Palliativ njurmedicin

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån regionalt vårdprogram (N19-P Njursvikt).

Primärvård

 • Att på initiativ från njurmedicin delta i palliativ vård av patient med njursvikt 

Njurmedicin

 • Dialys som livsuppehållande behandling (då patienten inte erbjuds transplantation)
 • Palliativ dialys – behandling som del av palliativ vård (med fokus på symtomlindring)
 • Palliativ vård vid njursvikt efter avslutad eller inte påbörjad dialys

Definition

Palliativ vård definieras som aktiv helhetsvård för att ge högsta möjliga livskvalitet för patienten när bot inte längre är möjlig samt att ge stöd till närstående.

Viktiga faktorer att beakta i livets slutskede:

 • läkarsamtal (brytpunktssamtal)
 • munhälsa
 • tryckavlastning
 • mänsklig närvaro
 • smärt- och symtomskattning inklusive åtgärd/uppföljning
 • dokumentation
 • efterlevandesamtal med närstående.

Symtom

Vanliga symtom att aktivt behandla vid njursvikt:

 • illamående/kräkningar
 • diarré eller obstipation
 • muskelkramper, stickningar/kramp i fingrar och tår
 • andnöd
 • smärta
 • klåda
 • nedstämdhet, ångest och oro
 • sömnlöshet eller trötthet.

Handläggning vid utredning

Primärvården kan involveras vid palliativ njursjukvård vid behov på initiativ av läkare/omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS)/njursviktskoordinator på njurmedicin.

Handläggning vid behandling

 • Omvårdnadsåtgärder – mycket viktiga för symtomlindring
 • Recept – ska finnas på apotek eller via e-dos på aktuella mediciner
 • Läkemedel – bör ges peroralt så länge patienten kan det
 • Ackumulering av läkemedel – ökad risk föreligger vid njursvikt, bland annat av opiater (utom ketogan som metaboliseras via levern)
 • Biverkningar – risker ska vägas mot nytta av behandlingen (ofta kan exempelvis viss sedering accepteras för att uppnå smärtlindring)
 • Läkemedelsgenomgång – uppdatering av läkemedelslista bör göras regelbundet

Läkemedelsgenomgång

Vid läkemedelsgenomgång är det viktigt att utvärdera indikationen för varje läkemedel och sätta ut dem som inte är nödvändiga. Följande prioritering av läkemedel kan användas:

 • viktiga – läkemedel mot ångest, smärta, andnöd, rosslighet, illamående, diarré, förstoppning, kramp, epilepsi samt i förekommande fall insulin
 • mindre viktiga – hormonsubstitution (som Levaxin), erytropoietin, blodtrycksmediciner, vissa psykofarmaka (samråd gärna med psykiater), järn, protonpumpshämmare
 • oviktiga (kan sättas ut) – vitaminer, statiner, fosfatbindare (som Kalcipos, Fosrenol), natriumbikarbonat, Resonium.

Vid illamående eller kräkningar

 • T/munsönderfallande Ondansetron (4 mg, 8 mg) – 1 x 1-2
 • Inj Ondansetron (2 mg/ml) – 4 ml x 1-3 iv
 • T Primperan (metoklopramid 10 mg) – 1 x 1-3
 • Inj Primperan (metoklopramid 5 mg/ml) – 1-2 ml x 1-3 sc/iv

Vid diarré

 • T Loperamid/Dimor (2 mg) – 1-2 max 8/dag

Vid obstipation

 • Droppar Laxoberal (natriumpikosulfat 7,5 mg/ml) – 10-20 droppar x 1
 • Pulver Movicol (makrogol) – 1 dospåse x 1-3

Vid klåda

 • T Atarax (hydroxizin 10 mg, 25 mg) – 1 x 1-2, gärna till natten
 • Mixt Atarax (hydroxizin 2 mg/ml) – 5-12 ml x 1-2, gärna till natten
 • T Tavegyl (klemastin 1 mg) – 1 x 1-2

Vid muskelkramper

 • T Stesolid (diazepam 2 mg) – 1 x 1-3
 • Inj Stesolid novum (diazepam 5 mg/ml) – 0,25-1 ml x 1-3 iv
 • T Emgesan (magnesium 250 mg) – 1 x 1-3 (vid misstänkt magnesiumbrist)

Vid stickningar eller kramp i fingrar eller tår (hypokalcemi)

 • Brustablett Calcium-Sandoz (kalciumglubionat 0,5 g, 1 g) – 1 x 1-4
 • Inj Kalciumglubionat 9mg/ml) – 10 ml iv

Vid andnöd

 • Syrgas – vid hypoxi, individuell dosering
 • Inj Furix (furosemid 10 mg/ml) – 16-50 ml iv
 • Sublingualspray Glytrin (nitroglycerin 0,4 mg/dos) – 1-2 puffar
 • Inj OxyNorm (oxikodon 10 mg/ml) – 0,1-1 ml sc/iv
 • T Oxascand (oxazepam 10 mg, 15 mg, 25 mg) – 1 x 1-4
 • Inj Midazolam (1 mg/ml) – 0,2-1 ml sc/iv

Vid rosslighet

 • Inj Robinul (glykopyrronium 0,2 mg/ml) – 0,5-1 ml im/iv
 • Inj Morfin-Skopolamin (10 mg/ml) – 0,2-0,5 ml sc/im

Vid ångest och oro

 • T Oxascand (oxazepam 10 mg, 15 mg, 25 mg) – 1 x 1-4
 • Inj Midazolam (1 mg/ml) – 0,2-1 ml sc/iv
 • T Atarax (hydroxizin 10 mg, 25 mg) – 1 x 1-2
 • Mixt Atarax (hydroxizin 2 mg/ml) – 5-12 ml x 1-2

Vid smärta

 • T Panodil (paracetamol 500 mg) – 1-2 x 1-4
 • Inf Paracetamol (10 mg/ml) – 100 ml x 1-4 iv
 • Plåster Fentanyl – bytes var 3:e dygn, individuell dosering
 • Kapsel OxyNorm (oxikodon 5 mg, 10 mg) – 1 x 1, individuell dostitrering
 • Kapsel OxyContin (oxikodon – 1 x 2, individuell dostitrering (långverkande)
 • Inj OxyNorm (oxikodon 10 mg/ml) – 0,25-1 ml sc/iv, individuell dostitrering

Vid sömnlöshet

 • T Zopiklon (5 mg, 7,5 mg) – 1-2 tn

Vid konfusion

 • T Haldol (1 mg) – 0,5-1 x 1-2 vb
 • Mixt Haldol (2 mg/ml) – 0,25-0,5 ml x 1-2
 • Inj Haldol (5 mg/ml) – 0,1-0,2 ml x 1 im

Behandling via njurmedicin

 • Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) – bedömer omvårdnadsbehov, deltar i brytpunktssamtal och tillsammans med patientansvarig läkare njurmedicin och håller kontakt med patient och närstående, primärvård och hemsjukvården samt står för att sammankalla resursteam vid behov.
 • Behandlingsplan – upprättas av läkare i samråd med patient och närstående.
 • Symtomskattning – utförs kontinuerligt.
 • Brytpunktssamtal – initieras vid försämring (av läkare eller patient), vid palliativ vård erbjuds brytpunktssamtal regelbundet.
 • Resursteam – sammankallas vid behov, bestående av läkare, OAS, undersköterska, fysioterapeut, dietist, kurator, arbetsterapeut och vid behov externa resurser som existentiell/andlig företrädare, specialiserad palliativ vård eller smärtteam.
 • Dialys – kan vara indicerat som livsuppehållande behandling eller symtomlindrande behandling i palliativ vård.
 • Palliativ peritoneal dialys/ultrafiltration – kan övervägas för lindring av övervätskningssymtom.
 • Specialiserad palliativ vård/avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)/hospice – kan vid behov kontaktas för eventuellt övertag.
 • Vårdöverenskommelse – kan göras efter kontakt med primärvård och kommun vid palliativ vård efter avslutad eller inte påbörjad dialys.
 • Efterlevandesamtal – erbjuds av OAS tillsammans med läkare och i vissa fall delar av resursteamet.
 • Palliativregistret – kan vara aktuellt för registrering i vissa fall.

Publicerat: 2019-09-06
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.