Bukaortaaneurysm

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och utredning
 • Uppföljning vid konstaterat bukaortaaneurysm

Rekommendationen ger vägledning vid handläggning av asymtomatiskt och icke rupturerat bukaortaaneurysm (pulsåderbråck i buken).

 • Ett bukaortaaneurysm föreligger om diametern på bukaorta är 30 mm eller mer.
 • Bukaortaaneurysm är lokaliserade distalt om njurartärerna.
 • Vid en diameter på 25–29 mm kan benämningen subaneurysmal aorta användas.

Bukaortaaneurysm förekommer hos knappt 2 % av alla 65-åriga män och 0,5 % av alla 70-åriga kvinnor. Det är fem gånger vanligare hos män än hos kvinnor.

Vid bukaortaaneurysm ses en nedbrytning av elastin och kollagen samt en kronisk inflammation i kärlväggens mellersta lager (media). Orsaken anses vara multifaktoriell och är till stora delar okänd. Ärftlighet verkar bidra.

 • Rökning – enskilt viktigaste riskfaktorn med ökad risk för snabbare tillväxt
 • Manligt kön – ökad risk på grund av högre prevalens
 • Hög ålder
 • Ärftlighet – framför allt bukaortaaneurysm hos förstagradssläkting, men även andra aneurysm
 • Hypertoni
 • Hyperlipidemi
 • Bukfetma

Kvinnligt kön innebär en större risk för tillväxt och ruptur, även vid lägre vidd. Bukaortaaneurysm ger även ökad risk för aneurysm i thorakala aorta och arteria poplitea.

Bukaortaaneurysm ger sällan symtom. Undantagsvis kan patienten känna en pulserande knöl i buken.

 • Riskfaktorer
 • Samsjuklighet – särskilt hjärt-kärlsjukdom
 • Genomgången bukkirurgi
 • Allmäntillstånd
 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck
 • Buk – pulserande oöm resistens (ovan navelplanet, lite till vänster)
 • Perifera pulsar – främst i ljumskar, knäveck och fötter

Misstänkt bukaortaaneurysm bör utredas med ultraljud i första hand.

Socialstyrelsen rekommenderar screening med ultraljud hos alla 65-åriga män för att minska risken för en för tidig död i rupturerat bukaortaaneurysm. Screening kan även övervägas vid hereditet för bukaortaaneurysm hos förstagradssläkting.

Alla män i Skåne kallas för screening vid 65 års ålder.

Patientens riskfaktorer bör beaktas och vid behov behandlas.

Patient med diagnostiserat bukaortaaneurysm bedöms och behandlas inom specialiserad vård med:

 • regelbundna ultraljudskontroller vid bukaortaaneurysm ≥ 30 mm
 • bedömning för eventuell kirurgi vid bukaortaaneurysm ≥ 50–55 mm.
 • Bukaortaaneurysm
 • Subaneurysmal aorta
 • Anamnes och status
 • Aktuella läkemedel

Vid bukaortaaneurysm föreligger ökad risk för ruptur, med livshotande inre blödning och organischemi som följd. Risken är störst vid större odiagnostiserade aneurysm.

Riskfaktorer för ruptur av bukaortaaneurysm är:

 • stort aneurysm
 • kvinnligt kön – vid samma diameter är risken 3–4 gånger ökad hos kvinnor jämfört med män
 • pågående rökning
 • högre ålder
 • ej deltagit i bukaortascreening.

Bråck på stora kroppspulsådern i magen, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-06-10
Giltigt till: 2024-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne