Kolecystit, akut

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • K800 Gallsten med akut kolecystit
  K804 Koledokussten med kolecystit
  K810 Akut kolecystit

 • Primär bedömning av patient som söker primärvård
 • Akut bedömning och ställningstagande till behandling

Kolecystit är ett tillstånd med inflammation i gallblåsan.

Cirka 20 % av alla patienter med symtomgivande gallsten får en akut kolecystit, vilket står för 3–9 % av alla sjukhusinläggningar för akut buk.

Incidensen för kolecystit ökar upp till 50–60 års ålder. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Vanligaste orsaken är gallsten som obstruerar utflödet från gallblåsan. Ibland förekommer sekundärinfektion av tarmbakterier som Escherichia coli eller gasbildande bakterier.

Infektion förekommer också utan obstruktion, orsakerna associeras då ofta med intensivvård, akut trauma eller större kirurgi.

 • Symtomgivande gallstenssjukdom
 • Smärta – ihållande svår smärta, liknande gallstensanfall, som ofta förvärras
 • Lokalisation – under höger arcus, ibland med utstrålning mot ryggen
 • Subfebrilitet – vanligt
 • Illamående – ibland även kräkningar
 • Lätt ikterus kan förekomma
 • Aktuella symtom och förlopp
 • Känd gallstenssjukdom
 • Tidigare bukkirurgi
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel
 • Allmäntillstånd – allmänpåverkan
 • Lungor – andningsfrekvens, syresaturation
 • Hjärta – puls
 • Blodtryck
 • Buk – lokal ömhet under höger arcus, peritonitstatus
 • Överväg EKG

Ta en noggrann anamnes och värdera symtom och förlopp utifrån misstänkt sjukdom och differentialdiagnostiska överväganden. Misstänkt akut kolecystit bör handläggas akut inom specialiserad vård.

Överväg temp, CRP, urinsticka.

Några viktiga differentialdiagnoser är:

 • gallstensanfall
 • akut hjärtinfarkt
 • appendicit
 • hepatit, kolangit, pankreatit
 • njurstensanfall, pyelonefrit
 • perforerat ulcus.

Ofta behövs inneliggande observation för ställningstagande till behandling. I väntan på transport till akutmottagning rekommenderas:

 • smärtstillande – diklofenak lösning (25 mg/ml), 3 ml intramuskulärt, eller suppositorium 100 mg x 1
 • vätska intravenöst.

Kirurgi kan genomföras i akut skede eller senare när inflammationen gått tillbaka. Akut kirurgi bör helst genomföras inom 4–5 dygn från smärtdebut, i sent skede görs behandlingen efter ett par månader.

 • Misstanke om akut kolecystit remitteras till kirurgisk akutmottagning
 • Eventuellt tidigare ultraljudsfynd av gallsten
 • Akut kolangit
 • Perforation, abscess, peritonit
 • Sepsis

Gallsten, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-02-04
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne