Obstruktiv sömnapné (OSA)

AKO Skåne-riktlinje utifrån regionalt vårdprogram (G47 Sömnapné).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Remiss till ÖNH-mottagning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ingen utredning och behandling avseende lågt prioriterande godartade tillstånd görs för närvarande.
 • Alla remisser bedöms och prioriteras. Patient och inremitterande informeras om handläggning.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av misstänkt obstruktiv sömnapné (OSA) för patient som söker i primärvården

Klinisk neuro-/fysiologi eller ÖNH-mottagning

 • Utredning med nattlig andningsregistrering, NAR
 • Vidareremittering av patienter med patologiskt utfall till ÖNH- respektive lungmottagning

Lungmottagning eller ÖNH-mottagning

 • Omhändertagande av patienter med patologisk NAR

Epidemiologi

Obstruktiv sömnapné (OSA) är en vanlig åkomma som till viss grad drabbar upp till 10 % av befolkningen och kan förekomma i alla åldersgrupper, från nyfödda till vuxna av båda könen. Det är ett potentiellt allvarligt kroniskt tillstånd med ett ofta progredierande förlopp och sänkt livskvalitet.

Etiologi

OSA innebär återkommande andningsuppehåll då övre luftvägarna täpps till under sömn. Sjukdomen samvarierar med metabolt syndrom och med övervikt.

Nattlig andningsregistrering

 • Nattlig andningsregistrering (NAR) mäter fyra variabler – luftflöde, andningsrörelser, pulsoximetri och kroppsläge
 • Apné-Hypopnéindex (AHI) – antalet andningsuppehåll (med minst 10 sekunders varaktighet) per timme
 • Resultat – AHI < 5 är normalt, 5-14 är lindrigt förhöjt, 15-30 är måttligt förhöjt och > 30 är uttalat förhöjt

Samsjuklighet

 • Metabolt syndrom – frikostig utredning av överviktiga med OSA
 • Overlap syndrome (KOL+OSA) – misstänk vid KOL med ovanligt högt PCO2
 • Obesitas-hypoventilation – högt PCO2 dagtid trots CPAP-behandling

Symtom

 • Gasping/choking – kippar efter andan under natten
 • Ökad dagsömnighet utan annan förklaring
 • Sömnstörning – insomningsproblem, uppsplittrad sömn, vaknar dåligt utsövd, minskad sömntid
 • Morgonhuvudvärk
 • Kognitiv påverkan – koncentrations- och minnesproblem, irritabilitet
 • Nykturi
 • Nattsvettningar
 • Minskad libido

Anamnes

 • Bevittnade apnéer, högljudda snarkningar
 • Bakomliggande orsaker – nästäppa, luftvägssjukdom
 • Andra sjukdomar – som diabetes, svårbehandlad hjärtsjukdom eller hypertoni, tidigare CVI, psykisk sjukdom
 • Levnadsvanor – rökning, alkohol
 • Arbete – yrkeschaufför eller annat säkerhetskrävande yrke (kan behöva sjukskrivning under utredning)

Status

 • Allmäntillstånd
 • Näsa, mun och svalg inklusive tandstatus, protes
 • Vikt och längd – övervikt/fetma
 • Blodtryck – svårbehandlat
 • 24-timmars blodtrycksmätning (vid svårbehandlad hypertoni) – högt nattligt tryck?

Laboratorieprover

Överväg Hb, glukos, TSH och andra metabola prover, för att utesluta metabolt syndrom.

Handläggning vid utredning

 • Vid klinisk misstanke om OSA, skicka remiss för nattlig andningsregistrering (NAR).
 • Vid normal NAR – informera patienten och överväg om ytterligare utredning behövs.
 • Bekräftad sömnapné handläggs vid enhet med kompetens att behandla OSA (ingen ny remiss krävs).

Diagnoskriterier

Nattlig andningsregistrering med AHI > 5.

Differentialdiagnoser

 • Cheyne-Stokes andning – tysta apnéer, ses vid svår hjärtsvikt eller cerebrovaskulär sjukdom (behöver sällan behandlas)
 • Hypothyreos
 • Morfinbehandling (även smärtplåster)
 • Sömnighetsgivande sjukdomar som fetma, andra metabola sjukdomar, PLM (periodic limb movement), depression och narkolepsi
 • Habituell snarkning utan OSA

OSA-behandling

Eventuell behandling vid diagnostiserad OSA ska alltid initieras av sömnapnékompetent ÖNH- eller lungläkare.

Viktreduktion

Viktreduktion kan ha effekt om OSA bedöms bero på övervikt. Obesitaskirurgi kan vara aktuellt. Cirka 10 % av patienterna med OSA är dock normalviktiga.

Levnadsvanor

Rökning, alkohol och sedativa ökar tendensen till sömnapné, liksom sömnbrist. I förekommande fall kan försök till förändring uppmuntras.

Körkort

Dagsömnighet vid obehandlad OSA kan vara ett hinder för körkortsinnehav, bedöm eventuellt behov av sjukskrivning under utredningen. I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort, kapitel 11, framgår vad som gäller vid sömn- och vakenhetsstörningar.

Behandling vid habituell snarkning

Vid habituell snarkning utan OSA kan följande provas:

 • positionsbehandling – sido- eller magläge vid rygglägesberoende snarkning
 • näsborrevidgare
 • antisnarkskenor av halvfabrikat.

OSA-behandling via specialiserad vård

 • Syftet är att förbättra livskvaliteten och minska översjuklighet och överdödlighet i hjärt-kärlsjukdomar.
 • Förstahandsval är nattlig behandling (ofta livslång) med CPAP (andningsmask med övertryck) eller apnéskena (en sorts tandställning).
 • Kirurgi kan bli aktuellt i utvalda fall, exempelvis tonsillektomi, gomplastik, näskirurgi, käkkirurgi och trakeotomi.

Remissindikation

 • Anamnestisk misstanke om OSA – remiss till NAR
 • Misstanke om att redan genomförd NAR ej blivit optimalt utförd – remiss till ny NAR
 • Fortsatta misstänkta ÖNH-orsakade besvär trots neg NAR – remiss till ÖNH-mottagning

Remissinstans för NAR

 • Malmö/Lund/Trelleborg – klinisk neurofysiologi SUS samt Specialistläkarna i Lund
 • Helsingborg/Ängelholm och Kristianstad – klinisk fysiologi (i samarbete med ÖNH-klinik)
 • Ystad – ÖNH-klinik

Remissinnehåll

Symtom och anamnes enligt ovan, särskilt grad av dagtrötthet. För prioritering ange även:

 • säkerhetsklassat arbete som yrkeschaufför, trafikledare eller liknande
 • sjukskrivning eller rehabiliteringsproblem på grund av misstänkt OSA
 • sömnighetsrelaterat trafiktillbud
 • remiss från obesitaskirurg inför planerad obesitaskirurgi
 • svårbehandlad hjärtsjukdom där OSA misstänks förvärra tillståndet
 • allvarlig psykisk störning där OSA misstänks förvärra situationen
 • demensutredning, framför allt hos yngre, där OSA misstänks ligga bakom en del av problematiken.

Patienter med behandling för OSA skall i första hand vända sig till respektive ÖNH- eller lungmottagning vid uppföljning.

Obstruktiv sömnapné, 1177 Vårdguiden 

Region Skånes vårdprogram för obstruktiv sömnapné.

Publicerat: 2019-03-18
Giltigt till: 2022-03-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter