Covid-19

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • U07.1 Covid-19, virus identifierat
  U07.2 Covid-19, virus ej identifierat
  U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19 (tilläggsdiagnos till symtom)
  U11.9 Kontakt för vaccination mot Covid-19
  U12.9 Vaccin mot Covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och i vissa fall behandling
 • Förebyggande vaccinering

Specialiserad vård

 • Akutmottagning ­– i vissa fall vid allmänpåverkan eller komplikationer
 • Barn- eller infektionsmottagning – i vissa fall vid misstänkt post-covid

Definition

Pågående infektion med covid-19

En pågående covid-19-infektion läker oftast inom några dagar eller veckor.

Postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Postcovid är ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion hos patienter med kvarvarande symtom efter infektionen, eller nytillkomna symtom till följd av infektionen.

För de flesta patienter avtar symtomen gradvis men långvariga och ibland allvarliga symtom förekommer hos vissa patienter. Utifrån sjukdomsförloppet kan patienterna delas in i två grupper:

 • de som haft en lindrig infektion och inte behövt sjukhusvård
 • de som haft en svår infektion och fått sjukhusvård, särskilt för andningssvårigheter.

Postcovid efter sjukhusvård skiljer sig från postintensivvårdssyndrom där symtomen uppkommit efter avancerad vård.

Riskfaktorer

Personer i riskgrupper är de som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

Symtom

Symtom och inkubationstid enligt Folkhälsomyndigheten 

Anamnes

Ta anamnes och beakta om patienten tillhör en riskgrupp.

Status

 • Allmäntillstånd – feber, allmänpåverkan
 • Hjärta – frekvens
 • Lungor – biljud, frekvens, syresaturation vid behov
 • Blodtryck
 • Övrigt status vid behov

Handläggning vid utredning

Bedöm patientens allmäntillstånd och eventuellt behov av specialiserad vård. För handläggning vid misstänkt covid-19, följ Region Skånes rutiner.

Handläggning vid behandling

Patienten bör få information om sjukdomen, smittsamhet och allmänna råd. Smittskyddsanmälan och smittspårning görs enligt gällande rutiner.

Handläggning vid graviditet

Förebyggande åtgärder

Vaccination

Vaccination vid covid-19 kan ges vid behandling med trombocythämmare eller antikoagulantia. Tänk på att komprimera minst 5 minuter över insticksstället. 

För personer med känd allergi som ska vaccineras mot covid-19 samt för personer som reagerat vid vaccination mot covid-19 finns särskilda riktlinjer från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA.

Läkemedelsbehandling

Antiviral läkemedelsbehandling 

I enstaka fall kan antiviral behandling vara aktuellt i primärvården eller på särskilt boende. Som stöd rekommenderas Behandlingsriktlinje för Paxlovid i primärvård och på särskilt boende och Rutin för beställning av Paxlovid.

Trombosprofylax

Patienter som vårdas utanför sjukhus och polikliniska patienter kan efter individuell bedömning vara aktuella för profylaktisk behandling med lågmolekylärt heparin eller NOAK.

Remiss för allergi vid vaccination 

 • Centralsjukhuset Kristianstad, VO Medicin, allergimottagningen
 • Helsingborgs Lasarett, Infektionsmottagningen
 • SUS Lund, Lungmottagningen astma- och allergi

Remissinnehåll

 • Symtom på svår allergisk reaktion eller anafylaxi som föranleder remiss
 • Vårdnivå (akutmottagning, intensivvård) för behandling av reaktionen
 • Namn på vaccin eller läkemedel som orsakat reaktionen
 • Vaccinationsfas för patienten

Remiss vid misstänkt postcovid

 • SUS Lund, Infektionsmottagning, Postcovid-mottagning

Remissinnehåll

 • Symtom, anamnes och status
 • Resultat på rekommenderad utredning

Bortfall av lukt och smak

Luktträning

Luktträning kan ha effekt och bör helst påbörjas tidigt, då förmågan till återhämtning ofta är bäst de första månaderna.

Covid-19-associerad hyperinflammation hos barn

Barn kan i sällsynta fall utveckla svåra inflammatoriska tillstånd i efterförloppet till en infektion, så även efter covid-19.

Uppföljning efter sjukhusvård

De sjukhusvårdade covid-19 patienter som varit svårast sjuka eller av annan anledning haft ett komplicerat förlopp följs upp inom specialiserad vård. Patienter i särskilt boende eller med omfattande kommunala insatser bör följas av läkare från vårdcentralen.

Övriga sjukhusvårdade patienter kräver i normalfallet ingen planerad uppföljning. I samband med utskrivning finns rutiner för ansvarsfördelning mellan primärvård och specialiserad vård.

Vissa enskilda fall kan behöva uppföljning via primärvården. I dessa fall skickar specialiserad vård en remiss med relevant information om vad som ska följas upp.

Uppföljning vid misstänkt postcovid

Enligt SBU är de vanligaste symtomen som rapporteras:

 • andfåddhet, hosta
 • trötthet, fatigue
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • muskel- och ledvärk, bröstsmärta
 • försämrad psykisk hälsa.

Vid kvarstående symtom rekommenderas en klinisk bedömning, värdering av eventuell annan orsak samt utredning utifrån individens behov.

Anamnes

 • Covid-19 – tidpunkt, förlopp, eventuell sjukhusvård samt diagnos via PCR eller antikroppar
 • Nuvarande symtom – duration och förlopp
 • Andra sjukdomar och aktuella läkemedel

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta och blodtryck
 • Lungor
 • Psykstatus och övrig undersökning utifrån behov

Basutredning

 • Lungröntgen
 • Spirometri
 • EKG
 • 6-minuters gångtest – via fysioterapeut (i vissa fall sit-to-stand)
 • MoCA (Montreal Cognitive Assessment) – avseende kognitiv funktion (i vissa fall MMSE-SR)
 • Laboratorieprover – Hb, leukocyter, SR, CRP, Na, K, kreatinin (eGFR), TSH

Övrig basutredning görs utifrån patientens symtom och misstänkt bakomliggande orsak.

Misstänkt postcovid handläggs i första hand inom primärvården. Vid behov av bedömning inom specialiserad vård ska ovanstående basutredning vara gjord innan remiss. I specialiserad vård görs en bedömning och därefter beslutas om patienten fortsatt bör handläggas i primärvård, bedömas på specialistmottagning eller tas upp i multidisciplinär konferens.

Rehabilitering efter covid-19

Folkhälsomyndigheten – Covid-19 

Socialstyrelsen – Stöd och vägledning till hälso- och sjukvården

Publicerat: 2022-12-21
Giltigt till: 2025-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.