Epilepsi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • G406 Grand mal-anfall, ospecificerat (med eller utan absenser)
  G407 Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall
  G409 Epilepsi, ospecificerad

 • Primär bedömning och undersökning av patienten
 • Primär akut behandling vid pågående epileptiskt anfall
 • Akut utredning och behandling sker på sjukhus
 • Behandling och uppföljning i de flesta fall

Epilepsi kan debutera i alla åldrar men är vanligast ≤ 1 år och > 65 år. Incidensen är 50 på 100 000 per år i Sverige. Prevalens beträffande aktiv epilepsi är knappt 1 %.

Psykogena icke-epileptiska anfall förekommer även hos patienter med epilepsi, både där själva epilepsi-diagnosen är säker och där den är mindre säker.

Etiologin är i många fall okänd. Kända orsaker är:

 • hjärntumör, tidigare stroke, hjärnskada
 • infektion, skada eller missbildning i CNS
 • degenerativ CNS-sjukdom
 • hereditet.
 • Sömnbrist
 • Infektion
 • Blinkande ljus
 • Alkohol, droger, läkemedel
 • Utebliven eller ändrad antiepileptika

Epilepsi är en benägenhet för upprepade oprovocerade epileptiska anfall (utan akut sjukdom/skada) och indelas i generaliserade och fokala anfall.

Generaliserade anfall startar med att patienten förlorar medvetandet momentant och får oftast samtidigt generaliserade kramper. Generaliserade anfall kan indelas i:

 • tonisk-kloniska (tidigare benämnt grand mal)
 • absenser (tidigare benämnt petit mal)
 • myoklona.

Fokala anfall startar fokalt, vanligast i temporalloben. Patienten upplever ofta själv någon form av fokala neurologiska eller beteendemässiga symtom. Anfallet kan övergå i generaliserat anfall och medvetslöshet.

Akutsymtomatiska anfall kan förekomma i akut fas vid skalltrauma eller stroke, vid CNS-infektion, akut intoxikation, abstinens och metabol påverkan.

 • Tonisk fas med akut medvetandeförlust med fall och stelhet i hela kroppen
 • Följs av klonisk fas med symmetriska ryckningar
 • Duration ½ – 5 minuter, ibland tungbett och urin- eller faecesavgång
 • Postiktal fas medför ofta trötthet och sömnbehov eller förvirring
 • Kort medvetandestörning (5-15 sekunder) utan postiktal fas
 • Patienten verkar ”borta”, stirrande blick
 • Sällsynt hos vuxna
 • Plötsliga och kortvariga ryckningar (vanligen i armar) med opåverkat medvetande
 • Debuterar oftast i barn- eller ungdomsår
 • Duration cirka 2 minuter
 • Inledande aura ofta med overklighetskänsla, obehagliga lukt- eller smakupplevelser eller déjà-vu
 • Följs av medvetandepåverkan, patienten kan svara obegripligt och uppvisa stereotypa rörelser
 • I regel postiktal konfusion och huvudvärk
 • Ryckningar och komplexa motoriska automatismer kan förekomma
 • Särskiljs från psykogena icke-epileptiska genom sin korta varaktighet, stereotypa natur och tendens att starta under sömn
 • Detaljerad anfallsbeskrivning, helst från anhörig eller annat vittne
 • Postiktala symtom
 • Liknande eller avvikande ”oförklarligt” beteende tidigare (som kan ha varit ett fokalt anfall utan medvetandestörning)
 • Utlösande faktorer
 • Allmäntillstånd
 • Hjärta, blodtryck
 • Lungor
 • Neurologstatus
 • Överväg EKG
 • Vid nydebuterad epilepsi hos vuxen måste hjärntumör uteslutas.
 • Körförbud gäller tills vidare besked från diagnostiserande enhet.

Prover vid misstanke om akutsymtomatiskt anfall:

 • temp
 • Hb, vita trombocyter, glukos, natrium, kalium, kreatinin/eGFR
 • överväg CRP, alkohol- och intoxikationsprover.

CT/MR och EEG görs främst för att hitta bakomliggande orsak (utreds ofta via specialiserad vård). Normala fynd utesluter inte epilepsi.

 • Diagnosen epilepsi ställs efter två oprovocerade epileptiska anfall.
 • Den kan ställas efter ett enda anfall om risken för återfall är mycket hög (som vid strukturell kortikal skada synlig vid CT/MR).
 • Synkope
 • Metabola rubbningar (hypoglykemi, elektrolyter)
 • Transitorisk ischemisk attack (TIA), transitorisk global amnesi (TGA)
 • Migrän
 • Parasomnier, narkolepsi
 • Psykogena anfall – följande kan tala för: gradvis start, lång duration, variation i anfallsmönster, alternerande rörelser, bäckenrörelser (framåtskjutningar), huvudskakningar från sida till sida, bett på tungspets (inte sidor), slutna ögon, motstånd mot ögonöppning, gråt och snabb återhämtning
 • Rekommendera regelbunden livsföring.
 • Ge råd om att patienten bör undvika fasta och alkohol, liksom övriga för patienten utlösande faktorer.
 • Patient med epilepsi ska inte bada ensam.
 • Det föreligger restriktioner och villkor avseende yrkesval och körkort. 
 • Sköts främst via neurolog.
 • Primärvården kan i vissa fall ansvara för kontroller och receptförnyelse till patienter som är färdigutredda och anfallsfria.
 • En del patienter har återkommande epileptiska anfall trots pågående medicinering.
 • Ibland prövas medicinutsättning efter några års anfallsfrihet (via neurolog).
 • Gravida epilepsipatienter kräver speciellt omhändertagande (exempelvis läkemedelsjustering, folattillskott).

Tänk A-B-C-D-E:

 • A – fria luftvägar, sidoläge (aspirationsrisk)
 • B – kontrollera andning, syresaturation, ge syrgas 10 liter/min på mask vid behov
 • C – puls, blodtryck, sätt iv nål
 • D – P-glukos, behandla vid hypoglykemi
 • E – temp
 • Buccolam (midazolam) munhålelösning, 10 mg per oralt (kramplösande)
 • I andra hand: Stesolid rektallösning, 10 mg rektalt, kan upprepas efter 1-2 min, max 3 doser
 • Övervaka andning, puls och blodtryck, ventilationsberedskap vid hög dos!
 • Vid pågående anfall eller stark misstanke om en akut bakomliggande orsak till anfallet ska patienten akut till sjukhus.
 • Vid misstänkt krampanfall/epileptiskt anfall skickas remiss omgående (utan vidare utredning) för bedömning, fortsatt utredning (med exempelvis EEG, CT/MR) och vid behov insättning av behandling.
 • Anfallsfri stabil färdigutredd patient kan remitteras för kontroller och receptförnyelse i primärvården.
 • Äldre patienter (främst i högre åldrar), vars epilepsi är stabil, och som redan har kontakt med primärvården på grund av andra sjukdomar.
 • Av remissen ska framgå vilken behandling patienten har, kontroller som bör göras (inklusive koncentrationsbestämningar) och hur ofta, prognos, samt om och när behandlingen kan trappas ner/avslutas.

Epilepsi, Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd

Epilepsi, 1177 Vårdguiden

Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, Socialstyrelsen

Publicerat: 2018-12-19
Giltigt till: 2021-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne