Ögonskador

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Trubbigt våld utan synnedsättning
 • Ytliga skador på hud och ögonlock som inte behöver sys
 • Kornealerosion och UV-keratit
 • Ytlig eller subtarsal främmande kropp (förutom centralt belägna, och där det finns misstanke om perforation)
 • Initial handläggning av frätskador och brännskador
 • Trubbigt våld med synnedsättning
 • Misstanke om penetrerande skada
 • Frätskador och brännskador
 • Direkt exponering av kraftig laser mot ögat på nära håll (inom en-två meter)
 • Centralt/djupt belägen främmande kropp

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonskador.

 • Synpåverkan, fläckar i synfältet, dubbelseende
 • Skavkänsla, sveda, smärta, ökat tårflöde
 • Ljuskänslighet, blefarospasm
 • Detaljerat händelseförlopp
 • Huggande eller mejslande verksamhet, till exempel med metall, sten, glas, klinker eller träflisor
 • Exponering för exempelvis kemikalier, värme, laser eller UV-ljus (svetsning, skidåkning, solarium), värme eller laser
 • Ögon – ökat tårflöde, blefarospasm, blödning, kärlinjektion, röd reflex, ljusväg, blödning i främre kammaren (hyphema), bleka områden, mjölkig kornea (vid kemisk skada)
 • Syn – nedsatt synskärpa, vid ökad tårfilm eller kladd överväg undersökning genom stenopeiskt hål
 • Neurologi – synfält, ögonmotorik (dubbelseende), pupillstorlek, pupillreaktion på direkt och indirekt ljus
 • Lupp eller spaltlampa
 • Evertering av ögonlock vid misstanke om främmande kropp
 • Fluoresceinfärgning vid misstanke om ytlig skada, ej vid misstanke om penetrerande skada
 • Skavkänsla
 • Tårflöde
 • Ljuskänslighet
 • Bleka områden i konjunktiva tyder på vävnadsdöd
 • Sveda, tårflöde
 • Blandinjektion, eventuellt kemos
 • Korneal erosion och/eller grumling av kornea
 • Synnedsättning
 • Skavkänsla
 • Tårflöde
 • Ljuskänslighet
 • Besvär i båda ögonen med debut några timmar efter exposition
 • Smärta
 • Tårflöde
 • Ljuskänslighet
 • I svåra fall blefarospasm
 • Bländning i skadeögonblicket
 • Synnedsättning
 • Synpåverkan
 • Smärta
 • Disig insyn till ögonbotten
 • Subkonjunktival blödning och/eller uttalad kärlinjektion
 • Patologi i främre kammare, blödning
 • Oregelbunden trögreagerande pupill
 • Synpåverkan
 • Smärta
 • Subkonjunktival blödning
 • Deformerad ögonbulb
 • Utplånad främre kammare
 • Pupilldeformation
 • Prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer
 • Avlägsna i ytanestesi helst med främmandekroppsinstrument. Ta bort även kvarvarande rost.
 • Om det inte lyckas bör ögonläkare behandla.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Ytanestetika bör ej delas ut.
 • Starta sköljning omedelbart: Använd natriumklorid om möjligt, annars kranvatten.
 • Spola kontinuerligt i minst 20 minuter. Evertera ögonlocket en del av spolningstiden.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet, vid okomplicerade fall med klar kornea.
 • Ny undersökning rekommenderas efter ett dygn om patienten inte upplever förbättring.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Även cykloplegika x 2 i två till tre dagar kan prövas som smärtlindring.
 • Undvik behandling med ytanestetika. Det försämrar läkning.
 • Ytanestesi kan behövas för att undersöka adekvat, men ska inte ges som behandling då det försämrar läkning.
 • Ge neutral ögonsalva till symtomfrihet.
 • Analgetika kan behövas under ett par dagar, även cykloplegika x 2 i två till tre dagar kan prövas.
 • Telefonkontakt vid remittering av patienter med allvarliga skador
 • Främmande kropp – grad som sitter fast centralt på kornea, kvarvarande rostring, utebliven läkning
 • Kemisk skada – med bleka områden i konjunktiva som tyder på vävnadsdöd, grumlig kornea
 • Bulbkontusion
 • Bulbpenetration

Skräp eller frätande ämne i ögat, 1177 Vårdguiden

Ögonskador, 1177 Vårdguiden

Laserklass visar laserns styrka, Strålsäkerhetsmyndigheten

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne