Restless legs

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • G258 Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar

 • Diagnostik, behandling och uppföljning i de flesta fall    
 • Otillräcklig symtomlindring    
 • Läkemedelskrävande symtom under graviditet

Restless legs (RLS) heter även WED (Willis Ekboms sjukdom) och karaktäriseras av en obehagskänsla i benen som leder till ett oemotståndligt behov att röra på benen.

Primär RLS är oftast ärftlig och debuterar före 45 års ålder.

Sekundär RLS kan bero på

 • läkemedel
 • järnbrist
 • graviditet
 • uremi
 • polyneuropati (av exempelvis diabetes, alkoholmissbruk, B12-brist)
 • Parkinsons sjukdom.

RLS förekommer hos 5–15 % av befolkningen och är vanligare hos kvinnor.

Etiologin till RLS är okänd. Forskning talar för att symtomen är kopplade till dopaminerga bansystem. I enstaka fall finns en koppling till järnbrist.

 • Reumatoid artrit.
 • Neuropati, radikulopati, myelopati.

Symtomen är värst vid fysisk inaktivitet och förbättras som regel av rörelse.

Tvång att röra på benen, ofta åtföljt eller orsakat av obehagliga bensymtom, som

 • symmetriska myrkrypningar, pirrningar eller domningar
 • ryckningar
 • ibland känsla av sveda, kyla eller värme.

Andra symtom som kan förekomma är

 • smärta
 • sömnbesvär
 • symtom i armar och bål
 • utveckling av depression till följd av sömnstörning
 • Periodic Limb Movements (PLMS) – ofrivilliga, omedvetna korta muskelkontraktioner under sömn som ger dagtrötthet. Förväxla inte med vanliga muskelkramper som upplevs obehagliga och varar längre.
 • Symtom – grad av besvär samt intermittenta eller persisterande besvär.
 • Sömn – svårt att somna, uppvaknanden, dagtrötthet.
 • Hereditet.
 • Läkemedel – propiomazin, neuroleptika, antidepressiva, antihistamin.
 • Andra sjukdomar – som kan ge sekundär RLS samt samsjuklighet.
 • Neurologiskt status och perifer cirkulation – normalt vid primär RLS.
 • Distalstatus underben.
 • Övrigt status utifrån behov.
 • Diagnosen ställs utifrån specifika diagnoskriterier.
 • Provtagning rekommenderas.
 • Ytterligare utredning görs utifrån misstanke om orsak till sekundär RLS. 
 • Sömnregistrering kan övervägas vid sömnstörning och misstanke om PLMS.
 • Hb, glukos, kreatinin.
 • Ferritin, kobalamin, folsyra.

Alla kriterier måste vara uppfyllda.

A. Ett starkt behov av att röra på benen, vanligen, men inte alltid, associerat med – eller upplevt orsakat av – obehagliga känselförnimmelser i benen.

B. Rörelsebehovet och/eller de obehagliga känselförnimmelserna

 • börjar vid eller förvärras av vila och inaktivitet
 • lindras delvis eller helt av rörelser som att gå eller stretcha
 • är värre på kvällen eller under natten.

Ovanstående symtom är inte enbart en följd av någon annan medicinsk eller beteendemässig orsak, såsom venös stas, muskelvärk, artrit, benkramper, obehag i vissa kroppsställningar eller vanemässigt vickande på fötterna.

 • Nattliga vadkramper.
 • Sensoriska obehag av varicer.
 • Polyneuropati med domningar i benen, radikulopati, myelopati.
 • Akatisi.
 • Arteriell insufficiens.
 • Spinal stenos.
 • Ge råd om egenvård.
 • Överväg behandling med läkemedel vid primär RLS.
 • Åtgärda utlösande orsak vid sekundär RLS.
 • Överväg sömnhygienråd.
 • Utlösande läkemedel – dosreducera, sätt ut eller ge vid annan tidpunkt vid behov.
 • Järnbrist – behandla om ferritin är lågt (riktvärde lägre än 75 µg/L).
 • B12- eller folsyrebrist – behandla eventuell brist.

Följande råd kan hjälpa vissa patienter. Informera därför gärna om att

 • stimulantia som nikotin, koffein och alkohol ibland kan förvärra
 • regelbundna sömnvanor kan lindra
 • iskall duschning, stretching, massage eller värme före sänggående kan ge lokal lindring.

Dopaminerga preparat är effektiva, men medför risk för

 • impulskontrollstörning
 • toleransutveckling
 • augmentation (ökning eller förstärkning av symtom).

Behandlingen bör därför helst vara intermittent och ges i så låga doser som möjligt.

Peroral behandling som rekommenderas:

 • Vid intermittenta lindriga besvär – intermittent behandling med levodopa/benserazid till kvällen.
 • Vid måttliga till svåra besvär – intermittent eller regelbunden behandling till kvällen med dopaminagonist, pramipexol eller ropinirol.

Gabapentin kan övervägas, särskilt vid samtidig smärta. Beakta risk för beroende och/eller missbruk.

 • Levodopa/benserazid (Madopark Quick mite) 50/12,5–100/25 mg till natten vid behov, högst 1–2 gånger/vecka   
 • Pramipexol 0,18–0,54 mg till natten, förskrivs som generika, preparaten är ej automatiskt utbytbara på apotek  
 • Gabapentin 300–2400 mg per dygn, vid samtidig smärta
 • Neurologimottagning – symtom även dagtid, biverkningsproblematik, otillräcklig symtomlindring, komplicerande neurologisk sjukdom    
 • Specialistmödrahälsovård eller gynekolog – läkemedelskrävande symtom under graviditet

Willis-Ekboms sjukdom - restless legs, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2022-05-02
Giltigt till: 2025-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne