Rött öga med smärta

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

 • Primär bedömning och behandling
 • Akut bedömning vid smärta i nyopererat öga eller misstanke om akut glaukom, sklerit eller keratit
 • Bedömning vid uttalade symtom oavsett symtom

Rött öga med smärta har ofta andra orsaker och handläggs annorlunda än rött öga utan smärta.

 • Samtidig eller föregående övre luftvägsinfektion
 • Autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Akut eller smygande debut, tidigare besvär
 • Ensidiga eller bilaterala symtom
 • Ögonsymtom, igenklibbade, rinnande, gruskänsla, smärta, ljuskänslighet, klåda
 • Synnedsättning
 • Dubbelseende
 • Kontaktlinser, nytt smink, trauma
 • Allmäntillstånd – smärtpåverkad, feber
 • Ögon – purulent/klar sekretion, konjunktival/ciliär (finkalibrig perikorneal rodnad) injektion, subkonjunktival blödning, kornea klar/rökig, ljusväg, färgupptagning av fluorescein
 • Ögonlock (evertering) – knottrigt, främmande kropp, vagel
 • Syn – nedsatt synskärpa, vid ökad tårfilm/kladd eventuellt genom stenopeiskt hål
 • Neurologi – pupillstorlek, pupillreaktion på direkt och indirekt ljus
 • Smärta – vid belysning av friskt öga, ömhet vid palpation

Undersök med lupp eller spaltlampa. Överväg evertering av ögonlock. Fluoresceinfärga vid misstanke om ytlig skada, inte om penetrerande skada misstänks.

 • Svår smärta, möjlig allmänpåverkan
 • Ensidiga besvär, dimsyn, ibland ökat tårflöde, diffus konjunktival injektion och rökig kornea
 • Pupillstorlek något förstorad, ingen eller tydligt trög pupillreaktion för ljus
 • Ögat känns hårt vid palpation i jämförelse med ett friskt öga
 • Vanligare vid autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Molande djup värk och/eller ljuskänslighet, ibland ensidig dimsyn
 • Ciliär injektion, kornea klar, ibland mindre pupillstorlek
 • Lätt till stark skavande värk, oftast ensidig, ibland sekretion
 • Normal till kraftigt nedsatt synskärpa
 • Ciliär injektion, fluoresceinupptag, kornea ibland lokalt grumlig
 • Ofta ensidig, recidiverande, vanligare vid autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Normal synskärpa, normal pupillstorlek, normal pupillreaktion för ljus, kornea klar
 • Lokaliserad konjunktival injektion
 • Obehag från ögat men sällan svår värk, ömmar ibland vid palpation
 • I princip bara vid autoimmun eller autoinflammatorisk sjukdom
 • Ovanligt jämfört med episklerit
 • Svår värk
 • Gråblå fläckar i sklera, olika grader av rodnad
 • Konjunktivit (viral, bakteriell eller allergisk) kan ge gruskänsla och smärta, ofta sekretion, ibland små subkonjunktivala blödningar, bubbligt i nedre ögonlocket.
 • Klamydiaorsakad konjunktivit liknar viral konjunktivit i akutskedet, men den spontana förbättringen uteblir.
 • Torra ögon ger gruskänsla och obehag i ögonen, eventuellt ökat tårflöde, mer uttalade besvär vid keratoconjunctivitis sicca eller Sjögrens syndrom.
 • Kontaktlinsbesvär kan ge skav eller smärta i olika grader, ökad risk för keratit. 
 • Ögonskador kan ge rodnad och smärta beroende på typ av skada.
 • Postoperativ komplikation kan ge värk i nyopererat öga, risk för orbital inflammation.

Vid känd recidiverande irit kan patienten påbörja behandling med kortisondroppar och pupillvidgande i samråd med ögonläkare.

Behandling vid episklerit är exspektans, eventuellt NSAID peroralt.

 • Helst telefonkontakt först
 • Akut glaukom (behöver ibland ambulanstransport)
 • Irit, keratit, sklerit
 • Värk i nyopererat öga
 • Kontaktlinsbärare med rodnad och smärta och orbitala inflammationer
 • Oklar diagnos eller recidiverande, svårbehandlade besvär såsom enstaka episkleriter som behöver kortisonbehandling

Röda ögon, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne