Eldriven rullstol och patientstyrt drivaggregat/drivhjul med motoriserad drivning

Checklista medicinskt underlag för eldriven rullstol och patientstyrt drivaggregat.

Behandlande läkare ansvarar för att bedöma om hjälpmedlet är lämpligt ur ett medicinskt perspektiv för aktuell patient.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

Underlag för direktinmatning finns i PMO.

Om hjälpmedlet är lämpligt att förskriva ur ett medicinskt perspektiv, beakta kognitiva svårigheter, missbruk, medicinering, epilepsi, psykisk ohälsa, synnedsättning eller annat. Om det inte bedöms lämpligt, beskriv varför.

Beskriv om det förekommer nedsättning av någon/några av följande förmågor och hur/om det påverkar framförandet av hjälpmedlet:

  • Hörsel
  • Syn
  • Kognitiv förmåga

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.