Divertikulit

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • K572 Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess
  K573 Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess
  K579 Divertikel i tarmen, ospecificerad lokalisation, utan perforation eller abscess
  K578 Divertikel i tarmen, ospecificerad lokalisation, med perforation och abscess

 • Primär bedömning av patient som söker primärvård
 • Behandling av okomplicerad divertikulit
 • Terapisvikt eller komplikation vid divertikulit
 • Oklar diagnos
 • En divertikel innebär en fickbildning i tarmen.
 • Divertikulos innebär förekomst av divertiklar i kolon, oftast i sigmoideum.
 • Vid en divertikulit föreligger inflammation i en eller flera divertiklar.

Divertiklar ökar vid högre ålder och förekommer hos mer än hälften av alla som är 70 år eller äldre. Cirka 20 % av alla med kolondivertiklar får minst en divertikulit.

Orsaken är oklar men anses bero på kvarvarande tarminnehåll i en eller flera divertiklar med bakterieöverväxt som i sin tur orsakar inflammation. Divertikulit kan delas in i okomplicerad och komplicerad. De flesta är okomplicerade.

 • Hög ålder
 • Övervikt
 • Fiberfattig kost, intag av rött kött
 • Rökning
 • Immunsuppression
 • Buksmärta – initialt på vänster sida och nedre delen av buken, efterhand mer generellt i buken
 • Feber
 • Ibland förändrade avföringsvanor och illamående
 • Andra sjukdomar
 • Tidigare bukoperationer
 • Riskfaktorer
 • Läkemedel
 • Allmäntillstånd
 • Lungor, eventuellt syresaturation
 • Hjärta, puls
 • Blodtryck
 • Bukstatus
 • Kraftig allmänpåverkan
 • Påverkade vitalparametrar
 • Hög feber (> 39 grader)
 • Uttalad buksmärta i vänster fossa eller generellt i buken
 • Peritonitstatus

Divertikulit är en klinisk diagnos hos en patient med klinisk bild och verifierade divertiklar.

 • Patient med fynd som talar för komplicerad divertikulit bör handläggas akut inom specialiserad vård.
 • Provtagning rekommenderas, främst i differentialdiagnostiskt syfte men kan också användas för att följa förlopp.

Hos patient med misstänkt divertikulit utan tidigare verifierade divertiklar bör:

 • behov av akut bedömning inom specialiserad vård övervägas
 • undersökning av kolon utföras i lugnt skede för att bekräfta divertikulos och utesluta differentialdiagnoser.

Överväg temp, CRP och urinsticka. Överväg även graviditetstest hos kvinna i fertil ålder.

 • Appendicit
 • Ileus
 • Kolit, enterit
 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
 • Koloncancer
 • Urinvägsinfektion
 • Uretärsten
 • Gynekologisk orsak

Okomplicerad divertikulit läker oftast spontant efter några dagar.

 • Ge råd om tarmvila med begränsad diet under några dagar, exempelvis flytande kost.
 • Planera för uppföljning inom 2–3 dagar utifrån patientens symtom och förutsättningar.
 • Ge råd om att efter utläkning ha en kost rik på frukt och grönsaksfibrer, motionera och använda bulkmedel vid behov. 

Vid utebliven förbättring kan peroral antibiotika övervägas. I de fall antibiotikabehandling är aktuellt rekommenderas:

 • i första hand – trimetoprim/sulfa och metronidazol i en vecka
 • vid allergi – ciprofloxacin och metronidazol i en vecka.

Behandlas via specialiserad vård med tarmvila, antibiotika och ibland kirurgi.

 • Komplicerad divertikulit
 • Oklar diagnos

Divertikulit kan leda till:

 • perforation
 • obstruktion, stenos
 • abscessbildning
 • fistlar
 • kroniskt återkommande symtom (symptomatic uncomplicated diverticular disease).

Recidivrisken efter en divertikulit är cirka 25 %. Recidiven är ofta mildare.

Inflammerade tarmfickor, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-02-10
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne