Erektil dysfunktion

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

 • N484 Impotens av organisk orsak
  F522 Uteblivet genitalt gensvar

 • Primär utredning
 • Medicinsk behandling och uppföljning, merparten sköts inom primärvården
 • Om peroral eller uretral behandling inte fungerar
 • Primär erektionssvikt

Ungefär 80 % av all erektil dysfunktion har somatiska orsaker, övriga 20 % psykologiska.

Exempel på orsaker:

 • diabetes och kardiovaskulär sjukdom är vanligast 
 • psykogena faktorer
 • rökning och alkohol
 • endokrina sjukdomar som hypogonadism, hyperprolaktinemi (ovanligt) och hypotyreos
 • neurologiska sjukdomar och ryggmärgsskador
 • primär erektionssvikt, patient som aldrig haft fullgod erektion (ofta medfött venöst läckage i svällkroppar)
 • kirurgiska ingrepp i lilla bäckenet
 • läkemedel som neuroleptika, antihypertensiva, antiepileptika, antiandrogener, 5 alfa-reduktashämmare och antidepressiva.

Erektil dysfunktion innebär en oförmåga att få eller bibehålla erektion tillräckligt länge för tillfredsställande sexuell aktivitet.

Symtom som talar för somatisk orsak:

 • gradvis symtomutveckling
 • förlust av nattlig erektion eller morgonerektion.

Symtom som talar för psykogen orsak:

 • plötslig debut
 • förlust av sexuell lust
 • kortvarig erektion
 • tidig eller utebliven utlösning.
 • Familjeförhållanden
 • Rökning och alkoholvanor
 • Tidigare eller pågående sjukdomar och behandling
 • Miktionsbesvär
 • Aktuella sexuella besvär
 • Stress, trötthet, psykiska besvär
 • Psykogena faktorer som viktiga livshändelser
 • Opioider, narkotika eller dopingpreparat
 • Överväg skattningsskala: Bedömning av erektil funktion
 • Allmäntillstånd – manligt habitus, övervikt, bukfetma
 • Hjärtauskultation – rytm, blåsljud, blodtryck
 • Yttre genitalia – testikelstorlek, fimosis, överväg kontroll av sensibilitet i perineum och genitalia
 • Prostatapalpation – särskilt vid miktionsbesvär eller planerad hormonbehandling
 • Diabetes mellitus bör uteslutas, erektil dysfunktion kan vara första symtom på latent diabetes.
 • Misstänkt bakomliggande sjukdom eller droger, exempelvis anabola steroider, bör föranleda provtagning.
 • Libidostörning, uteblivna nattliga och spontana erektioner kan bero på testosteronbrist.
 • Alltid – glukos
 • Överväg – kreatinin (eGFR), ALAT, PEth, testosteron, TSH
 • I särskilda fall - drogscreening
 • Behandla eventuell bakomliggande orsak.
 • Samtala om levnadsvanor.
 • Sexualterapi kan erbjudas vid psykogena orsaker.
 • Ge symtomatisk läkemedelsbehandling vid behov.

Ge råd om:

 • rökstopp
 • viktreduktion vid övervikt
 • minskad alkoholkonsumtion
 • mer motion för att främja blodcirkulationen.

Sexualterapi kan rekommenderas vid psykogent betingad erektil dysfunktion, för tidig utlösning, utebliven utlösning eller vid relationsproblematik som dominerande eller bidragande orsak.

 • Fosfodiesterashämmare i tablettform
 • Tas 30 minuter före planerad sexuell aktivitet, max en gång/dygn, verkningstid varierar
 • Finns även i lågdos för daglig dosering
 • Förutsätter viss kvarvarande innervation av corpora cavernosa
 • Vid biverkningar som ansiktsrodnad och huvudvärk, reducera dosen
 • Kontraindicerat vid nitroglycerinpreparat (ger blodtrycksfall) och synnervssjukdom

Läkemedelsval:

 • förstahandsval är generiskt sildenafil, tablett 50 mg (kan höjas till 100 mg).
 • som daglig dosering ges tablett tadalafil (Cialis) i låg dos.
 • Alprostadil kan ges intrauretralt eller transdermalt
 • Ordineras 15 minuter före planerad sexuell aktivitet, högst 2 doser/dygn
 • Har effekt trots icke intakta nervbanor

Vid kontraindikation eller bristande effekt med peroral behandling rekommenderas:

 • uretralstift (Bondil), starta med 500 µg (kan ökas till 1000 µg), högst 2 doser/dygn
 • kräm (Vitaros), ges högst 1 gång/dygn.
 • Alprostadil intrakavernös injektion, Caverject Dual 10 µg (kan höjas till 20 µg), mest användarvänlig, insättning oftast via urolog men kan även förskrivas av primärvård
 • Aviptadil/fentolamin intrakavernös injektion, Invicorp (en ampull, lösning 25 µg/2mg) max 1 gång/dygn
 • Testosteron, vid lågt hormonvärde
 • Pubisring, med eller utan vakuumpump, finns att tillgå via RFSU eller via specialistsjuksköterska på urologmottagning, SUS, Malmö
 • Penisimplantat, sistahandsalternativ, då inget annat fungerar
 • Remiss till akutmottagning vid priapism > 4 timmar
 • Remiss till endokrinolog vid misstänkt bakomliggande endokrin rubbning som bör utredas
 • Remiss till urolog vid primär erektionssvikt eller då peroral/lokalbehandling inte fungerar
 • Anamnes och sexualanamnes, status och eventuella provsvar
 • Läkemedel
 • Respons på testad behandling
 • När behandlingen fungerar återremitteras patienten vanligtvis till primärvården

Priapism är en smärtsam erektion eller en erektion > 4 timmar.

Läkemedelsbehandling av erektil dysfunktion kan ge priapism, som kräver akut handläggning för att inte ge bestående skada. Initialt prövas fysisk ansträngning, intrakavernös injektion med efedrin och vid utebliven effekt eventuellt kirurgisk behandling.

Svårt att få stånd, 1177 Vårdguiden

Bedömning av erektil funktion

Tolkning av erektil funktion

Publicerat: 2019-06-25
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne