Läkemedelsutlöst huvudvärk

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • G444 Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras på annan plats

 • Diagnostik, behandling och uppföljning i de flesta fall
 • Smärtrehabiliteringsklinik om kronisk huvudvärk kvarstår efter utsättning och då smärtan har stora konsekvenser för patienterna (till stor del styr patientens livsföring)

Läkemedelsutlöst huvudvärk är en tilläggsdiagnos.

Patienten har kronisk huvudvärk (minst 15 dagar/månad under minst 3 månader) – oftast spänningshuvudvärk, migrän eller en blandning av dessa – och överanvänder läkemedel mot denna.

Huvudvärken försvinner eller minskar oftast efter att överkonsumtionen är avbruten. Om så inte sker bör diagnosen ifrågasättas.

Etiologin är oklar, men omfattar troligen både fysiskt och psykiskt beroende, möjligen även centralt störd smärtmodulering.

Att det finns ett orsakssamband mellan överanvändning av läkemedel mot huvudvärk och förvärrad huvudvärk är man relativt säker på. Dock drabbas inte alla patienter som överanvänder läkemedlen. Intag av samma preparat mot andra åkommor (till exempel reumatisk sjukdom) verkar inte heller kunna utlösa tillståndet.

 • 1–2 % av befolkningen har läkemedelsutlöst huvudvärk.
 • Det är 3-4 gånger vanligare hos kvinnor, och 40-årsåldern är överrepresenterad.
 • Ungefär hälften av alla patienter med kronisk huvudvärk (≥ 15 dagar/månad) har läkemedelsutlöst huvudvärk.
 • Huvudvärk med ofta oklar klinisk bild
 • Omväxlande migrän och/eller spänningshuvudvärk med varierande smärtintensitet
 • Noggrann läkemedelsgenomgång
 • Huvudvärksdagbok

Om grunddiagnos är ställd och basal utredning för huvudvärk gjord, behövs ingen ytterligare utredning.

Alla tre kriterier (A, B och C) krävs:

A. Huvudvärk närvarande i minst 15 dagar per månad hos en patient med en existerande känd primär huvudvärk

B. Regelbunden överkonsumtion av läkemedel i mer än 3 månader

 • minst 15 dagar per månad för paracetamol eller NSAID (inklusive ASA), eller
 • minst 10 dagar per månad för triptaner eller övriga läkemedel (häri inräknas även kombinationspreparat, till exempel innehållande koffein, och preparat som inte rekommenderas överhuvudtaget mot huvudvärk, som exempelvis kodein – samt kombination av läkemedel från olika grupper).

C. Inte bättre förklarat av en annan diagnos

 • Viktigast är att informera patienten om sambandet mellan överanvändning och ökad förekomst av huvudvärk, och om att de flesta blir bättre efter avgiftning.
 • Huvudvärksdagbok rekommenderas vid utsättning.
 • Abrupt utsättning med uppföljning efter 1–3 månader är vanligast.
 • Gradvis utsättning är ett alternativ som kräver tätare kontakt, till exempel per telefon. Gradvis utsättning rekommenderas om patienten använt beroendeframkallande läkemedel.
 • Informera om att huvudvärken först förvärras, för att sedan förbättras 1–2 veckor efter utsättandet.
 • De flesta har abstinenssymtom under 2–10 dagar.
 • Övriga abstinenssymtom är illamående, magont, diarré, svettningar, skakighet, hjärtklappning och sömnsvårigheter.
 • Gradvis och individuellt utprovad reducering av läkemedelsdosen under flera veckor.
 • Läkemedlet tas regelbundet enligt plan, vare sig det behövs eller inte, och minskas successivt, precis som vid annan läkemedelsnedtrappning.

Vid insättning av huvudvärksmedicin, inklusive triptaner, informera om risken för läkemedelsutlöst huvudvärk.

Vid ställningstagande till insättning av migränprofylax – uteslut först läkemedelsutlöst huvudvärk.

Undvik helt beroendeframkallande läkemedel vid huvudvärksbehandling.

Vid kronisk huvudvärk som påverkar patientens livsföring i hög grad, skicka remiss till smärtrehabiliteringsklinik

Sjukskrivning 1–2 veckor kan behövas vid abrupt utsättning.

Eventuell profylaktisk läkemedelsbehandling (exempelvis betablockare mot migrän eller amitriptylin i lågdos mot spänningshuvudvärk) kan ibland övervägas redan vid avgiftningens start. En fördel med att avvakta tills uppföljningen är att huvudvärksmönstret kan ha blivit klarare under tiden.

Om läkemedelsutsättning inte lyckas – överväg om psykiatrisk eller beroende-problematik dominerar, och behandla i enlighet med rekommendationer för dessa tillstånd.

Om patienten trots läkemedelsutsättning har kronisk huvudvärk – behandla i enlighet med rekommendationer för långvarig smärta.

Huvudvärk, 1177 Vårdguiden

Huvudvärksdagbok

Publicerat: 2019-04-29
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne