Hypokalcemi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E83.5 Rubbningar i kalciumomsättningen

Primärvård

 • Primär utredning av hypokalcemi

Endokrinologmottagning

 • Utredning vid oklar diagnos eller oklar orsak
 • Hypoparatyreodism

Kalcium är viktigt för skelettet men även för neuromuskulära och metabola funktioner. Dess plasmahalt regleras via D-vitamin, parathormon och kalcitonin.

Definition

Nedre referensvärde för joniserat kalcium är < 1,15 mmol/L och för totalt serumkalcium < 2,15 mmol/L efter korrigering för S-albumin. Värdena kan variera mellan olika laboratorier.

Etiologi

Orsakerna till hypokalcemi indelas i två grupper:

 • paratyreoidea-orsakad hypokalcemi med lågt PTH
 • icke paratyreoidea-orsakad hypokalcemi med förhöjt PTH (sekundär hyperparatyreoidism på grund av annan orsak än sjukdom i paratyreoidea).

Paratyreoidea-orsakad hypokalcemi

 • Medfödd hypoparatyreoidism
 • Förvärvad hypoparatyreoidism, orsakad av halskirurgi, strålning, hemokromatos eller läkemedel

Icke paratyreoidea-orsakad hypokalcemi

 • Lågt upptag av kalcium eller vitamin D
 • Bristande intag av kalcium eller vitamin D
 • Akut njursvikt
 • Hereditär form

Symtom

 • Många patienter är asymtomatiska
 • Symtom uppkommer ofta först vid joniserat kalcium <1,0 mmol/L.
 • Snabb progress brukar ge mer uttalade symtom

Långsam utveckling av hypokalcemi

 • Trötthet
 • Muskelkramper
 • Depression
 • Parkinsonism
 • Demens

Uttalad eller snabb utveckling av hypokalcemi

 • Rastlöshet, oro
 • Parestesier
 • Muskulär – stelhet, kramper, spasmer (även laryngospasm)
 • Hjärtarytmi – sällsynt

Anamnes

 • Ärftlighet
 • Andra sjukdomar – njursvikt
 • Aktuella mediciner
 • Kost – vitamin D och kalcium

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – arytmi
 • Psykiskt status – vid behov
 • Överväg EKG – AV-block, annan arytmi

Handläggning vid utredning

Vid misstanke om snabb utveckling eller uttalad hypokalcemi rekommenderas kontakt med specialiserad vård omgående för fortsatt handläggning.

Enstaka lågt kalciumvärde bör kontrolleras om och värderas (joniserat kalcium eller totalt serumkalcium korrigerat för S-albumin).

 • Lågt kalciumvärde bör bedömas i relation till PTH och kreatinin/eGFR
 • Hypokalcemi med lågt PTH indikerar hypoparatyreoidism
 • Hypokalcemi med förhöjt PTH och normalt krea/eGFR indikerar normal paratyreoideafunktion. Malabsorption eller kostrelaterad brist på kalcium och/eller vitamin D bör övervägas.

Vid kvarstående oklar diagnos bör utredning inom specialiserad vård övervägas.

Laboratorieprover

 • Lågt kalcium – kalciumjon, PTH, kreatinin/eGFR
 • Misstänkt grav D-vitaminbrist – kontrollera D-vitamin
 • Malabsorptionsmisstanke – Hb, albumin, folat, B12, ferritin, anti-tTG
 • Överväg kontroll av – fosfat, magnesium, ALP, ALAT, GT, dygnsurin kalcium

Handläggning vid behandling

Behandling av hypokalcemi beror på svårighetsgrad och underliggande orsak.

Vid lindrig hypokalcemi med sekundär hyperparatyreoidism orsakad av lågt upptag, bristande intag eller för lite solljus kan substitution med kalcium övervägas (vid behov i kombination med vitamin D eller magnesium).

Patienten bör informeras om överdoseringssymtom vid hyperkalcemi:

 • trötthet
 • törst, stora urinmängder
 • förvirring i vissa fall.

Remissindikation

 • Utredning vid oklar diagnos eller oklar orsak
 • Hypoparatyreodism

Så fungerar hormonsystemet, 1177.se

Publicerat: 2021-02-04
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.