Mitralisstenos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I38-P Mitralisklaffel).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Mitralisstenos

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient

Kardiologmottagning

 • Kompletterande utredning, uppföljning och behandling av mitralisstenos

Allmänt

 • Mitralisstenos är ovanligt
 • Förtjockade klaffar, mer eller mindre förkalkade med varierande öppningsamplitud
 • Vänster förmak oftast kraftigt dilaterat
 • Progress sker relativt snabbt hos en tredjedel av patienterna
 • Förmaksflimmer – Risken ökar med ålder och grad av förmaksdilatation

Orsaker

 • Reumatisk hjärtsjukdom – Vanlig orsak, drabbar oftare kvinnor
 • Degenerativa förändringar/ateroskleros – Förekommer även i västvärlden idag
 • Kongenitalt – Mycket ovanligt, ses enbart hos barn
 • Komplikation till SLE, RA

Symtom

 • Ofta asymtomatisk på grund av långsam utveckling
 • Bröstsmärta
 • Trötthet, dyspné, ödem och hemoptys
 • Hjärtklappning – Ofta förmaksflimmer med åtföljande påtaglig symtomförsämring

Status

 • Allmäntillstånd – Tecken på hjärtsvikt? Mitralisrosor (rödcyanotisk, ökad kärlteckning på kinder)?
 • Hjärta – Diastoliskt blåsljud, ibland accentuerad 1:a ton och diastolisk extraton (opening snap, vid sinusrytm), hörs bäst i vänster sidoläge, oregelbunden rytm vid förmaksflimmer
 • Lungor
 • Blodtryck
 • EKG – P-mitrale (breddökad, hög amplitud), förmaksflimmer?

Undersökningar

 • Röntgen hjärta/lungor
 • Ekokardiografi

Allmänt

 • Frekvensreglering av förmaksflimmer – Hög prioritet
 • Diuretika – Vid sviktsymtom
 • ACE-hämmare, ARB – Bibehålls om patienten tolererar det utan symtom, ingen nyinsättning utan kardiologbedömning
 • Antikoagulantia – Vid samtidigt förmaksflimmer och/eller misstanke på tidigare tromboembolism (kan även övervägas utan diagnosticerat förmaksflimmer vid uttalat förstorat vänster förmak, spontan ekokontrast vid ekokardiografi efter beslut/rekommendation av kardiolog)

Kontroller hos kardiolog

 • Klinisk kontroll 1-2 gånger/år eller efter individuell bedömning
 • El-konvertering av förmaksflimmer – Övervägs vid lindrigt/måttligt dilaterat vänster förmak (dock vid uttalad stenos först efter intervention)
 • Klaffoperation – Övervägs vid måttlig/tät mitralisstenos med/utan symtom
 • Förmaksflimmer
 • Tromboemboli – Risken (runt 1,5 % per år) relaterar till vänster förmaksstorlek, ålder, förmaksflimmer, klaffarea samt förekomst av spontan ekokontrast

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter