Akut astma

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • J45.0 Huvudsakligen allergisk astma
  J45.1 Icke-allergisk astma
  J45.9 Astma, ospecificerad
  J46.9 Akut svår astma

Primärvård

 • Akut omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande vid behov

Högriskpatient

Någon av följande faktorer innebär ökad risk för död orsakad av astma:

 • svår astma – tidigare akut svår astma, intensivvård eller intubation
 • astmavård – inläggning senaste månaden eller två inläggningar/tre akutbesök senaste året (för astma)
 • astmaläkemedel – hög förbrukning av beta-2-stimulerare, stort medicinintag, dålig följsamhet
 • perorala steroider – pågående eller nyss avslutad behandling
 • andra sjukdomar – svår födoämnesallergi, kardiovaskulär, psykisk eller annan komplicerande sjukdom
 • patient med perceptionsbrist – känner inte av obstruktion eller hotande försämring
 • svåra socioekonomiska förhållanden – exempelvis missbruk
 • språksvårigheter.

Symtom

 • Andnöd med pipande, väsande andning
 • Hosta

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Pågående infektion
 • Andra sjukdomar
 • Läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lungor – andningsfrekvens, ronki, syresaturation, PEF
 • Hjärta – frekvens

Svårighetsgrad

Livshotande
 • Svår dyspné
 • Uttröttad, omtöcknad, svårt att tala
 • Ibland avsaknad av ronki
Svår
 • Svår dyspné
 • Omöjligt att ligga, påverkat tal, uttalad auxillär andning
 • Rikligt med eller avtagande ronki
 • Syresaturation < 90 %
Måttlig
 • Måttlig dyspné
 • Påtaglig begränsning av fysisk aktivitet, vill sitta, auxiliär andning
 • Rikligt med ronki
 • Syresaturation > 90 %
Lindrig
 • Lätt dyspné, förlängt expirium
 • Ingen/lätt begräsning av fysisk aktivitet, kan ligga ner
 • Måttligt till rikligt med ronki, förlängt expirium
 • Syresaturation normal
Tecken på försämring
 • Ökande andningsfrekvens (> 30/min innebär svår/livshotande)
 • Ökande hjärtfrekvens (> 120/min innebär svår/livshotande)
 • Minskande syresaturation (< 90 % innebär svår/livshotande)
 • Minskande PEF (< 50 % innebär svår/livshotande)

Differentialdiagnoser

 • Pneumothorax
 • Lungemboli
 • Lungödem
 • Epiglottit
 • Panikattack med hyperventilation
 • VCD (vocal cord dysfunction)
 • Dysfunktionell thorakal andning

Handläggning vid behandling

 • Livshotande attack – larma ambulans, sätt iv-nål, övervaka vitalparametrar
 • Lindrig–svår attack – ge akutbehandling utifrån svårighetsgrad
 • Utvärdera efter 30-60 minuter – vid försämring till sjukhus, vid förbättring hemgång med ordination i hemmet

Akutbehandling

Följ vitalparametrar – puls, andningsfrekvens, syresaturation.

Livshotande attack

 • Beta-2-stimulerare + Atrovent – via nebulisator
 • Steroid – iv-behandling
 • Syrgas – mål syresaturation > 90 %

Svår attack

 • Beta-2-stimulerare + Atrovent – via spacer eller nebulisator
 • Steroid – peroral behandling
 • Syrgas – mål syresaturation > 90 %

Måttlig attack

 • Beta-2-stimulerare – via spacer eller nebulisator
 • Steroid – peroral behandling

Lindrig attack

 • Beta-2-stimulerare – via spacer eller nebulisator
 • Steroid – öka ordinarie inhalationssteroid (ICS) 4 gånger

Utvärdera efter 30-60 minuter

 • Besvärsfri (PEF > 75 %) – ordination för behandling i hemmet
 • Förbättrad (PEF 50-75 %) – behandla som vid svår attack, övervaka patienten, ny utvärdering efter 30-60 minuter
 • Oförändrad/sämre (PEF < 50 %, kvarstående symtom, högriskpatient) – remittera till akutmottagning

Läkemedelsval

Bronkvidgare

Vid svår (i spacer/nebulisator) eller livshotande (i nebulisator) astma:

 • I nebulisator – Ventoline (5 mg/ml) 1-2 ml + Atrovent (0,25 mg/ml) 2 ml eller
 • I nebulisator – Sapimol (2,5 mg salbutamol + 0,5 mg ipratropium) 2,5 ml eller
 • I spacer (5 andetag/dos) – spray Airomir (0,1 mg/dos), 6 x 1 dos, därefter spray Atrovent (20 ug/dos), 4 x 1 dos

Vid mild eller måttlig astma:

 • I nebulisator – Ventoline (5 mg/ml), 1-2 ml eller
 • I spacer (5 andetag/dos) – spray Airomir (0,1 mg/dos), 6-12 x 1 dos

Steroid

 • T Betametason (0,5 mg), 10-16 tabletter eller
 • T Prednisolon (5 mg), 4-8 tabletter eller
 • Injektion Betapred (4 mg/ml), 2 ml iv

Syrgas

 • 5 liter/minut på näsgrimma eller 10 liter/minut på mask med mål syresaturation > 90 %

Behandling i hemmet

Behandlingsplan

Vid försämring av astma bör följande behandling påbörjas i hemmet (utifrån ordinarie behandling):

 • SABA (beta-2-stimulerare) – tas vid behov i upprepade doser
 • Vid behandling med ICS (inhalationssteroid) – öka ordinarie dos 4 gånger (fördelat på 2-4 gånger/dygn)
 • Vid behandling med ICS + LABA (långverkande beta-2-stimulerare) – öka till 8-12 inhalationer per dygn
 • Om symtomen inte förbättras bör patienten uppmanas att söka vård (vid akut försämring larma ambulans)

Behandling efter akutvård

Patienten bör ordineras fortsatt behandling enligt behandlingsplan samt efter måttlig-svår attack även:

 • OCS (oral steroid) – förslagsvis prednisolon 20-40 mg i totalt 5-7 dagar

Astma hos vuxna, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Given behandling

Astma, 1177

Publicerat: 2019-05-24
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.