Njursten

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (N20- Sten i njure/uretär).

Primärvård

 • Bedömning, behandling och utredning av akut okomplicerat njurstensanfall
 • Uppföljning av patient efter akut okomplicerat njurstensanfall

Akutmottagning

 • Njurstensanfall med urinvägsinfektion
 • Fortsatt smärta trots behandling
 • Misstänkt njurstensanfall hos gravid (primärt kvinnokliniken)

Urologmottagning

 • Förstagångssten hos patient med riskfaktorer
 • Vid recidiverande sjukdom/behov av kirurgisk behandling
 • Utredning av misstänkt metabol orsak (ibland njurmedicin)
 • Etiologi – Kalciumoxalatstenar vanligast, en mindre andel utgörs av infektions-, urat- och cystinstenar
 • Incidens – 10-12 %, flest män drabbas, runt hälften får recidiv < 10 år
 • 80-90 % av alla njurstenar är < 6 mm och passerar oftast spontant utan kirurgisk behandling
 • Ofta akut påkommen stark ensidig flanksmärta som fluktuerar i intensitet
 • Distala stenar kan ge smärtor ned mot ljumske/genitalia, ibland intensiva urinträngningar
 • Patienten kan vara illamående, blek och vill oftast inte sitta stilla

Anamnes

 • Symtom, akut/intermittent smärta? Tidigare njursten? Annan stensjukdom? Pågående/upprepade urinvägsinfektioner?
 • Nuvarande sjukdomar? Blödningsbenägenhet? Hereditet?
 • Aktuella mediciner
 • Makroskopisk hematuri? (utreds enligt Cancer i urinblåsa och urinvägar)

Status

 • Allmäntillstånd, feber?
 • Puls och blodtryck
 • Bukpalpation (ska vara mjuk och oöm), dunkömhet över flank?

Akut utredning

 • Temp, urinsticka (blod, infektionstecken?), CRP, kreatinin, överväg urinodling
 • Akut urografi – kan övervägas vid osäker diagnos

Differentialdiagnoser

 • Pyelonefrit – feber och ofta tecken till infektion på urinsticka
 • Ektopisk graviditet, ruptur/torsion av ovarialcysta, dysmenorré
 • Ileus, appendicit, divertikulit – ofta illamående och kräkningar, sällan hematuri
 • Gallsten, kolecystit – kan ha flanksmärta, sällan hematuri

Riskfaktorer

 • Debut < 25 års ålder
 • Avvikande anatomi/singelnjure
 • Hereditet
 • Stenassocierade sjukdomar (som kroniska diarrétillstånd, sarkoidos)

Akut behandling

 • NSAID – T/Supp Diklofenak 50 mg (eller inj 75 mg i m), kan upprepas med 30 min intervall till maxdos 150 mg
 • Vätskeintag – Stort vätskeintag ska undvikas (uretärsten kan inducera smärtanfall)

Uppföljande behandling

 • NSAID – T/Supp Diklofenak 50 mg, 1 x 1-3 vid behov
 • Vätskeintag – När patienten är stenfri, efter uppföljande röntgen, och om inget annat medicinskt hinder föreligger så rekommenderas ett dryckesintag på 2000 ml (minskar recidivrisk)

Behandling på urologmottagning

 • Stötvågsbehandling (ESVL) – vanligast
 • Uretärolithotripsi och perkutan stenextraktion (PCNL) – ingrepp där sten avlägsnas i narkos
 • Nefrostomi och uretärsplint – avlastande åtgärder som görs i narkos vid njurfunktionspåverkan

Remiss till akutmottagning

 • Njurstensanfall med misstanke om pågående urinvägsinfektion med feber (gärna telefonkontakt med urologjour)
 • Fortsatt smärta trots behandling enligt ovan
 • Misstänkt njurstensanfall hos gravid (primärt akut till kvinnoklinik)

Remiss till urolog

 • Förstagångssten hos patient med riskfaktor (se Diagnostik)
 • Kvarvarande stenar efter urografi (se Uppföljning)
 • Förhöjt kreatinin (se Uppföljning)
 • Recidiverande njurstenssjukdom (indikation för kirurgi/farmakologisk profylax?)
 • Makroskopisk hematuri (utreds enligt Cancer i urinblåsa och urinvägar)

Remissinnehåll vid remiss till urolog

 • Anamnes – symtom, hereditet, stensjukdom, aktuella sjukdomar, blödningsbenägenhet, upprepade urinvägsinfektioner
 • Status – blodtryck och eventuella infektionstecken
 • Lab – kreatinin, urat, kalcium och eventuell urinodling
 • Bilddiagnostik – stenantal, storlek, läge
 • Medicinlista

Remiss till primärvård

 • Läkare som handlagt patient akut ansvarar för uppföljning nedan
 • Okomplicerade fall som handlagts på akutmottagning kan remitteras för fortsatt uppföljning i primärvård under förutsättning att:
  - Patienten informeras om att primärvården tar över ansvaret och att urografi/CT-urografi och provtagning ska ske inom 3-4 veckor
  - Primärvården skickar remissbekräftelse och informerar patienten om fortsatt uppföljning

Remissinnehåll vid remiss till primärvård

 • Akut förlopp, med provsvar och insatta mediciner (dos och mängd)
 • Önskad uppföljning (urografi/CT-urografi, labprover)
 • Om kontraindikation föreligger för röntgen
 • Att patienten är informerad om fortsatt utredning

Lab

 • Kreatinin, urat (urinsyrasten syns ej på slätröntgen, ses dock på CT), Ca och albumin (hyperparatyreoidism) tas efter 3-4 veckor

Urografi/CT-Urografi

 • Görs efter 3-4 veckor, ange önskad vecka för undersökning i remiss
 • Frågeställning: Stenantal, storlek, läge, hydronefros?
 • CT‐urografi är likvärdigt med urografi, men bör undvikas på yngre patienter med tanke på stråldos

Tolkning av svar

 • Njursten som inte ligger i uretär ger sällan symtom och behöver ingen skyndsam handläggning
 • Vid sten < 6 mm hos smärtfri patient med normalt kreatinin görs ny urografi efter 2-3 veckor, om kvarvarande sten skickas remiss till urolog
 • Remiss till urolog vid:
  - Sten ≥ 6 mm eller ≥ 2 stenar
  - Uretärsten med höggradigt avflödeshinder – prioriterad remiss/kontakt med urologkonsult
  - Kreatinin > 125 mmol/L eller höjning med > 30 %

Publicerat: 2016-01-28
Giltigt till: 2019-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter