Ögonskador

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • S05.0 Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp
  T26.3 Brännskador på andra delar av ögat och närliggande organ
  T26.6 Frätskada på kornea och konjunktivalsäck
  S05.9 Skada på ögat och orbitan, ospecificerad
  T15.0 Främmande kropp i kornea
  T15.1 Främmande kropp i konjunktivalsäcken
  T15.9 Främmande kropp i ögats yttre delar med ospecificerad lokalisation

Primärvård

 • Primär bedömning av patient som söker i primärvården
 • Handläggning i vissa fall

Ögonsjukvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonskador.

Symtom

 • Synpåverkan, fläckar i synfältet, dubbelseende.
 • Skavkänsla, sveda, smärta.
 • Ökat tårflöde.
 • Ljuskänslighet.

Anamnes

Be patienten detaljerat beskriva händelseförloppet och om skyddsglasögon har använts vid eventuell exponering för

 • huggande eller mejslande verksamhet – med metall, sten, glas, klinker eller träflisor
 • kemikalier
 • värme
 • laser
 • UV-ljus – svetsning, skidåkning, solarium.

Status

 • Inspektion – med lupp eller mikroskop.
 • Syn – vid ökad tårfilm eller kladd överväg undersökning genom stenopeiskt hål.
 • Pupiller – storlek, form, ljusreaktion.
 • Ögonmotilitet.
 • Synfält.
 • Evertering av ögonlock – vid misstänkt främmande kropp (inte vid penetrerande skada).
 • Fluoresceinfärgning – vid misstanke om ytlig skada (inte vid penetrerande skada).
 • Ytanestesi – vid behov för att undersöka adekvat, (inte vid penetrerande skada).

Fynd som kan förekomma:

 • Ögon – ökat tårflöde, blefarospasm, kärlinjektion, blödning i konjunktiva eller främre kammaren, bleka områden, störd röd reflex, ljusväg, mjölkig kornea (vid kemisk skada).
 • Syn – nedsatt synskärpa.
 • Pupiller – ojämna, olikstora, nedsatt reaktion på direkt eller indirekt ljus.
 • Ögonmotilitet – dubbelseende.
 • Synfält – inskränkning, fläckar.

Främmande kropp

 • Ögon – ökat tårflöde, blefarospasm, kärlinjektion, blödning i konjunktiva eller främre kammaren, bleka områden, störd röd reflex, ljusväg, mjölkig kornea (vid kemisk skada).
 • Syn – nedsatt synskärpa.
 • Pupiller – ojämna, olikstora, reaktioner på direkt och indirekt ljus.
 • Ögonmotilitet – dubbelseende.
 • Synfält – inskränkning, fläckar.

Kemisk skada

 • Symtom – sveda.
 • Ögon – tårflöde, blandinjektion, eventuellt kemos, korneal erosion och/eller grumling av kornea.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på lokalisation.
 • Svår skada – bleka ischemiska områden i konjunktiva kan tyda på allvarlig skada.

Korneal erosion

 • Symtom – skavkänsla eller smärta korrelerat till blinkning.
 • Ögon – tårflöde, ljuskänslighet, blefarospasm.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på lokalisation.

UV-ljusskada

 • Symtom – smärta.
 • Ögon – tårflöde, ljuskänslighet bilateralt med debut några timmar efter exposition.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på grad av påverkan.
 • Svår skada – blefarospasm.

Laserexposition

 • Symtom – bländning i skadeögonblicket.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på grad av påverkan, exponeringstid och lokalisation.
 • Synfält – icke rörlig fläck i synfältet.

Bulbkontusion

 • Symtom – smärta.
 • Ögon – subkonjunktival blödning och/eller uttalad kärlinjektion, patologi i främre kammare, blödning, störd röd reflex.
 • Pupill – oregelbunden trögreagerande pupill.
 • Syn – synpåverkan vanligt.

Bulbpenetration

 • Symtom – smärta.
 • Ögon – subkonjunktival blödning, deformerad ögonbulb, utplånad främre kammare, prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer.
 • Pupill – deformation.
 • Syn – synpåverkan vanligt.

Handläggning vid utredning

Bedöm symtom, synpåverkan och fynd vid undersökning och handlägg patienten utifrån misstänkt bakomliggande orsak. Samråd gärna med specialiserad vård.

Svår ögonskada, misstänkt bulbpenetration eller bulbkontusion bör bedömas akut inom specialiserad vård.

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån bakomliggande orsak.

Främmande kropp

 • Avlägsna främmande kropp i ytanestesi, helst med främmandekroppsinstrument.
 • Ta även bort kvarvarande rost. Liten mängd kvarstående rost kan accepteras.
 • Ombesörj behandling inom specialiserad vård om behandlingen inte lyckas helt.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

Vid kvarstående besvär efter 3 dagars behandling rekommenderas kontakt med ögonläkare.

Kemisk skada

 • Starta sköljning med natriumklorid omedelbart. Välj i andra hand kranvatten.
 • Spola kontinuerligt i minst 20 minuter och evertera ögonlocket en del av spolningstiden.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet vid okomplicerade fall med klar kornea.
 • Informera patienten om att ny undersökning rekommenderas efter ett dygn vid utebliven förbättring.

Korneal erosion

 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Överväg cyklopentolat x 2 i 2–3 dagar som smärtlindring (minskar ciliarmuskelkramp).
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

UV-ljusskada

 • Ge neutral ögonsalva till symtomfrihet.
 • Överväg analgetika eller cyklopentolat x 2 i 2–3 dagar i smärtlindrande syfte.
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

Laser

 • Laser kan ge en momentan brännskada, det är dock ovanligt.
 • Anamnes och dokumentation av skadan är viktigt.
 • Brännskadan går inte att behandla.

Remissindikation ögonsjukvård

Ring inför remittering av patienter med svår ögonskada.

 • Främmande kropp – kvarvarande grad centralt på kornea, kvarvarande rostring, utebliven läkning
 • Kemisk skada – akut vid bleka ischemiska områden i konjunktiva eller grumlig kornea
 • Direkt exponering av kraftig laser mot ögat på nära håll (inom en-två meter)
 • Trubbigt våld med syn- eller pupillpåverkan – misstänkt bulbkontusion
 • Misstänkt bulbpenetration

Skräp eller frätande ämne i ögat, 1177

Ögonskador, 1177

Laserklass visar laserns styrka, Strålsäkerhetsmyndigheten

Publicerat: 2022-02-01
Giltigt till: 2025-02-28
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.