Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Ischemisk hjärtsjukdom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I200 Instabil angina pectoris, I209P angina pectoris, I21-P Akut hjärtinfarkt, I25-P Ischemisk hjärtsjukdom).

Primärvård

 • Primär bedömning och handläggning vid ansträngningsutlöst bröstsmärta/andnöd/arytmi
 • Känd stabil angina pectoris
 • Stabila patienter efter genomgången hjärtinfarkt, PCI och/eller bypass-operation

Akutmottagning

 • Misstänkt akut hjärtinfarkt
 • Övergående men typisk central bröstsmärta senaste 2 veckorna
 • Ökad anfallsfrekvens/smärta i vila vid känd kranskärlssjukdom senaste 2 veckorna

Kardiologmottagning

 • Ansträngningsutlöst bröstsmärta/andnöd/arytmi där utredning visat tecken på ischemisk hjärtsjukdom eller sänkt vänsterkammarfunktion
 • Försämrad känd stabil angina där farmakologisk behandling inte hjälper

Definitioner

 • Ischemisk hjärtsjukdom – Otillräcklig blodtillförsel till myokardiet, orsakas oftast av aterosklerotiska processer
 • PCI – Percutan coronar intervention, ballongvidgning med/utan stentning av hjärtats kranskärl
 • AKS – Akut koronart syndrom (instabil angina pectoris och hjärtinfarkt)

Riskfaktorer

 • Rökning
 • Ohälsosamma kost- och motionsvanor
 • Övervikt
 • Dyslipidemi
 • Högt blodtryck
 • Störd glukosmetabolism
 • Socioekonomiska faktorer

Funktionsklassificering av kärlkramp

 • CC klass I – Inga besvär vid normal ansträngning, kärlkramp vid häftig och längre ansträngning
 • CC klass II – Lätt sänkt fysisk arbetsförmåga, kärlkramp vid snabb takt (normal takt efter måltid) i trappor, kall väderlek eller emotionell stress
 • CC klass III – Markant sänkt fysisk arbetsförmåga med kärlkramp vid lättare ansträngning
 • CC klass IV – Kärlkramp vid minsta fysiska aktivitet och även i vila

Symtom vid stabil angina pectoris

 • Smärtkaraktär – Obehagskänsla/tryck/smärta retrosternalt, bandformat eller i epigastriet/mellan skulderbladen
 • Utstrålning – Mot armar, hals, käkar, rygg, mage
 • Ibland andfåddhet (vanligare hos patienter med diabetes)
 • Duration – Minst en minut, viker i vila/efter nitroglycerin inom 15 minuter
 • Utlösande faktorer – Fysisk ansträngning, kyla/blåst, stor måltid, emotionell stress
 • Atypiska/diffusa symtom – Ses oftare hos kvinnor och patienter med diabetes

Anamnes

 • Symtom, funktionsklassificering?
 • Rökning, kost- och motionsvanor, stress?
 • Hereditet?
 • Riskfaktorer, samsjuklighet

Status

 • Allmäntillstånd – Inkompensationstecken
 • Hjärta – Frekvens, rytm, blåsljud
 • Kärl – Perifera pulsar, finns underbensåderbråck, blåsljud över karotider/ljumskkärl?
 • Blodtryck
 • BMI och midjemått
 • Vilo-EKG

Laboratorieprover

 • Hb, glukos, Na, K, kreatinin, kolesterol, LDL, HDL, triglycerider, HbA1c, ALAT, GT, ALP, TSH
 • NT-proBNP vid andfåddhet
 • CK – Vid påtagliga och långdragna muskelbesvär som debuterat under statinbehandling.

Undersökningar vid misstänkt kärlkramp

 • Arbets-EKG – Vid låg misstanke, om patienten kan cykla (dålig sensitivitet)
 • Myokardskintigrafi med belastning – Vid måttlig misstanke, STT-förändring på vilo-EKG, pacemaker, vänstersidigt skänkelblock eller patient som inte kan cykla (påvisar ischemisk hjärtsjukdom, utbredning och grad)

Undersökningar via kardiolog

 • CT kranskärl – Vid atypiska symtom hos yngre eller om arbets-EKG/myokardskintigrafi är olämpligt/gett otydligt resultat
 • Kranskärlsröntgen – Vid ischemitecken på non-invasiv undersökning, nedsatt vänsterkammarfunktion eller utebliven effekt av anginabehandling)

Undersökningar vid särskilda symtom

 • Ekokardiografi – Vid misstänkt inkompensation eller nytillkommet blåsljud
 • Röntgen hjärta-lungor – Överväg vid andningsbesvär

Differentialdiagnoser

 • Muskuloskeletala besvär, thorakal/cervikal rhizopati
 • Gastroesofageal refluxsjukdom
 • Stress/ångest
 • Pleurit, peri-/myokardit, spontan pneumothorax
 • Aortastenos, hypertrof kardiomyopati, aortadissektion
 • Sekundär hjärtpåverkan – Som vid thyreotoxikos, anemi

Allmänt

 • Rökstopp – Högt profylaktiskt värde
 • Ökat intag – Frukt/grönsaker (≥ 500 g/dag), fet fisk (≥ 3 gånger/vecka), fibrer, flytande/omättade fetter
 • Minskat intag – Salt, sötsaker/söta drycker
 • Träning – Kondition/styrka 2-3 gånger/vecka efter bedömning av fysioterapeut
 • Vardagsmotion – Minst 30 minuter dagligen
 • Viktreduktion – Vid BMI > 30 kg/m2
 • Läkemedel – Optimera behandling av diabetes, hypertoni, dyslipidemi
 • Stresshantering – I vissa fall

Behandling under utredning

 • Kortverkande nitroglycerin – Vid misstänkt stabil angina
 • Trombyl och atorvastatin – Vid stark misstanke

Antitrombotisk behandling

 • Livslång behandling
 • ASA – T Trombyl 75 mg 1 x 1 i första hand
 • ASA överkänslighet – T Clopidogrel 75 mg 1 x 1 i första hand
 • Ingen ASA – Vid samtidig antikoagulantia på annan indikation

Antitrombotisk behandling efter PCI vid stabil kärlkramp

 • T Clopidogrel 75 mg 1 x 1 i 6 månader (tid kan variera) – Tillägg till Trombyl eller antikoagulantia
 • NOAK – Dosjustera i 6 månader (Pradaxa 150 mg x 2, Xarelto 15 mg 1 x 1, Eliquis 5 mg 1 x 2)
 • Warfarin – Patient med absolut indikation (exempelvis mekanisk klaff) ska ha warfarin och trombocythämning i 6 månader, målvärde INR 2-3

Antitrombotisk behandling efter AKS

 • T Brilique 90 mg 1 x 2 i 6-12 månader (dos och tid kan variera) – Tillägg till Trombyl eller antikoagulantia
 • NOAK – Dosjustera i 6 månader (Pradaxa 150 mg x 2, Xarelto 15 mg 1 x 1, Eliquis 5 mg 1 x 2)
 • Warfarin – Patient med absolut indikation (exempelvis mekanisk klaff) ska ha warfarin och trombocythämning i 6 månader, målvärde INR 2-3
 • Vid behov av dosjustering inför ingrepp/operation – Kontakta kardiolog

Kärlkrampsförebyggande behandling

 • Kortverkande nitroglycerin – Ska alltid ordineras, anfallskuperande behandling
 • Betablockerare (bisoprolol/metoprolol) – Indikation vid hjärtsvikt, efter genomgången hjärtinfarkt, eller ansträngningsutlöst angina pectoris
 • Långverkande nitropreparat (isosorbidmononitrat) – är att föredra vid samtidig hjärtsvikt
 • Kalciumblockad (amlodipin) – Vid kontraindikation mot betablockerare, inslag av spasmangina (diltiazem/verapamil försiktighet vid nedsatt vänsterkammarfunktion)

Lipidsänkande behandling

 • Statin – Förstahandsval, Atorvastatin i högsta tolerabla dos
 • Målvärde – LDL < 1,8 mmol/L eller sänkning med minst 50 % av obehandlat LDL 1,8-3,5 mmol/L
 • Uppföljning – Kontrollera ALAT regelbundet (om > 3 gånger normalvärde, sätt ut statin i 2 veckor och ta nytt ALAT, återinsätt i lägre dos om sjunkande värde)
 • Ezetimib (Ezetrol) – Tillägg om målvärdet inte uppnås, bäst nytta vid hög risk för återinsjuknande (upprepade AKS, stroke, kranskärlsoperation eller diabetes)
 • Fenofibrat (Lipanthyl) – Kan övervägas vid triglycerider ≥ 4,0 mmol/L, ger ökad risk för muskelbiverkan/leverpåverkan vid statinbehandling (dossänkning kan behövas)

Blodtryckssänkande behandling

 • Mål – Blodtryck ≤ 140/90 mmHg, vid diabetes ≤ 140/85
 • ACE-hämmare – I först hand ramipril (minskar komplikationer vid ischemisk hjärtsjukdom)
 • ARB – Indicerat vid intolerans mot ACE-hämmare, främst kandesartan och valsartan
 • Betablockerare – Positiv sekundärprofylaktisk effekt främst vid hjärtsvikt, även efter hjärtinfarkt, rekommenderas därför framför långverkande nitrater/kalciumantagonister

Krav för innehav av körkort

 • Vid ischemisk hjärtsjukdom (exempelvis symtomgivande kärlkramp), se Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:125)

Remissindikation kardiologmottagning

 • Ansträngningsutlöst bröstsmärta/andnöd/arytmi där utredning visat tecken på ischemisk hjärtsjukdom/sänkt vänsterkammarfunktion
 • Försämrad känd stabil angina pectoris
 • Tidigare hjärtinfarkt och LDL ≥ 2,5 mmol/L (trots maximal tolerabel behandling med statin och/eller ezetimib) för ställningstagande till PCSK-9 hämmande behandling

Remissinnehåll

 • Anamnes, status
 • Funktionsklassificering (CC klass)
 • Resultat av utredning, EKG och prover
 • Aktuella mediciner

Komplikationer till ischemisk hjärtsjukdom

 • Hjärtinfarkt – Årlig risk cirka 2-3 % vid stabil angina
 • Hjärtsvikt
 • Arytmier

Muskelsmärta vid statiner

 • Symtom och CK < 4 gånger normalvärde – Sätt ut statin 2-4 veckor, om symtomen kvarstår, återinsätt samma statin, om symtomen minskar, insätt annan statin i startdos
 • Symtom och CK > 4 gånger normalvärde eller rhabdomyolys – Sätt ut statin minst 6 veckor (till normalt CK/symtomfrihet), insätt sedan atorvastatin/rosuvastatin i lågdos/varannan dag

Publicerat: 2020-01-14
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!