Rött öga utan smärta

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och behandling
 • Bedömning vid oklar diagnos, eller terapisvikt

Rött öga med smärta har ofta andra orsaker och handläggs annorlunda än rött öga utan smärta.

 • Samtidig övre luftvägsinfektion, allergiska symtom från näsa eller luftvägar
 • Autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Akut eller smygande debut, tidigare besvär
 • Ensidiga eller bilaterala symtom
 • Ögonsymtom, igenklibbade, rinnande, ljuskänslighet, klåda
 • Synnedsättning
 • Dubbelseende
 • Kontaktlinser, nytt smink
 • Allmäntillstånd – feber
 • Ögon – purulent/klar sekretion, konjunktival/ciliär (finkalibrig perikorneal rodnad) injektion, subkonjunktival blödning, kornea klar/rökig
 • Ögonlock – knottrigt, främmande kropp
 • Syn – nedsatt synskärpa, vid ökad tårfilm eller kladd eventuellt genom stenopeiskt hål
 • Neurologi – pupillstorlek, pupillreaktion på direkt och indirekt ljus

Undersök med lupp eller spaltlampa. Överväg evertering av ögonlock. Fluoresceinfärga vid misstanke om ytlig skada, inte om penetrerande skada misstänks.

 • Ofta övre luftvägsinfektion, ensidig tidigt i förloppet, senare oftast bilateral
 • Ingen smärta, igenklibbade ögon, särskilt på morgonen
 • Normal synskärpa
 • Konjunktival injektion, kornea klar
 • Odling från konjunktiva – Vid samtidig impetigo, täta recidiv/svår infektion och alla barn < 2 månader
 • Ofta övre luftvägsinfektion, ofta bilateral vid debut men kan vara ensidig
 • Klart sekret, vanligt med sveda och obehag, eventuellt ljuskänslighet
 • Oftast normal synskärpa, men kan vara påverkad vid kornealt engagemang
 • Konjunktival injektion eventuellt blandad, bubbligt i nedre ögonlocket, små subkonjunktivala blödningar, eventuellt synligt kornealt engagemang
 • Ofta bilaterala besvär, alltid klåda, ingen smärta, ibland lindrigt igenklibbade ögon
 • Normal synskärpa
 • Lättare konjunktival injektion, ofta knottrigt i nedre ögonlocket, kornea klar
 • Spontan debut, ökar ofta i utbredning första dygnet, ensidig
 • Normal synskärpa
 • Kornea klar, ingen eller obetydlig ömhet
 • Torra ögon ger gruskänsla, lätt konjunktival injektion, lindrig ljuskänslighet, ökat tårflöde.
 • Sjögrens syndrom ger mer uttalad torrhet, minskat tårflöde, korneala defekter, ibland synpåverkan, besvär från leder.
 • Kontaktlinsbesvär kan ge skav/smärta i olika grader, ökad risk för keratit.
 • Episklerit kan ibland ha milda besvär utan smärta/ömhet, lokaliserad konjunktival injektion.
 • Tvättning av ögonlockskanter flera gånger dagligen med kranvatten
 • God handhygien är viktig på grund av smittsamhet
 • Byte av örngott och användning av engångshanddukar rekommenderas
 • Överväg topikal antibiotika om utebliven förbättring efter en vecka
 • Azitromycin – 1 droppe 2 gånger dagligen i 3 dagar, speciellt lämpligt för barn då behandlingseffekten kvarstår i 7 dagar
 • Fusidinsyra – 1 droppe 2 gånger dagligen till och med 2 dagars symtomfrihet (ej till barn < 2 år)
 • Kloramfenikol – 1 droppe 5 gånger dagligen till och med 2 dagars symtomfrihet
 • Allergisk konjunktivit – natriumkromoglikat och eventuellt antihistaminer lokalt eller peroralt
 • Subkonjunktival blödning – ingen behandling, tydlig lugnande förklaring
 • Torra ögon – tårsubstitut, recept förbehålles patienter med definierad ögonsjukdom såsom keratokonjunktivitis sicca
 • Kontaktlinsbesvär – kontaktlinser bör omedelbart tas ut, kontakt med ögonläkare eller optiker om symtomen inte minskar inom några timmar
 • Episklerit – exspektans
 • Recidiverande problem
 • Svårbehandlade besvär
 • Oklar diagnos

Röda ögon, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2020-01-31
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne