Mitralisinsufficiens

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I38-P Mitralisklaffel).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Mitralisinsufficiens

Remiss till bild- och funktionsundersökning

 • Överväg om indikation verkligen föreligger.
 • Ange på remissen om misstanke om covid-19 föreligger eller provsvar om det finns.
 • Vid akut undersökning, ring först.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient
 • Kliniska kontroller vid obetydlig/lindrig mitralisinsufficiens

Kardiologmottagning

 • Kliniska kontroller vid mer än obetydlig/lindrig eller symtomgivande mitralisinsufficiens
 • Mitralisinsufficiens tillsammans med annan klaff-/hjärtsjukdom

Allmänt

 • Mitralisinsufficiens är den näst vanligaste klaffsjukdomen
 • Primär mitralisinsufficiens – Ofta lång period utan symtom
 • Sekundär mitralisinsufficiens – Sämre prognos, ofta bevarad klaffmorfologi

Orsaker till primär mitralisinsufficiens

 • Endokardit
 • Hjärtinfarkt med ruptur/dysfunktion av papillarmuskel
 • Myxomatös klaffdegeneration
 • Ärftlig sjukdom – Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom (ger prolaps)
 • Infiltrativ sjukdom med papillarmuskeldysfunktion – Som amyloidos, sarkoidos
 • Trauma, protesdysfunktion

Orsaker till sekundär mitralisinsufficiens

 • Ischemisk hjärtssjukdom, kardiomyopati – Med vänsterkammardilatation, ibland även dilatation av annulus

Symtom

 • Vanligt med lång tid av symtomfrihet
 • Förmaksflimmer – Vanligt med påtaglig symtomförsämring
 • Hjärtsvikt

Status

 • Allmäntillstånd – Benödem? Halsvenstas? Ansträngnings-/samtalsdyspné?
 • Hjärta – Systoliskt mjukt blåsljud (ofta med PM över apex)? Utstrålning mot bas/vänster axill?
 • Lungor – Stasrassel?
 • Blodtryck
 • EKG – Vänsterkammarbelastning?

Undersökning

 • Ekokardiografi

Allmänt

 • Hjärtsvikt – Sedvanlig behandling
 • Ischemisk hjärtsjukdom – Sedvanlig behandling

Remissindikation kardiologmottagning

 • Mer än obetydlig/lindrig mitralisinsufficiens
 • Sekundär mitralisinsufficiens om patienten kan bli aktuell för eventuell invasiv åtgärd
 • Efter individuell bedömning nydebuterat förmaksflimmer och/eller hjärtsvikt

Kontroller i primärvården

 • Nya symtom – Informera patienten om att kontakta vården vid nya symtom
 • Lindrig primär insufficiens – Årlig kontroll
 • Lindrig sekundär insufficiens – Årlig kontroll utifrån genes (hjärtsvikt/ischemisk hjärtsjukdom)

Kontroller hos kardiolog

 • Måttlig/uttalad mitralisinsufficiens – Klinisk kontroll 1-2 gånger/år, ekokardiografi efter individuell bedömning

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter