Diabetesretinopati

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd och regional riktlinje för screening av diabetesretinopati.

 • Regelbunden kontroll av patientens diabetes
 • Remiss för ögonbottenfotografering vid debut och vid särskilda situationer
 • Ögonbottenfotografering och/eller ögonläkarkontroll

Riskfaktorer för diabetesretinopati:

 • dålig metabol kontroll eller snabb förbättring av HbA1c
 • högt blodtryck
 • rökning
 • sjukdomsduration.

Diabetesretinopati är en progredierande komplikation till diabetes som kan orsaka olika synproblem, i värsta fall blindhet.

Stadieindelning:

 • ingen retinopati
 • lätt retinopati
 • måttlig retinopati
 • allvarlig icke-proliferativ retinopati
 • proliferativ retinopati.

Ibland förekommer synpåverkan.

 • Blodtryck
 • Överväg synskärpa

HbA1c ska finnas tillgängligt för ögonsjukvården för adekvat riskbedömning.

Ögonbottenfotografering och ögonbottenbedömning görs på ögonklinik.

Optimera blodsocker, blodtryck och lipider.

Ge råd om rökstopp och fysisk aktivitet.

Erbjud patienten utbildning om diabetes. I vissa fall kan intyg avseende lämplighet att inneha körkort utfärdas av primärvårdsläkare.

Krav vid körkortsintyg i primärvård (TSFS 2010:125):

 • Diabetessjukdom som varat mer än fem år eller debuterat efter fyllda 40 år
 • Insulinbehandling efter ett år, därefter förnyelse minst vart tredje år
 • Maximalt två månader gammalt ögonbottenfoto granskat av ögonläkare/-sjuksköterska
 • Ingen till måttlig retinopati, avsaknad av makulaödem och ej tidigare laserbehandling
 • Inga misstankar om aktuella/tidigare synfältsdefekter (stroke, annan hjärnskada)
 • Övriga fall intygas av ögonsjukvården

Ibland ges intraokulär läkemedelsinjektion av ögonläkare.

Eventuell laserbehandling eller operation ombesörjs genom ögonläkare.

 • Alltid remiss – vid nydebuterad diabetes
 • Överväg remiss – vid svårreglerat blodsocker, snabb sänkning av HbA1c, ny behandling eller synnedsättning
 • Diabetes – historik, komplikationer, aktuellt HbA1c
 • Kardiovaskulära-/andra sjukdomar (inklusive blodtryck)
 • Rökning, aktuella mediciner
 • Synsvårigheter (resultat av eventuellt syntest)

Nationella Diabetesregistret, NDR

Diabetesretinopati, 1177 Vårdguiden

Regional riktlinje för screening av diabetesretinopati

Publicerat: 2019-05-03
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne