Multipel skleros

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och undersökning av patienten
 • Utredning, behandling och uppföljning
 • MS-team med läkare, sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog

Multipel skleros (MS) debuterar vanligen i 15–45 års ålder. Sjukdomen är relativt vanlig i Norden med prevalens 1–2/1000 invånare. Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.

MS är en autoimmun sjukdom i centrala nervsystemet med inflammatoriska och demyeliniserande processer initialt och senare mer neurodegenerativa processer.

Kliniskt isolerat syndrom (CIS) är ett första isolerat skov som kan utgöra debut av MS men som ej räcker för att ställa diagnos. Exempel:

 • optikusneurit
 • hjärnstams- eller cerebellära symtom
 • ryggmärgs- eller storhjärnshemisfärssymtom.

Skovvist förlöpande MS ses hos cirka 85 % och debuterar med omväxlande skov och remission. Initialt går symtomen i god regress.

Sekundärprogressiv MS innebär en långsam successiv försämring efter tidigare skovvist förlöpande sjukdom.

Primärprogressiv MS ses hos mellan 10-15 %. De insjuknar med långsam progress utan föregångna skov.

 • Episod av neurologisk försämring i > 24 timmar som inte förklaras av annan orsak.
 • Subakut symtomutveckling som varar i timmar, dagar, veckor.
 • Symtomen avklingar ofta över veckor till månader.
 • Övergående neurologiska symtom (ofta symtom patienten haft tidigare)
 • Kommer vid fysisk ansträngning, temperaturförhöjning eller infektion

Det finns inga helt typiska symtom eller tecken, men några är mer karaktäristiska. Polysymtomatologi är vanligt.

 • Sensoriska – i extremiteter eller ensidigt i ansikte
 • Motoriska – akut/subakut svaghet eller pares
 • Optikusneurit – ensidig synnedsättning och retrobulbär smärta
 • Kranialnervssymtom – diplopi, nystagmus, blickpares, facialispares
 • Cerebellära – balans-/gångstörning, yrsel
 • Lhermittes tecken – elstötslika sensationer i rygg eller extremitet vid flexion i nacke
 • Besvär med urinblåsa – urinretention, inkontinens
 • Smärta – neurogen eller nociceptiv
 • Fatigue – ihållande svår trötthet
 • Kognitiv dysfunktion
 • Symtom
 • Duration, tidsförlopp
 • Hereditet
 • Andra sjukdomar
 • Hjärta, blodtryck
 • Lungor
 • Neurologstatus

Ta prover vid behov för att utesluta andra troliga differentialdiagnoser. Överväg exempelvis blodstatus, vitamin B12, folsyra, inflammations- och tyreoideaprov samt kontroll av borrelia.

 • Hb, leukocyter, glukos, SR, CRP, TSH
 • B12, folat, homocystein
 • borreliaserologi, ANA

Tidig diagnos är viktig då långtidsprognosen påverkas gynnsamt av tidigt insatt immunmodulerande läkemedel. Diagnos ställs av specialist i neurologi, vanligen efter MR och lumbalpunktion.

 • Minst två områden i centrala nervsystemet som har angripits vid minst två olika tillfällen.
 • Ingen annan specifik orsak har hittats.
 • Personen är i relevant ålder (10 – 59 år).

Förekomst av nya (kontrastuppladdande) och äldre förändringar på MR kan möjliggöra tidig diagnos. Behov att vänta på ett andra skov föreligger då inte.

 • Autoimmuna sjukdomar som SLE, primärt Sjögrens syndrom, vaskulit, sarkoidos, akut disseminerad encefalomyelit (ADEM)
 • Infektioner som neuroborrelios, virusmyelit, encefalit, neurosyfilis, HIV
 • Tumörer som exempelvis primär hjärntumör och CNS-lymfom
 • Vaskulära sjukdomar som kärlmissbildning i ryggmärg
 • Tillstånd i bakre skallgrop eller ryggmärg som spondylos eller ryggmärgskompression

Behandling ges via specialiserad vård och kan vara:

 • sjukdomsmodifierande, med olika immunomodulerande läkemedel
 • riktad mot akuta skov
 • symtomlindrande, genom att lindra exempelvis spasticitet, smärta, trötthet, depression, ataxi, tremor, urinträngningar eller sexuell dysfunktion.
 • Akuta medullära symtom (parapares/tetrapares)
 • Symtom där exempelvis stroke inte kan uteslutas
 • Andra allvarliga symtom
 • Patient med misstänkt MS remitteras skyndsamt för vidare utredning (ofta med MR hjärna/ryggmärg och LP med likvoranalys)
 • Utredning, behandling och uppföljning sker hos neurolog och i MS-team

Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom, Socialstyrelsen

Publicerat: 2019-02-01
Giltigt till: 2022-02-28
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne