Enteral nutrition

AKO Skåne-riktlinje utifrån regional medicinsk riktlinje.
 • Z43.1 Tillsyn av gastrostomi
  Z43.2 Tillsyn av ileostomi
  Z43.3 Tillsyn av kolostomi

Primärvård

 • Behandling och uppföljning (samt kostnadsansvar) i de fall där primärvården medicinskt ansvarar för den sjukdom/åkomma som orsakat behovet av enteral nutrition

Specialiserad vård

 • Behandling och uppföljning (samt kostnadsansvar) i de fall där specialistvården medicinskt ansvarar för den sjukdom/åkomma som orsakat behovet av enteral nutrition

Specialistmottagning för enteral nutrition

 • Konsultation gällande omvårdnads- och nutritionsfrågor inför start, under pågående behandling eller vid avslut

Ett gott nutritionsstatus ger bättre förutsättning för övrig behandling och minskar risk för komplikationer.

Vårdprogram enteral nutrition omfattar patienter ≥ 18 år och gäller tillförsel av näring och vätska (inte dränering/utfart).

Handläggning vid utredning

Enteral nutrition ska alltid övervägas före parenteral nutrition om mag-tarmkanalen fungerar.

Indikation

Bristande energi-, vätske- och näringsintag >1 vecka när det kan förbättra patientens situation och livskvalitet, som vid:

 • försämrad eller upphävd sväljningsförmåga
 • passagehinder i mag-tarmkanal
 • sjukdom eller behandling som medför risk för viktnedgång.

Handläggning vid behandling

Behandlingsstart

 • Utbildning – informera patient, närstående och övriga berörda före start.
 • Dygnsbehov – beräkna aktuellt energi-, protein- och vätskebehov samt oralt intag.
 • Ordination – förskriv och beställ sondnäring (och vid behov annan näringstillförsel) samt schema för upptrappning.
 • Omvårdnadsansvarig – utse och utbilda, den person som ska ge sondnäring och ta fram rutin för skötsel och byte av infart.
 • Hjälpmedel – utse ansvarig för, fastställ behov av och beställ hjälpmedel (som pump, ryggsäck) och förbrukningsmaterial.
 • Utse patientansvarig läkare med kontaktuppgifter för frågor (vid hemsjukvård i en SIP).

Enterala infarter

 • Sonder – nasogastrisk eller nasojejunal sond
 • Jejunostomikateter
 • Gastrostomier – PEG (perkutan endoskopisk gastrostomikateter), direktpunktions-PEG, Witzel-fistel, gastrostomitub/ballongkateter, gastrostomiport/knapp

Behandlingsmål och uppföljning

 • Sätt upp behandlingsmål.
 • Följ upp val av infart, tillförselmetod, mängd och typ av sondmat.
 • Planera kontroller av munhåla, hudöppning och sondläge samt när, hur och var vikt ska följas.

Remissindikation specialiserad vård

 • Hjälp vid uppstart – remiss till specialistmottagning för enteral nutrition (med sjuksköterska och dietist, ska finnas på varje akutsjukhus)
 • Råd och stöd vid olika frågor – remiss till/kontakt med specialistmottagning för enteral nutrition
 • Insättning av gastrostomi – remiss till endoskopi/kirurgmottagning
 • Insättning av nasoenterisk sond – remiss till röntgen
 • Bedömning av sväljningsförmåga – remiss till logoped

Kontaktuppgifter specialiserad vård

 • Helsingborg, Enteral nutrition, Dietistmottagningen
 • Kristianstad, Mag- och tarmmottagningen
 • Lund, Nutritionsteamet, Klinisk nutritionsmottagning
 • Ystad, Enteral nutrition, Medicinkliniken

Remissvar till primärvården

 • Aktuell behandling och ordination, beställnings/förskrivningsrutiner och skötselanvisningar ska överrapporteras 
 • Munhåla – muntorrhet, svampinfektion och slemhinneförändringar
 • Hudöppning – irritation, blödning, granulation
 • Diarré – ändrat läge av nasogastrisk sond
 • Peritonit – läckage av magsaft eller sondmat i fri bukhåla (kräver akut bedömning)
 • Stopp i gastrostomi – försök spola
 • Jejuno- eller gastrostomi som åkt ut – ny bör sättas inom ett par timmar (hålet drar ihop sig)

Publicerat: 2022-11-15
Giltigt till: 2025-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.