Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Endokarditprofylax

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (Z29.9 Profylaktisk åtgärd)

Primärvård

 • För kännedom och i enstaka fall vid behov

Specialistmottagning

 • Ordination av antibiotikaprofylax till riskpatient inför särskild undersökning

Allmänt

 • Gott munhålestatus är viktigast, nyttan av endokarditprofylax är omdiskuterad
 • Indikation – Främst tandläkar-/tandhygieniska behandlingar för vissa riskpatienter
 • Rutinmässigt krävs ingen profylax vid exempelvis bronkoskopi, gastro-/koloskopi eller cystoskopi

Allmänt

 • God munhälsa – Betona vikten av munhygien
 • Riskpatient – Överväg vaccination mot pneumokocker och influensa

Indikation för profylax

 • Tidigare genomgången endokardit
 • Klaffprotes/-reparation med insatt främmande material och hög risk för bakteriemi
 • Komplexa medfödda hjärtfel med cyanos
 • Kongenital defekt behandlad med device – Profylax första 6 månaderna efter implantation vid fullgott resultat, profylax även efter 6 månader vid ej fullgott resultat

Läkemedelsval till vuxna

 • Amoxicillin – 2 g (peroralt/iv) 20-30 min före ingreppet
 • Vid pc-allergi – Klindamycin 600 mg (peroralt/iv) 30-60 min före ingreppet

Läkemedelsval till barn

 • Amoxicillin – 50 mg/kg (peroralt) 20-30 min före ingreppet
 • Ampicillin – 50 mg/kg (iv/im) 20-30 min före ingreppet
 • Vid pc-allergi – Klindamycin 20 mg/kg (peroralt eller iv/im) 30-60 min före ingreppet

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2021-09-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!