Bettskador

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • T14.1A Bett av djur, ospecificerat
  W509.9 Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad
  W549.9 Biten eller angripen av hund-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad
  W559.9 Biten eller angripen av annat däggdjur-plats, ospecificerad-aktivitet, ospecificerad

Primärvård

 • Primär handläggning och behandling

Specialiserad vård

 • Akutmottagning – bedömning vid ledskada, omfattande skada eller allmänpåverkan
 • Ortopedmottagning – i vissa fall vid misstänkta komplikationer

Rekommendationen ger vägledning i hur infektionsrisk i samband med bettskador bör handläggas.

Bettskador innebär, förutom själva sårskadan, en infektionsrisk som bör beaktas. Infektionen orsakas av bakterier i munhålefloran hos den som tillfogat bettet eller bakterier på huden hos den bitne.

Epidemiologi

Hundbett utgör majoriteten av akutbesök för bettskador och cirka 25 % infekteras. Bett av katt medför uppemot 50 % infektionsrisk och människobett 25%.

Etiologi

Vilken infektion ett bett ger upphov till varierar med munfloran hos den som bitit. Infektionerna är ofta polymikrobiella. Vid katt- och hundbett är Pasteurella multocida den vanligaste och mest virulenta bakterien.

Kattbett

 • Pasteurella multocida är den viktigaste bakterien.
 • Capnocytophaga canimorsus förekommer.
 • Bartonella henselae kan orsaka Cat Scratch Disease, särskilt vid immunsuppression.
 • Stafylococcus aureus är mycket ovanligt vid kattbett.

Hundbett

 • Pasteurella-arter är vanligast vid allvarlig infektion.
 • Andra agens som förekommer är olika sorters streptokocker, stafylokocker, Neisseria, Eikenella samt Capnocytophaga canimorsus.

Människobett

 • Infektion orsakas främst av streptokocker eller bakterier i HACEK-gruppen (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae).
 • Stafylokocker är också vanligt.
 • Även blodsmitta kan överföras vid bett.

Riskfaktorer

Infektionsrisken efter bett är högst vid:

 • djupt penetrerande punktionssår
 • bett med omfattande vävnadsskador
 • lokalisation på händer, fötter och genitalia
 • lednära eller protesnära bett.

Symtom

Infektionstecken ses redan inom 4 timmar vid pasteurellainfektioner efter katt- och hundbett. Vid infektioner med andra bakterier blir tecken synliga tidigast efter 8 timmar.

Symtom vid infektion efter bett:

 • rodnad
 • svullnad
 • smärta
 • värmeökning
 • purulent sekretion
 • feber.

Vid Cat Scratch Disease ses en papel vid bettet/rivsåret samt feber och regional lymfkörtelsvullnad. Infektionen är oftast självläkande.

Anamnes

 • Vilket djur tillfogade bettet
 • Tidpunkt för skadan
 • Relevanta sjukdomar och läkemedel

Status

 • Bedöm allmäntillstånd.
 • Bedöm bettets djup och närhet till leder.
 • Kontrollera distalstatus vid extremitetsskada.

Handläggning vid utredning

 • Diagnosen ställs kliniskt.
 • Det är viktigt att odla från infekterat sår eller abscess inför eventuell antibiotikabehandling och då komplikationer kan utvecklas.
 • Risken för rabies bör beaktas efter djurbett utomlands.

Patient med ledskada, omfattande skada, allmänpåverkan eller tecken på komplikation bör bedömas akut inom specialiserad vård.

Laboratorieprover

 • Sårodling, aerob och anaerob, rekommenderas vid infektionstecken. Ange att det är ett bett, djurart och bettets lokalisation på odlingsremissen.
 • Vid människobett, överväg provtagning för blodsmitta.

Handläggning vid behandling

 • Rengör och lägg om såret.
 • Överväg att konsultera specialiserad vård vid skada som kräver slutning.
 • Överväg antibiotika som profylax eller behandling.
 • Överväg vaccin mot stelkramp vid sår kontaminerat med jord.

Rengöring av sår

 • Spola såret noggrant och rikligt med koksalt (med spruta).
 • Dränera eventuell abscess.
 • Revidera genom att skära bort all död vävnad. 
 • Tejpa eller suturera endast reviderade sår och aldrig punktionssår. 

Läkemedelsbehandling

Antibiotikaprofylax

Förebyggande antibiotikabehandling rekommenderas vid katt- och hundbett i ansikte eller lednära, vid människobett eller vid immunsuppression. Profylax rekommenderas inom 24 timmar med samma preparatval som vid manifest infektion och ges i tre dygn.

Antibiotika vuxna och barn

Typ av bett

Antibiotikum

Dos vuxna

Dos barn

Behandlingstid (dygn)

Katt PcV* 1g x 3 25mg/kg x 3 10
Hund** amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 20 mg + 5 mg/kg x 3 10
Människa amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 20 mg + 5 mg/kg x 3 10
Alla bett vid pc-allergi typ 1  trimetoprim-sulfametoxazol 800 mg + 160 mg x 2 15 mg + 3 mg/kg x 2 10
  doxycyklin 200 mg dag 1, sedan 100 mg x 1   9

* Vid sent debuterande infektion (>2 dygn), lednära infektion, bett i ansikte eller immunsuppression kan amoxicillin-klavulansyra övervägas.

** Bett från mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett.

Hud- och mjukdelsinfektioner, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation 

 • Vid sen- eller ledskada, omfattande skada eller allmänpåverkan – remiss till akutmottagning
 • Vid komplikationer – remiss till ortoped- eller infektionsmottagning

Komplikationer som förekommer, särskilt efter kattbett, är:

 • tenosynovit
 • artrit
 • osteit
 • abscessutveckling
 • endokardit (sällsynt)
 • rabiessmitta (efter djurbett utomlands).

Hund och kattbett, 1177

Människobett, 1177

Publicerat: 2021-01-13
Giltigt till: 2024-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.