Essentiell tremor

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Specialiserad vård

 • Bedömning och utredning vid misstanke om annan orsak till tremor

Definition

Tremor är en ofrivillig, rytmiskt svängande rörelse av minst en kroppsdel. Tremor kan delas in i tre grupper utifrån när den uppkommer.

Vilotremor

 • Syns i vila, minskar vid rörelse och statisk belastning

Tremor vid rörelse

 • Hållningstremor (positionell tremor) – uppträder vid statisk belastning
 • Rörelsetremor (aktionstremor) – uppträder vid dynamisk belastning (rörelser)
 • Målspecifik tremor (intentionstremor) – uppträder under rörelse vid inställningen mot ett mål
 • Aktivitets- och positionsspecifik tremor

Andra former av tremor

 • Dyston
 • Cerebellär
 • Ortostatisk

Epidemiologi

Essentiell tremor har en prevalens på 0,5-1 % i den vuxna befolkningen. Prevalensen ökar vid stigande ålder och är 5 % hos personer över 60 år.

Etiologi

Essentiell tremor definieras som tremor i extremiteter eller huvud som sker framförallt vid rörelse. Orsaken är okänd.

Riskfaktorer

 • Ärftlighet
 • Hög ålder

Symtom

 • Högfrekvent tremor med låg amplitud, syns inte i vila utan aktiveras vid rörelse
 • Tydligast i händerna, kan även ses i huvud och ben
 • Oftast symmetrisk
 • Förvärras vid stress, kan tillfälligt lindras av lågt alkoholintag

Anamnes

 • Debut
 • Duration – ofta flera års besvär
 • Ärftlighet – tremor, tyreoideasjukdom
 • Aktuella sjukdomar, läkemedel
 • Alkoholbruk

Status

Undersök framför allt händer och neurologstatus.

 • Finvågig symmetrisk hållnings- och rörelsetremor ses, oftast i händerna.
 • Kan provoceras fram genom att patienten får dricka ur ett glas, rita spiral och parallella linjer eller skriva.
 • Andra neurologiska fynd som förekommer är påverkan på balans och kognition, ataxi, dystoni samt parkinsonism.

Handläggning vid utredning

 • Essentiell tremor är en klinisk diagnos.
 • Överväg differentialdiagnostiska orsaker och gör en översyn av patientens läkemedel.
 • Tremor i kombination med andra neurologiska symtom bör utredas.

Laboratorieprover

Överväg provtagning avseende tyreoideafunktion, diabetes och alkoholöverkonsumtion.

 • TSH
 • PEth
 • Glukos

Differentialdiagnoser

 • Parkinsons sjukdom – grovvågig vilotremor dominerar, ofta unilateral symtomdebut, hypo- eller bradykinesi samt rigiditet med långsamma rörelser
 • Läkemedelsbiverkan – beta-2-agonister, litium, valproat, neuroleptika, SSRI/SNRI, kolinesterashämmare
 • Riskbruk av alkohol – leverskada, cerebellär skada, neuropati
 • Hypertyreos – avmagring, takykardi, exoftalmus
 • Cerebellär skada – grovvågig kraftig målspecifik tremor, ataxi
 • Hypoglykemi – blek och fuktig hud, irritabilitet, takykardi
 • Psykogen tremor – försvinner när den inte är under observation

Handläggning vid behandling

 • Begränsning av koffeinintaget kan vara effektivt.
 • Botande behandling saknas.
 • Oselektiv betablockare kan provas i första hand.
 • Antiepileptika (gabapentin) kan provas i andra hand.
 • Vid svår sjukdom kan ytterligare medicinsk eller kirurgisk behandling erbjudas via specialiserad vård.

Dosering

 • Propanolol – börja med 20 mg vid behov. Vid kontinuerlig behandling krävs oftast dygnsdoser på 80-240 mg.
 • Gabapentin – trappa upp till 800-1200 mg/dygn.

Kirurgisk behandling

Vid svår sjukdom med påverkan på ADL-funktioner kan neurokirurgisk thalamusstimulering med Deep Brain Stimulation, DBS, bli aktuellt.

Remissindikation 

 • Oklar diagnos eller om tillfredsställande behandlingseffekt inte kan uppnås.

Remissinnehåll

 • Symtomdebut och utveckling
 • Dominerande tremortyp
 • Ärftlighet
 • Övriga sjukdomar och aktuella läkemedel
 • Påverkan på ADL
 • Effekt av insatt behandling

Publicerat: 2020-09-11
Giltigt till: 2023-09-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.