Kognitionsdiagnostik

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial

Kognitionsdiagnostik förutsätter att adekvat tid avsätts. Man bör förvissa sig om att tillståndet är varaktigt och inte enbart uppträder under konfusion. Potentiellt reversibla tillstånd ska hanteras och sedan ska försök göras att identifiera bakomliggande neurodegenerativ/vaskulär sjukdom, då etiologisk typ är viktig för att korrekt behandling och omhändertagande ska kunna initieras.

Den diagnostiska säkerheten är sällan definitiv, men uppfyllandet av symtomkriterier är nog för insättande av behandling, så länge endast symtomlindrande läkemedel finns. Den kliniska diagnosen baseras på anamnes från såväl patient som närstående, förekomst och typ av kognitiva funktionsnedsättningar, nedsatt autonomi samt bekräftande kognitiv testning och hjärnavbildning.

Utredning via specialistminnesmottagning

Indikation för remiss till specialistminnesmottagning för utredning och behandling av patienter med:

 • misstänkt autosomalt dominant ärftlig kognitiv sjukdom
 • hastigt progressivt förlopp
 • lindrig kognitiv svikt, där tydlig misstanke finns om bakomliggande neurodegenerativ sjukdom
 • misstanke om mindre allmänt känd kognitiv sjukdom såsom Lewy Body typ, Parkinsontyp eller frontotemporal typ
 • idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH)
 • svårbehandlade beteendestörningar och psykiska symtom vid demens (BPSD)
 • kognitiv sjukdom där man trots noggrann basal utredning behöver specialistbedömning för att med större säkerhet fastställa bakomliggande neurodegenerativ sjukdom
 • speciella omständigheter (såsom yrkesverksam ålder eller språkliga, sociala respektive kulturella aspekter som försvårar utredning).

Basal utredning

Basal utredning och behandling görs på primärvårdsnivå.

Anamnes

 • Från patient och närstående.

Kognitiv testning

 • MMT – den standardiserade versionen MMSE-SR.
 • MMT behöver ofta utföras i kombination med andra screeningtester såsom AQT, kubkopiering, klocktest eller TMT för att kognitiv svikt ska kunna identifieras.
 • Alternativt kan ett bredare globalt screeningtest såsom MoCA användas.
 • RUDAS – om annat modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund eller kort skolgång bör RUDAS väljas.

Neurologiskt och somatiskt status

Beakta särskilt tecken till:

 • Gångstörning, parkinsonism
 • Ögonmotilitetsrubbning
 • Viktförändring
 • Ortostatism

Psykiskt och kognitivt status

Bedöm:

 • Uppmärksamhet (exempelvis om den är skiftande)
 • Instruktionsförståelse
 • Orientering
 • Stämningsläge
 • Insikt
 • Psykomotoriskt tempo

Notera eventuella tecken till beteende- eller personlighetsförändring, apati, ångest, vanföreställningar eller hallucinationer.

Funktionsbedömning

 • Bedöm självständighet i ADL (t ex om patienten kan sköta sina mediciner eller betala sina räkningar).

Laboratorieanalyser

 • Efter klinisk bedömning, men minst innefattande: P-TSH, S-Ca2+, markörer för B12/folat-brist och PEth.
 • Härutöver finns ofta anledning att bestämma P-Glukos, elektrolytstatus, njurfunktion och Hb.

Strukturell hjärnavbildning

 • CT eller MR hjärna
 • Med exempelvis frågeställning grad av central eller regional atrofi (t ex av hippocampus), grad av vitsubstansförändringar, infarkter, bild som vid normaltryckshydrocefalus).
 • Ange gärna i remissen preliminär klinisk diagnos.

MMT= Mini Mental Test
AQT= A Quick Test
TMT= Trail Making Test
MoCA= Montreal Cognitive Assessment
ADL= Aktiviteter i Dagligt Liv

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.