Lungödem

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Primärvård

 • Initialt omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt utredning och behandling

Lungödem kan indelas i kardiellt respektive icke-kardiellt utlöst. Denna rekommendation beskriver akut handläggning av kardiellt utlöst lungödem.

Utlösande faktorer

 • Hjärtsvikt
 • Akut koronart syndrom
 • Arytmi
 • Klaffsjukdom
 • Kraftig blodtrycksstegring
 • Aortadissektion

Symtom

 • Andnöd, hosta
 • Trötthet
 • Oro, ångest, förvirring

Anamnes

 • Andnöd som förvärras vid aktivitet eller i liggande – nytillkommen sedan tidigare
 • Viktuppgång, bensvullnad
 • Bröstsmärta, episoder av hjärtklappning
 • Feber, tecken till infektion
 • Känd hjärt-, lung- eller njursjukdom

Status

 • Allmäntillstånd – nedsatt saturation, cyanos
 • Lungor – takypné, rassel eller ronki över lungfälten
 • Hjärta – halsvenstas, takykardi
 • Blodtryck – högt eller lågt kan förekomma
 • EKG

Laboratorieprover

Överväg Hb och CRP i differentialdiagnostiskt syfte.

Differentialdiagnoser

 • Exacerbation av KOL
 • ARDS (Akut respiratoriskt stressyndrom)
 • Lungemboli
 • Pneumoni, sepsis
 • Astma
 • Pneumothorax
 • Anemi
 • Njursvikt

Handläggning vid behandling

Vid allmänpåverkad patient:

 • larma ambulans
 • ge akutbehandling
 • påbörja CPAP-behandling om tillgång finns.

Akutbehandling

 • Höj huvudända, sänk fotända
 • Följ vitalparametrar – medvetandepåverkan, puls, blodtryck, andningsfrekvens, saturation

CPAP-behandling

 • Börja med motstånd 3-7 cm H2O, lägre vid KOL (kan ges i ambulansen).

Syrgas

 • Ge 2-5 liter/minut på näsgrimma eller 10 liter/minut på mask. Mål är saturation >90 %.
 • Vid KOL, ge 1-2 liter/minut på näsgrimma. Målsaturation är 88-90 % (max 92 %). Beakta risken för koldioxidretention.

Nitroglycerin

 • Ge spray glyceryltrinitrat (0,4 mg/dos), 1–2 puffar sublingualt
 • Undvik vid systoliskt blodtryck <100 mmHg, tät aortastenos eller om patienten tagit sildenafil eller motsvarande de senaste 48 timmarna.
 •  Kan upprepas var 5:e minut om systoliskt blodtryck >100 mmHg.

Diuretika

 • Ge injektion furosemid (10 mg/ml), 4-8 ml intravenöst.
 • Ge den högre dosen om patienten har pågående peroral diuretikabehandling eller njursvikt.
 • Upprepa vid behov.
 • Sätt KAD vid behov.

Behandling av andra symtom

 • Dyspné och ångest – ge injektion morfin (10 mg/ml, 1 ml späds med 9 ml NaCl-lösning till 1 mg/ml), 2,5-10 ml spädd lösning. Ge långsamt intravenöst och följ blodtrycket.
 • Vid illamående – ge injektion ondansetron (2 mg/ml) – 2(-4) ml iv.
 • Vid bronkospasm eller samtidig KOL, ge sedvanlig inhalation i nebulisator.

Remissindikation till akutmottagning

 • Patienter med allmänpåverkan eller utebliven effekt av behandling

Remissinnehåll

 • Kortfattad anamnes
 • Status
 • Given behandling
 • Aktuell läkemedelslista

Publicerat: 2020-11-11
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.