Akut koronart syndrom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I21-P Akut hjärtinfarkt, I200 Instabil angina pectoris).

Primärvård

 • Primär bedömning av akut central bröstsmärta
 • Behandling av stabil kranskärlssjukdom

PCI-enhet/HIA/Akutmottagning

 • Pågående central bröstsmärta och/eller ST-höjning på EKG – ambulans prio 1 + HIA-jour
 • Övergående men typisk central bröstsmärta inom 2 veckor
 • Ökad anfallsfrekvens/smärta i vila vid känd kranskärlssjukdom inom 2 veckor

Kardiologmottagning

 • Övergående men typisk central bröstsmärta sedan mer än 2 veckor
 • Ökad anfallsfrekvens/smärta i vila vid känd kranskärlssjukdom sedan mer än 2 veckor

Akut koronart syndrom (AKS)

 • Instabil angina pectoris
 • Icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI)
 • Akut ST-höjningsinfarkt (STEMI)

Vanliga symtom

 • Stark ihållande central bröstsmärta/obehag eller tryck i bröstet > 15 minuter
 • Smärtutstrålning till armar, hals, käkar, skuldror
 • Illamående, yrsel, kallsvettning
 • Andnöd, hjärtklappning
 • Rädsla, ångest
 • Värk i rygg
 • Influensaliknande besvär med bröstsmärtor

Diffusa symtom

 • Ses främst hos äldre eller vid diabetes
 • Mindre intensiv eller ingen bröstsmärta alls
 • Vaga symtom som andnöd eller stark trötthet

Anamnes

 • Smärtdebut, duration, utlösande orsak?
 • Känd kranskärlssjukdom/tidigare hjärtinfarkt?
 • Magsår, annan blödning nyligen?
 • Hereditet? Rökning? Andra sjukdomar? Överkänslighet?

Status

 • Allmäntillstånd – hudfärg, smärtnivå
 • Hjärta – frekvens, blåsljud, rytm
 • Blodtryck
 • Lungor – rassel, andningsfrekvens
 • Bukpalpation vid behov

Undersökning

 • Syresaturation

EKG

 • 12-avlednings-EKG
 • STEMI – 2 mm ST-höjning i 2 intilliggande avledningar V2-V6 eller 1 mm ST-höjning i 2 intilliggande extremitetsavledningar eller nytillkommet vänster-grenblock
 • Koppla eventuellt defibrillator för kontinuerlig rytmregistrering
 • Glöm inte sända EKG inför ambulanstransporten

Allmänt

 • Intravenös infart
 • Hjärtläge vid dyspné
 • Höjd fotända vid chock

Syrgas

 • Behövs ej vid normal syresaturation
 • Vid behov 10 liter/min på mask (KOL om syresaturation < 90 %)

Nitroglycerin

 • Spray Glytrin sublingualt (0,4 mg/dos), 1-2 puffar
 • Kan upprepas var 5:e minut
 • Kontraindikation – systoliskt blodtryck < 100, intag av Viagra (eller motsvarande) inom 48 timmar

ASA

 • Tablett Magnecyl Brus 500 mg, 1 tablett (även om patienten har ASA och antikoagulantia)
 • Kontraindikation – ASA-överkänslighet, aktivt magsår, graviditet (sista trimestern)

Smärta

 • Inj Morfin (10 mg/ml), 1 ml späds med 9 ml NaCl-lösning till 1 mg/ml
 • Ge 3-10 mg = 3-10 ml spädd lösning långsamt iv
 • Följ blodtrycket

Illamående

 • Inj Ondansetron (2 mg/ml), 4-8 mg = 2-4 ml iv

Andnöd eller hotande lungödem

 • Spray Glytrin enligt ovan, upprepa var 5:e minut vid behov
 • Inj Impugan (10 mg/ml), 40 mg = 4 ml iv (högre dos vid njursvikt)
 • Inj Morfin enligt ovan
 • Hjärtläge!

Hypertoni, takykardi eller svåra bröstsmärtor

 • Efter samråd med kardiolog – inj Seloken (1 mg/ml), 2,5 mg = 2,5 ml långsamt iv
 • Kan upprepas efter 2 minuter, maxdos 15 mg
 • Kontraindikation – systoliskt blodtryck < 120, puls < 70, AV-block II-III, vänsterkammarsvikt (stasrassel eller ödem), svår obstruktiv lungsjukdom eller behandling med Verapamil/Diltiazem

Ring 112, beställ ambulans prio 1 om

 • Misstanke om AKS

Remissinnehåll

 • Anamnes
 • Läkemedelslista

Publicerat: 2018-06-19
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter