Pneumoni

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • J12.9 Viruspneumoni, ospecificerad
  J18.9 Pneumoni, ospecificerad
  J13.9 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae
  J14.9 Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae
  J15.7 Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae
  J15.9 Bakteriell pneumoni, ospecificerad

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Akutmottagning

 • Pneumoni med allmänpåverkan eller komplikationer

För akut KOL-exacerbation, kikhosta och pneumoni hos barn gäller separata rekommendationer.

Epidemiologi

Incidensen av samhällsförvärvad pneumoni är omkring 1% och ökar 3–4 gånger vid hög ålder.

Etiologi

Bakterier orsakar majoriteten av pneumonier hos vuxna och de allvarligaste infektionerna. Även virus kan orsaka pneumoni och blandinfektioner är vanliga. Även aspiration av mat, vätska eller maginnehåll kan orsaka pneumoni.

Virusorsakad pneumoni

Viruspneumoni förekommer. De virus som oftast ses vid sjukvårdskrävande pneumoni är rhinovirus, RS- och metapneumovirus, samt influensa och SARS CoV-2.

Bakteriell pneumoni

 • Pneumokocker är den dominerande orsaken och har högst mortalitet.
 • Hemofilus influenzae kan förekomma vid samtidig KOL-exacerbation.
 • Stafylococcus aureus kan orsaka lunginflammation efter influensa.
 • Andra agens orsakar främst pneumoni hos svårt sjuka patienter.

Atypisk bakteriell pneumoni

 • Mykoplasma ses främst hos personer under 50 år, och är huvudsakligen självläkande.
 • Chlamydophila pneumoniae (också kallat TWAR) drabbar oftast tonåringar och unga vuxna och är självläkande.
 • Bordetella pertussis (kikhosta), Legionella pneumofilia och Chlamydophila psittaci (ortnitos) är ovanliga orsaker till atypisk pneumoni.

Riskfaktorer

Följande tillstånd medför en högre risk att både insjukna i pneumoni och drabbas av ett allvarligare förlopp:

 • hög ålder
 • rökning
 • KOL
 • astma
 • aspleni – avsaknad av eller ej fungerande mjälte
 • immunbrist eller immunsuppression av annan orsak.

Symtom

 • Feber.
 • Hosta.
 • Dyspné.
 • Andningskorrelerad bröstsmärta.
 • Takykardi.
 • Allmänpåverkan.

Vid pneumokocksepsis kan luftvägssymtom saknas initialt. Förvirring, buksmärta, diarré och kräkningar kan förekomma.

Feber och luftvägssymtom föreligger inte alltid initialt vid pneumoni hos äldre.

Atypisk bakteriell pneumoni

Symtom som talar för mykoplasma pneumoni:

 • Långsamt utvecklande av sjukdomssymtom
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Låggradig feber
 • Långdragen torrhosta.

Legionella och ornitos ger svårare symtom med feber, allmänpåverkan, huvudvärk och förvirring.

Anamnes

 • Rökning, aktuell eller tidigare.
 • Immunsuppression.
 • Utlandsvistelse.
 • Luftvägsinfektioner i omgivningen.
 • Kontakt med fåglar, eller bad i bubbelpool.
 • Aspiration.

Status

 • Allmäntillstånd – temp, medvetandegrad, konfusion.
 • Lungor – förhöjd andningsfrekvens, fokal dämpning, nedsatta andningsljud, rassel eller ronki.
 • Saturation.
 • Blodtryck, puls och perifer cirkulation.

Handläggning vid utredning

 • Pneumoni karaktäriseras av allmänpåverkan, feber, takypné och fokala fynd vid auskultation.
 • Allvarlighetsbedömning med hjälp av CRB-65 kan vid pneumoni ge stöd i val av vårdnivå.
 • Som stöd vid bedömning av tecken på allvarlig infektion kan Stramas verktyg användas.
 • Att differentiera bakteriell och virusorsakad pneumoni utifrån status är inte möjligt, CRP kan ge en viss vägledning.

Allvarlighetsbedömning enligt CRB-65

Confusion-Respiration-Blood pressure >65 år:

 • konfusion ger 1 poäng
 • andningsfrekvens >30 ger 1 poäng
 • blodtryck <90 ger 1 poäng
 • ålder >65 ger 1 poäng.

CRB 0-1 kan som regel behandlas i öppenvård med uppföljning, CRB 2 och uppåt motiverar ofta sjukhusvård, men klinisk bedömning är viktigast.

Tecken på allvarlig infektion hos vuxna (pdf)

Laboratorieprover

Överväg CRP om bilden inte är typisk för bakteriell pneumoni.

 • CRP >100 mg/L med typiska symtom eller fynd talar för bakteriell pneumoni.
 • CRP <20 mg/L efter >24 timmar utesluter med hög sannolikhet pneumoni.
 • Symtom i >1 vecka + CRP >50 kan tala för bakteriell pneumoni.

Undersökningar

Vid oklarhet kring diagnos kan lungröntgen övervägas.

Differentialdiagnoser

Akut bronkit är vanligast och kännetecknas av opåverkad patient med besvärande hosta, med eller utan upphostningar och spridda, liksidiga biljud. Akut bronkit ska inte antibiotikabehandlas oavsett agens.

Andra differentialdiagnoser till pneumoni är:

 • Pleurit
 • Lungemboli
 • Lungödem
 • Sepsis
 • Tuberkulos
 • Vaskulit
 • Malignitet.

Handläggning vid behandling

 • Vid tecken till allvarlig infektion, handlägg enligt rekommendation för sepsis.
 • Ge läkemedelsbehandling vid bakteriell pneumoni.
 • Ge råd om och stöd för rökstopp vid behov.

Förebyggande åtgärder

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination ger ett relativt bra skydd mot allvarlig, invasiv pneumokocksjukdom medan skyddseffekten mot pneumokockpneumoni är lägre.

Det finns två sorters pneumokockvaccin: konjugerat pneumokockvaccin (PCV) och polysackaridvaccin (PPV). Vaccination med konjugerat pneumokockvaccin (Apexxnar) ges främst inom specialiserad vård.

Patienter i följande grupper har ökad risk för pneumokocksjukdom och rekommenderas pneumokockvaccination med PPV23 (Pneumovax):

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom (KOL, svår astma, lungfibros, bronkiektasier)
 • annat tillstånd som ger nedsatt lungfunktion (BMI >40, neuromuskulär sjukdom)
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • tidigare invasiv pneumokockinfektion
 • rökning
 • alkohol- eller narkotikaberoende
 • svetsare

Patienter i följande grupper har mycket hög risk för pneumokocksjukdom och rekommenderas vaccination via infektionsmottagning med både konjugerat pneumokockvaccin och PPV23:

 • Splenektomerade
 • Likvorläckage/skallbasfraktur
 • Cochleaimplantat
 • Nefrotiskt syndrom
 • Cystisk fibros
 • Vissa med kraftigt nedsatt immunförsvar

Påfyllnadsdos med PPV23 (Pneumovax) rekommenderas vart 5:e år eftersom skyddet minskar med tiden.

Pneumokockvaccination av riskgrupper (Vuxna och barn från 2 års ålder) (skane.se)

Läkemedelsbehandling

 • Vid bakteriell pneumoni ge penicillin V tablett 1 g, 1 x 3 i 7 dagar.
 • Vid pneumoni hos patient med KOL överväg att ge amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dagar.

Vid penicillinallergi kan följande användas:

 • Roxitromycin 150 mg x 2 i 7 dagar
 • Klindamycin 300 mg x 3 i 7 dagar
 • Doxycyklin 100 mg 2x1 i 1-3 dagar därefter 1x1 i totalt 7 dagar.

Vid terapisvikt överväg differentialdiagnoser, bedömning inom specialiserad vård och antibiotikabyte, till exempel doxycyklin.

Mykoplasma är oftast självläkande och behöver sällan behandlas.

Pneumoni, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation 

 • Akutmottagning – pneumoni med allmänpåverkan eller komplikationer

Vanlig sjukskrivningstid är 1–2 veckor varierande med pneumonins svårighetsgrad, vid komplicerande bakomliggande sjukdom ibland upp till en månad.

Pneumoni, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

 • Svår infektion kan utvecklas till ARDS och sepsis.
 • Pleuravätska kan orsaka kvarstående feber, dyspné och smärta. 
 • Obstruktivitet kan ses i efterförloppet.
 • Kardiella besvär som hjärtsvikt och förmaksflimmer förekommer främst hos äldre.
 • Lungabscess och empyem är ovanliga komplikationer.
 • Uppföljning efter 6–8 veckor rekommenderas till patienter som röker eller haft en allvarligare pneumoni.
 • Lungröntgenkontroll efter 6–8 veckor övervägs vid komplicerat förlopp, kvarvarande symtom samt patienter >40 år som är eller har varit rökare.
 • Överväg utredning av astma eller KOL vid anamnes på obstruktivitet.

Lunginflammation, 1177

Publicerat: 2023-11-30
Giltigt till: 2026-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.