov.

Epidemiologi

En adenoid tillbakabildas med åldern och hypertrofi är sällsynt hos barn över sju år.

Etiologi

Adenoida vegetationer utgörs av lymfoid vävnad i epifarynx (nässvalget).

Vid hypertrofi kan bakre näsöppningarna obstrueras och ge problem i form av nästäppa, snarkningar och bidra till sömnapnésyndrom. Möjligen kan adenoiden även fungera som bakteriereservoar och orsaka recidiverande akuta mediaotiter.

Samsjuklighet

Eftersom tonsiller utgörs av samma typ av vävnad som adenoid förekommer ofta samtidig tonsillhypertrofi.

Symtom

 • Nästäppa.
 • Nasalt tal.
 • Munandning.
 • Snarkningar, apnéer.
 • Sömnsvårigheter.
 • Trötthet och irritabilitet.
 • Dålig viktuppgång och längdtillväxt.

Anamnes

 • Recidiverande mediaotiter eller sekretoriska mediaotiter.
 • Allergi som kan påverka symtombilden (hereditet, riskmiljö, säsongsvariation).

Status

 • Allmäntillstånd – överväg bedömning av tillväxtkurva och vikt.
 • Inspektion av svalg.
 • Öronstatus.
 • Främre rinoskopi.

Handläggning vid utredning

Överväg adenoidhypertrofi vid kontinuerliga symtom utan misstanke på recidiverande övre luftvägsinfektioner eller allergi.

Fynd som talar för adenoidhypertrofi är:

 • uttalad nästäppa
 • snarkning eller tonsillhypertrofi i kombination med minst ett annat symtom.

Värdera behov av kirurgisk åtgärd i förhållande till risk, symtomens svårighetsgrad och barnets ålder (då det ofta växer bort spontant).

Läkemedelsbehandling

Vid munandning och snarkning hos barn ≥ 3 år kan 4–6 veckors behandling med nasal steroid (mometason) provas. Därefter utvärderas effekten.

Kirurgisk behandling

I de fall behandling är aktuell, utförs en abrasio vid öron-näsa-halsklinik.

Remissindikation 

 • Oklar diagnos.
 • Misstanke om adenoid hypertrofi.

Publicerat: 2023-03-07
Giltigt till: 2026-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.