Nokturi och nokturn polyuri

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär utredning, insättning och uppföljning av läkemedelsbehandling
 • Utredning och behandling av misstänkt bakomliggande orsak

Polyuri innebär en urinmängd på >2,8 liter per dygn.

Nokturn polyuri innebär att nattlig urinvolym (inklusive första morgonurin) motsvarar >1/3 av dygnets hela urinvolym. Hos yngre patienter >1/5.

Nokturi innebär uppvaknande en eller flera gånger nattetid på grund av urinträngningar där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn. Det är vanligt vid stigande ålder.

 • Dygnsurinvolym: 1,5–2,5 liter
 • Antal miktioner/dygn: ≤ 8
 • Funktionell blåskapacitet (största registrerade miktionsvolym): 3-6 dl
 • Medelmiktionsvolym: 2-3 dl
 • Tid mellan blåstömningar dagtid: 3-4 timmar
 • Tidsmiktion: tid att miktera 1 dl (första, av helst 2 dl), normalt <12 sekunder
 • Förändrade blåstömningsvanor
 • Tömningsproblem, exempelvis sämre tryck på strålen, längre blåstömningstid
 • Sömnstörning med kronisk trötthet, sänkt livskvalitet och ökad sjuklighet kan förekomma vid nokturi
 • Besvär: debut, typ, förlopp, påverkan på livskvalitet
 • Antal blåstömningar per dag och natt
 • Sömnstörning, dagtrötthet
 • Obehag vid blåstömning, infektion, förstoppning
 • Andra sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes, sömnapné, stroke, neurologisk sjukdom (Parkinsons sjukdom, multipel skleros) 
 • Läkemedel: exempelvis antihypertensiva, diuretika, litium
 • Riktat status beroende på symtom
 • Överväg prostatapalpation/gynekologisk undersökning
 • Kreatinin (eGFR) och glukos
 • Urinsticka
 • Överväg urinodling, PSA och eventuellt andra prover beroende på misstänkt orsak
 • Mätning av dryck och urinmängd i två dygn
 • Symtomskattning prostatabesvär (IPSS) vid symtom från nedre urinvägarna
 • Vid plötsligt uppkomna symtom, överväg remiss för cystoskopi
 • Överväg mätning av residualurin
 • Stort vätskeintag
 • Diabetes mellitus
 • Diabetes insipidus
 • Läkemedel (exempelvis vätskedrivande)
 • Störning i dygnsrytmens utsöndring av antidiuretiskt hormon (ADH)
 • Hjärt- och njursvikt
 • Sömnapné
 • Ökad nattlig urinproduktion, exempelvis polyuri, nokturn polyuri
 • Nedsatt funktionell blåskapacitet
 • Överaktiv blåsa
 • Stress/annat som ger sömnbesvär
 • Uteslut och behandla bakomliggande orsak först.
 • Behandla eventuell förstoppning.
 • Normalisera vätskeintag, särskilt kvällstid (undvik te, kaffe, alkohol och frukt).
 • Fysisk aktivitet på dagen kan minska sömnproblem.
 • Blås- och bäckenbottenträning (ofta krävs instruktion av fysioterapeut eller uroterapeut).
 • Bedöm behov av inkontinenshjälpmedel.
 • Överväg desmopressin.
 • Kontrollera alltid natrium före och 3 dagar efter insatt behandling/dosökning hos patient > 65 år (risk för hyponatremi).
 • Undvik vätskeintag efter intagen tablett.
 • Desmopressin: Ordinera i första hand T Nocdurna till natten, 25 mikrogram till kvinnor, 50 mikrogram till män.

Vid nokturi utan polyuri, överväg antikolinergt preparat mot överaktiv blåsa.

Överväg remiss till lämplig specialist beroende på besvär och misstänkt bakomliggande orsak.

 • Anamnes: debut och varaktighet, påverkan i det dagliga livet
 • Blåstömningsbesvär: antal blåstömningar, trängningar, läckage, urinretention
 • Övriga sjukdomar, läkemedel
 • Viktiga statusfynd och eventuell residualurin
 • Mätning av dryck och urinmängd
 • Symtomskattning vid prostatabesvär, IPSS

Mätning av dryck och urinmängd

Symtomskattning prostatabesvär, IPSS

Publicerat: 2020-01-14
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne