Aortainsufficiens

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och utredning av patient
 • Kliniska kontroller vid okomplicerad lindrig aortainsufficiens
 • Måttlig till svår aortainsufficiens
 • Lindrig aortainsufficiens tillsammans med annan klaffsjukdom eller dilaterad aorta ascendens

Aortainsufficiens innebär ett läckage i aortaklaffen och är ibland associerad med aneurysm av aortarot eller aorta ascendens.

Aortainsufficiens utgör cirka 10 % av alla medfödda klaffel.

 • Degenerativa förändringar – vanligt hos äldre, ofta i kombination med aortastenos
 • Bikuspid klaff – vanlig orsak hos yngre med ökad risk för aortavidgning
 • Endokardit
 • Försämrad funktion i klaffprotes – främst biologisk
 • Sekundärt till reumatisk feber
 • Sekundärt till aortavidning – bindvävssjukdom (Marfans syndrom), reumatisk sjukdom (särskilt axial spondylartrit)
 • Endokardit – vanligast
 • Aortadissektion
 • Trauma
 • Många patienter är asymtomatiska länge, även vid uttalad insufficiens.
 • Debutsymtom är ofta andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning, pulserande halsvener och yrsel.
 • Vid akut insufficiens kan symtom på kardiogen chock utvecklas.
 • Riskfaktorer för eller etablerad hjärt-kärlsjukdom
 • Reumatisk sjukdom eller tidigare blåsljud
 • Ärftlighet
 • Aktuella läkemedel
 • Allmäntillstånd – benödem, dyspné, cyanos, viktuppgång
 • Hjärta – tidigdiastoliskt, högfrekvent, duschande blåsljud som hörs bäst över I2 höger, med patienten lätt framåtlutad efter maximal utandning, palpabel bred och hävande iktus
 • Lungor
 • Blodtryck – kraftig pulsvåg och lågt diastoliskt blodtryck
 • EKG – ofta normalt, ibland vänsterkammarhypertrofi eller ST-sänkningar
 • Misstänkt akut aortainsufficiens bör bedömas akut inom specialiserad vård.
 • Nyupptäckt blåsljud eller symtom talande för klaffsjukdom bör undersökas med ultraljud av hjärtat.
 • Vid kontroll av patient med känd aortainsufficiens bör särskilt nya symtom eller tecken på försämring av hjärtsvikt eller förmaksflimmer uppmärksammas.
 • Arbetsprov kan övervägas hos asymtomatisk patient för att demaskera eventuella symtom.

Vid utredning rekommenderas kontroll av blodvärde, CRP, elektrolyter, njurfunktion och hjärtsvikt.

 • Hb, CRP, kalium, kreatinin (eGFR), NT-proBNP

Ultraljud av hjärtat ger information om:

 • diagnos
 • grad av insufficiens (lindrig, måttlig eller uttalad)
 • bakomliggande etiologi, anatomiska avvikelser, klaffskador
 • förekomst av komplikationer eller annan hjärtsjukdom. 

Endokardit bör övervägas vid symtom på högersidig hjärtsvikt eller nytillkommet blåsljud hos patient med låggradig feber eller pågående intravenöst missbruk.

 • Informera patienten om att kontakta vården vid nya eller ökade symtom som kan bero på försämring.
 • Kirurgi kan i vissa fall vara nödvändigt för att förhindra permanent hjärtpåverkan.
 • Läkemedelsbehandling kan bli aktuellt vid utveckling av hjärtsvikt.
 • Betablockerare kan förvärra en aortainsufficiens och bör användas med försiktighet vid uttalad sådan.
 • Patienter med mekanisk klaff sätts på livslång behandling med warfarin.
 • Tillfällig endokarditprofylax kan i enstaka fall vara aktuellt hos klaffopererade patienter.

Klaffkirurgi bör genomföras innan irreversibel försämring av vänsterkammarfunktionen hinner utvecklas.

 • Måttlig eller uttalad aortainsufficiens oavsett symtom
 • Aortainsufficiens med vidgad aortarot eller aorta ascendens (> 50 mm)
 • Aortainsufficiens med tidigare endokardit
 • Bicuspida klaffar

Uttalad aortainsufficiens med symtom har dålig prognos. Exempel på komplikationer är:

 • hjärtsvikt
 • endokardit.

Lindrig asymtomatisk aortainsufficiens kan följas i primärvården utifrån individens behov med:

 • klinisk kontroll inklusive NT-proBNP
 • ultraljud av hjärta med cirka 3 års mellanrum.

Vid symtom eller försämring rekommenderas fortsatta kontroller inom specialiserad vård.

Hjärtklaffsjukdomar, 1177 Vårdguiden

Uppföljning och behandling av patienter med klaffsjukdom och/eller aorta ascendens aneurysm, Södra sjukvårdsregionen (pdf)

Publicerat: 2021-06-10
Giltigt till: 2024-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne