Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • N508F Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom hos man

 • Primär bedömning, utredning och initial behandling
 • Urologimottagning – oklar diagnos, terapisvikt eller täta skov
 • Smärtrehabiliteringsklinik – då smärtan har stora konsekvenser för patienterna (till stor del styr patientens livsföring)

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom förekommer hos män och benämndes tidigare kronisk ickebakteriell prostatit.

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom definieras som smärta i bäckenbotten eller omgivande strukturer under minst tre månader de senaste sex månaderna utan annan uppenbar orsak som kan anses kunna förklara smärtan.

Bäckenbottensmärtsyndrom drabbar framförallt yngre och medelålders män. Mer än 90 % av alla patienter med symtom på prostatit har ett smärttillstånd utan påvisbar infektion eller inflammation i prostata. Därför bör tillståndet betecknas som bäckenbottensmärtsyndrom.

Orsaken är delvis oklar. Ofta uppkommer ett spänningstillstånd i bäckenbottenmuskulaturen, primärt eller sekundärt till patientens besvär. Smärtmekanismer som lokal och central sensitisering förekommer.

Nyligen genomförd cystoskopi, prostatabiopsi eller kateter kan utlösa symtom. Andra yttre faktorer som kan förvärra eller utlösa smärta är

 • kyla
 • långvarigt sittande (tryck)
 • stress.
 • Smärta i skov med vecko- till månadslånga besvär med stor interindividuell variation.
 • Ofta komplex symtombild.
 • Miktionsbesvär med tvingande trängningar, sveda, läckage, ibland nedsatt urinflöde.
 • Sexuella besvär med nedsatt lust, smärtsam ejakulation, erektil dysfunktion.
 • Smärta i bäckenbotten.
 • Obehagskänsla perinealt eller suprapubiskt.
 • Ibland utstrålning mot skrotum, ljumske, rygg eller mage.
 • Symtom – debut, duration, förlopp, tidigare besvär.
 • Utlösande faktorer.
 • Psykiska besvär – eventuell påverkan på livskvalitet.
 • Andra sjukdomar.
 • Läkemedel.
 • Allmäntillstånd.
 • Inspektion och palpation av yttre genitalier.
 • Per rektumpalpation av prostata och bäckenbottenmuskulatur (ömhet, spänd muskulatur).

Symtomen kan likna prostatit men feber saknas och smärtan vid palpation är diffust spridd i perineum (ej endast lokaliserad i prostata). Eventuell utredning görs främst för att utesluta andra tänkbara differentialdiagnoser. Smärtanalys som vid långvarig smärta bör övervägas.

Diagnosen ställs ofta utifrån klinisk bild där följande talar för bäckenbottensmärtsyndrom:

 • Smärta i perineum, ofta utlöst eller försämrad av kyla.
 • Sveda vid miktion.
 • Urinträngningar.
 • Ejakulationssmärtor.

Urinsticka och urinodling rekommenderas vid utredning.

Överväg tidsmiktion och kontroll av residualurin.

 • Kronisk bakteriell prostatit.
 • Benign prostatahyperplasi.
 • Njursten.
 • Ländryggssjukdom.
 • Cancer i urinblåsa, urinvägar eller prostata.
 • Neurogen blåsrubbning på grund av exempelvis stroke, diabetes, MS.
 • Bedöm grad av smärta och om smärtan begränsar patientens tillvaro.
 • Ge råd om egenvård och patientutbildning med smärtförklaring.
 • Erbjud fysioterapi, psykologisk behandling och läkemedelsbehandling utifrån patientens behov.

Långvarig smärta bör behandlas sedvanligt, gärna med multimodala metoder.

 • Utlösande faktorer bör undvikas om möjligt.
 • Värme kan lindra, exempelvis genom varm klädsel på ben, varma bad, värmedyna, varmt klimat.

Fysisk aktivitet samt avslappning för bäckenbottenmuskulatur bör provas och utvärderas, gärna via fysioterapeut. Akupunktur kan ha effekt på individnivå.

 • I smärtlindrande syfte kan en kort kur med NSAID provas.
 • Långvarig smärta bör behandlas sedvanligt.
 • Urologmottagning – oklar diagnos, behandlingssvikt eller täta skov
 • Smärtrehabiliteringsklinik – behandlingsresistent långvarig smärta
 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad, Urologimottagning
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg, Urologimottagning
 • Skånes universitetssjukvård – Malmö, Bäckenbottencentrum Urologimottagning
 • Anamnes och status
 • Behandlingsåtgärder
 • Andra sjukdomar och aktuell medicinering

Publicerat: 2022-01-03
Giltigt till: 2025-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne