Hypertyreos

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (Tyreotoxikos E05).

Primärvård

 • Primär bedömning

Endokrinologmottagning

 • Fortsatt utredning och behandling
 • Endokrin oftalmopati – skyndsam utredning

Etiologi

 • Hypertyreos är en överproduktion av sköldkörtelhormon, tyroxin.
 • Subklinisk hypertyreos innebär TSH under referensområdet med normalt fritt T4 och fritt T3.
 • Tyreotoxikos innebär ökad halt av sköldkörtelhormon i kroppens vävnader oavsett orsak.

Orsaker till hypertyreos

 • Graves sjukdom (autoimmun diffus toxisk struma eller Basedows sjukdom) – vanligast i jodsufficienta områden (70-80 %), orsakas av stimulerande antikroppar (TRAK) mot TSH-receptorn, högst incidens i 50-års åldern (för kvinnor kring menopaus).
 • Toxisk multinodös struma
 • Toxiskt solitärt adenom

Orsaker till tyreotoxikos

 • Hypertyreos
 • Översubstitution med tyroxin
 • Utsvämning vid tyreoidit

Samsjuklighet

Vid Graves sjukdom föreligger ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar som Mb Addison, celiaki, atrofisk gastrit (B12-brist), vitiligo och typ 1-diabetes.

Symtom

 • Svettningar, värmekänsla
 • Ökad hjärtfrekvens, hjärtklappning
 • Ökad hunger, viktnedgång, lös avföring
 • Trötthet, sömnstörning
 • Menstruationsrubbningar
 • Nervositet, oro och humörpåverkan (nedstämdhet, irritation)
 • Muskelsvaghet, tremor

Symtombild

 • Graves sjukdom – typiska symtom och ibland ögonpåverkan (endokrin oftalmopati, drabbar en tredjedel)
 • Toxisk multinodös struma/toxiskt solitärt adenom – ofta typisk symtombild men kan vara diffus, speciellt hos äldre eller patienter med betablockerare
 • Subakut tyreoidit – smärta på halsen (kan saknas), feber och typiska symtom, ofta övergående

Status

 • Allmäntillstånd – oro, rastlöshet, finvågig tremor
 • Hjärta – takykardi
 • Tyreoidea – förstoring, resistens
 • Ögon – rodnad, periorbital svullnad, exoftalmus, ibland dubbelseende
 • Hud – ökad temperatur och fuktighet

Laboratorieprover

Vid misstänkta symtom, lågt TSH eller högt fritt T4:

 • kontrollera om TSH och fritt T4
 • komplettera med fritt T3, TRAK och TPO-antikroppar.

Handläggning vid utredning

Vid subklinisk hypertyreos rekommenderas upprepade bestämningar av TSH, fritt T4 och fritt T3 med minst 4 veckors intervall. Dessutom bör andra orsaker till lågt TSH uteslutas eftersom TSH ofta påverkas av andra sjukdomar (non-thyroid illness, NTI).

Handläggning vid behandling

 • Rökstopp – rökning riskerar försämring/utveckling av endokrin oftalmopati
 • Symtomatisk behandling – T Propranolol, 40-80 mg x 3, dämpar adrenerga symtom (även vid utsvämningstyreoidit)

Behandling inom specialiserad vård

 • Hypertyreos behandlas via specialiserad vård med radiojod, tyreostatika eller kirurgi.
 • Subklinisk hypertyreos med TSH <0,1 rekommenderas behandling även vid symtomfrihet för att minska risken för komplikationer, särskilt om patienten är >60 år.

Remissindikation till endokrinologmottagning

 • Hypertyreos – särskilt skyndsamt vid endokrin oftalmopati

Vid hypertyreos med TSH <0,1 föreligger ökad risk för förmaksflimmer, hjärt-kärl-sjukdom, osteoporos och demens.

Hypotyreos utvecklas ofta efter radiojodbehandling, ibland redan efter 2-4 veckor, ibland efter lång tid (främst Graves sjukdom). Kan även ses efter avslutad tyreostatikabehandling.

Specialiserad vård

Specialiserad vård sköter uppföljning under tyreostatikabehandling och insättning av levotyroxin vid utveckling av hypotyreos. Efter diagnostiserad sjukdom kan TSH vara supprimerat i upp till 9 månader, så dosering styrs främst av fritt T4 (även fritt T3).

Primärvård

Primärvården återfår ansvaret i stabilt läge. TSH och fritt T4 (ibland även fritt T3) bör i princip kontrolleras livslångt vid utvecklande av hypotyreos och hos radiojodbehandlade patienter.

Vid utläkt Graves sjukdom med euthyroidism och frånvaro av TRAK rekommenderas kontroller i några år, därefter räcker det med provtagning enbart vid symtom.

Publicerat: 2019-09-090
Giltigt till: 2022-09-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter