Endokarditprofylax

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (Z29.9 Profylaktisk åtgärd)

Primärvård

 • För kännedom och i enstaka fall vid behov

Specialistmottagning

 • Ordination av antibiotikaprofylax till riskpatient inför särskild undersökning

Allmänt

 • Gott munhålestatus är viktigast, nyttan av endokarditprofylax är omdiskuterad
 • Indikation – Främst tandläkar-/tandhygieniska behandlingar för vissa riskpatienter
 • Rutinmässigt krävs ingen profylax vid exempelvis bronkoskopi, gastro-/koloskopi eller cystoskopi

Allmänt

 • God munhälsa – Betona vikten av munhygien
 • Riskpatient – Överväg vaccination mot pneumokocker och influensa

Indikation för profylax

 • Tidigare genomgången endokardit
 • Klaffprotes/-reparation med insatt främmande material och hög risk för bakteriemi
 • Komplexa medfödda hjärtfel med cyanos
 • Kongenital defekt behandlad med device – Profylax första 6 månaderna efter implantation vid fullgott resultat, profylax även efter 6 månader vid ej fullgott resultat

Läkemedelsval till vuxna

 • Amoxicillin – 2 g (peroralt/iv) 20-30 min före ingreppet
 • Vid pc-allergi – Klindamycin 600 mg (peroralt/iv) 30-60 min före ingreppet

Läkemedelsval till barn

 • Amoxicillin – 50 mg/kg (peroralt) 20-30 min före ingreppet
 • Ampicillin – 50 mg/kg (iv/im) 20-30 min före ingreppet
 • Vid pc-allergi – Klindamycin 20 mg/kg (peroralt eller iv/im) 30-60 min före ingreppet

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter