KOL-exacerbation

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • J44.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Denna rekommendation gäller akut handläggning vid KOL-exacerbation.

Etiologi

Akut KOL-exacerbation orsakas i 2/3 av fallen av en infektion. Virus och bakterier är ungefär lika vanliga och dubbelinfektion förekommer ofta.

 • Virus – särskilt rhinovirus
 • Bakterier – särskilt Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis och Pseudomonas aeruginosa

Symtom

 • Trötthet
 • Andnöd, hosta
 • Mukopurulenta/purulenta upphostningar
 • Ökad mängd slem

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion
 • Andra sjukdomar – särskilt hjärtsjukdom
 • Läkemedel – inklusive följsamhet
 • Allergi
 • Rökning

Status

 • Allmäntillstånd – allmänpåverkan, andnöd
 • Lungor – andningsfrekvens, ronki, förlängt expirium
 • Hjärta – frekvens
 • Blodtryck
 • Syresaturation

Fynd talande för svår-livshotande exacerbation

 • Påverkat allmäntillstånd med cyanos, ödem eller konfusion
 • Kraftig andnöd i vila
 • Andningsfrekvens > 25/minut
 • Hjärtfrekvens > 110/minut
 • Syresaturation < 90 %

Fynd talande för lindrig-medelsvår exacerbation

 • Obetydlig till lindrig allmänpåverkan
 • Obetydligt till besvärande andnöd vid aktivitet
 • Andningsfrekvens < 25/minut
 • Hjärtfrekvens < 110/minut
 • Syresaturation ≥ 90 %

Handläggning vid utredning

Vanligaste orsaken till försämring av KOL är akut exacerbation. Handläggningen styrs av svårighetsgrad utifrån fynd i status.

Symtom talande för bakomliggande bakteriell infektion är:

 • ökad andnöd
 • ökad mängd och purulens av sputum.

Laboratorieprover

 • Temp
 • Överväg CRP vid misstanke om pneumoni (normalt utesluter inte bakteriell infektion)
 • Överväg sputumodling vid upprepade infektioner eller terapisvikt

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till försämring av KOL:

 • långvarig hypoxi
 • pneumothorax
 • lungemboli
 • hjärtsvikt
 • pneumoni
 • bristande följsamhet eller suboptimal medicinering.

Handläggning vid behandling

 • Vid svår-livshotande exacerbation – larma ambulans och ge akutbehandling
 • Vid lindrig-medelsvår exacerbation – ge akutbehandling och ordinera fortsatt behandling i hemmet
 • Vid misstänkt bakomliggande bakteriell infektion – ordinera antibiotika

Akutbehandling

Ge behandling och följ vitalparametrar – andningsfrekvens, syresaturation och puls.

Syrgas

Vid syresaturation < 90 %, ge syrgas 1-2 liter/minut på näsgrimma. Mål är syresaturation 88-90 % (max 92 %), viktigt att beakta risken för koldioxidretention.

Bronkvidgare

Ge beta-2-stimulerare och/eller antikolinergika via spacer eller nebulisator. Upprepa vid behov.

Via spacer

 • Spray Airomir (0,1 mg/dos) 6 puffar x 1 (5 andetag/puff), därefter
 • Spray Atrovent (20 μg /dos) 4 puffar x 1 (5 andetag/puff)
 • Upprepa vid behov efter 20 minuter under sammanlagt 1 timme

Via nebulisator

 • Ventoline (5 mg/ml), 1-2 ml och/eller Atrovent (0,25 mg/ml), 2 ml eller
 • Sapimol 2,5 ml (2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropium)
 • Upprepa vid behov efter 30-45 minuter

Steroider

Ge steroid peroralt vid medelsvår eller svår exacerbation, eller som injektion om det bedöms nödvändigt.

 • Tablett Betametason 0,5 mg, 8 tabletter eller
 • Tablett Prednisolon 5 mg, 6 tabletter eller
 • Injektion Betapred (4 mg/ml), 1 ml iv eller im

Fortsatt behandling i hemmet

Rekommendera fortsatt behandling i hemmet vid behov, med:

 • bronkvidgare – rekommendera upp till 8 gånger dagligen
 • peroral steroid – överväg tablett prednisolon 5 mg, 6-8 x 1 i 5 dagar eller motsvarande
 • antibiotika – ordinera amoxicillin eller doxycyklin (variera mellan infektionerna) vid misstänkt bakomliggande bakteriell infektion
 • fysioterapi – rekommendera konditions- och styrketräning, behandling med PEP (positive expiratory pressure).

Dosering av antibiotika

 • Tablett Amoxicillin 750 mg, 1 x 3 i 5-7 dagar
 • Tablett Doxyferm 100 mg, 2 x 1 dag 1, därefter 1 x 1 i 8 dagar

KOL, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation akutmottagning

 • Kvarstående allmänpåverkan trots behandling

Uppföljning efter KOL-exacerbation rekommenderas inom 6 veckor, med:

 • symtomvärdering
 • optimering av underhållsbehandling med behandlingsplan för egenvård
 • utvärdering av läkemedelsbiverkan, inhalationsteknik och behandlingsföljsamhet
 • vid behov remiss till fysioterapi
 • vid behov hjälp till rökstopp och remiss till dietist.

Publicerat: 2020-12-01
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.