Hypertyreos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär bedömning och utredning
 • Tyreotoxikos – fortsatt utredning och behandling i de flesta fall
 • Endokrin oftalmopati – skyndsam utredning

Denna rekommendation handlar om behandling av primär hypertyreos och tyreoidit som orsak till tyreotoxikos.

 • Hypertyreos innebär en överproduktion av sköldkörtelhormon som kan orsaka tyreotoxikos.
 • Tyreotoxikos innebär ökad halt av sköldkörtelhormon (tyroxin) i kroppens vävnader oavsett orsak.

Hypertyreos förekommer hos runt 0,7 % av befolkningen och är vanligast hos kvinnor. Incidensen är ungefär 27/100 000 invånare och år i Sverige.

Graves sjukdom är vanligaste orsaken och har högst incidens i 40–60 årsåldern.

 • Graves sjukdom – orsakas av TSH-receptorstimulerande antikroppar (TRAK) och kallas även autoimmun diffus toxisk struma eller Basedows sjukdom
 • Toxisk multinodös struma (knölstruma) – vanligare hos äldre
 • Toxiskt solitärt adenom – ovanlig orsak
 • Primär hypertyreos
 • Översubstitution med tyroxin eller liotyronin
 • Jodtillförsel – kost, hälsokost (exempelvis algkapslar), läkemedel (som amiodaron) eller röntgenkontrastmedel
 • Subakut (de Quervains) tyreoidit – sannolikt virusorsakad inflammation
 • Autoimmun (Hashimotos) tyreoidit – vanligaste orsaken till hypotyreos, men kan ha en inledande fas med tyreotoxikos, bildar antikroppar mot tyreoperoxidas
 • Postpartumtyreoidit – efter graviditet (även abort), ofta efterföljande fas med hypotyreos (runt 70 % har autoimmun genes med ökad risk för kvarstående hypotyreos)
 • Central hypertyreos – TSH-producerande hypofystumör (mycket sällsynt)
 • Non thyroidal illness (NTI) – andra akuta och kroniska sjukdomar, anorexi, kirurgi och trauma kan orsaka övergående rubbningar i tyreoidea
 • Hereditet – för hypertyreos eller annan autoimmun sjukdom
 • Kvinnligt kön
 • Graviditet
 • Autoimmun sjukdom
 • Stress – kan även vara en utlösande faktor
 • Intag av jod – hälsokost, röntgenkontrastmedel
 • Läkemedel – exempelvis amiodaron, litium
 • Strålning mot halsen
 • Rökning – riskfaktor för Graves sjukdom, kan utlösa och förvärra symtom, särskilt endokrin oftalmopati

Vid Graves sjukdom föreligger ökad risk för andra autoimmuna sjukdomar som Addisons sjukdom, celiaki, atrofisk gastrit (vitamin B12-brist), vitiligo och typ 1-diabetes.

Symtomen är ofta diffusa, särskilt vid högre ålder eller behandling med betablockad. Typiska symtom kan vara:

 • svettningar, värmeintolerans
 • trötthet, sömnstörning
 • hjärtklappning, symtom på hjärtsvikt
 • ökad hunger, viktnedgång, diarré
 • muskelsvaghet, tremor
 • menstruationsrubbningar
 • ögonsveda, ljuskänslighet, smärta i ögonen, dubbelseende
 • nervositet, oro, nedstämdhet, irritatabilitet
 • trycksymtom av struma.

Svåra symtom med förvirring, ångest, feber, takykardi, kräkningar, diarré, dehydrering, hjärtsvikt.

 • Intensitet, debut och duration av symtom
 • Riskfaktorer
 • Andra sjukdomar, inklusive psykisk ohälsa
 • Nytillkommen röstförändring eller heshet
 • Allmäntillstånd – oro, rastlöshet, finvågig tremor, feber
 • Tyreoidea – förstoring (struma), resistens, palpationsömhet
 • Lymfkörtlar – palpabla på halsen
 • Hjärta – takykardi, förmaksflimmer
 • Blodtryck
 • Ögon – rodnad, periorbital svullnad, exoftalmus (utstående ögon, stirrande blick)
 • Hud – ökad temperatur och fuktighet, handsvett
 • Vikt – nedgång
 • Överväg EKG
 • Vid palpabel resistens i tyreoidea – handlägg som misstänkt sköldkörtelcancer.
 • Vid struma med heshet eller röstförändring – handlägg som misstänkt sköldkörtelcancer.
 • Vid misstänkt tyreotoxisk kris eller tyreotoxiska symtom med hjärt- eller allmänpåverkan – remittera till akutmottagning.
 • Vid misstänkt tyreotoxikos utan allmänpåverkan – utred vidare med TSH och fritt T4.

Om inga andra bakomliggande orsaker föreligger kan följande misstänkas:

 • manifest tyreotoxikos – lågt TSH och högt fritt T4
 • subklinisk tyreotoxikos – lågt TSH och normalt fritt T4.

Upprepa proverna för att bekräfta diagnosen och komplettera med fritt T3, TRAK samt vid behov TPO-antikroppar och CRP.

 • Klinisk bild – ofta inga eller milda symtom
 • Provsvar – lågt TSH med normalt fritt T4
 • Uppföljning – ny provtagning efter cirka 4 veckor, därefter glesare
 • Handläggning vid TSH < 0,1 (eller TSH < 0,4 och ålder > 60 år) – skyndsam utredning via specialiserad vård
 • Klinisk bild – ofta tyreotoxiska symtom, struma och milda ögonsymtom (25 % får endokrin oftalmopati)
 • Provsvar – positiv TRAK (95 %), ibland positiva TPO-antikroppar
 • Handläggning – skyndsam utredning via specialiserad vård, särskilt vid ögonsymtom eller graviditet
 • Klinisk bild – ofta milda symtom, struma med eller utan palpabel resistens, avsaknad av ögonsymtom
 • Provsvar – lågt TSH med normalt fritt T4, negativ TRAK
 • Handläggning vid palpabel resistens – utredning av misstänkt sköldkörtelcancer
 • Handläggning utan palpabel resistens – utredning i samråd med specialiserad vård
 • Klinisk bild – hög feber med rodnad och smärta över tyreoidea (mycket ovanligt)
 • Provsvar – högt CRP, sällan påverkade tyreoideaprover
 • Handläggning – akut bedömning på akutmottagning
 • Klinisk bild – snabbt förlopp, ofta ömhet över tyreoidea, ibland utstrålning mot käke, öron, nacke, ibland allmänpåverkan och feber
 • Provsvar – förhöjt CRP (ofta 70–80), negativ TRAK
 • Handläggning – symtombehandling vid behov, läker oftast inom 6–8 veckor, kan recidivera
 • Hashimotos tyreoidit – ibland övergående tyreotoxisk fas med positiva TPO-antikroppar före hypotyreos
 • Postpartumtyreoidit – milda övergående symtom med debut 2–6 månader efter partus, negativ TRAK, ibland efterföljande hypotyreos (med positiva TPO-antikroppar)
 • Handläggning – uppföljning med provtagning
 • Psykisk ohälsa – ångesttillstånd, manisk episod (bipolär sjukdom), stress
 • Klimakteriebesvär
 • Feokromocytom
 • Mastocytos
 • Malignitet

Symtomatisk behandling rekommenderas vid symtomgivande tyreotoxikos, särskilt vid förhöjd hjärtfrekvens (> 90) eller till äldre patienter.

 • I första hand ges icke-selektiva betablockerare, tablett propranolol 10–40 mg x 3-4.
 • I andra hand kan atenolol (25–100 mg x 1–2) eller metoprolol depot (25–50 mg x 2–3) provas.

Behandling sköts av specialiserad vård med radiojod, tyreostatika eller kirurgi. I väntan på behandling bör patienten rekommenderas att:

 • sluta röka (om aktuellt)
 • undvika hård träning
 • minska intag av koffein (kaffe, svart/grönt te, energidrycker) samt kosttillskott med jod eller biotin.

Multinodös struma och solitärt toxiskt adenom behandlas med kirurgi eller radiojod. Till äldre som ej klarar något av det kan tyreostatika i lågdos ges livet ut.

Vid uttalade symtom eller förhöjt CRP kan peroralt kortison provas. NSAID har god effekt vid mild tyreoidit.

 • Peroralt kortison – tablett prednisolon 20–30 mg x 1 i en vecka
 • Utvärdering – efter 1–2 dagar för bekräftelse att patienten förbättrats, annars bör annan genes uteslutas
 • Nedtrappning – förslagsvis 5 mg/vecka till 10 mg, därefter 1,25–2,5 mg/vecka
 • Uppföljning – tyreoideaprover och CRP

Behandling av eventuell tyreotoxikos behövs sällan. Uppföljning med prover rekommenderas för att inte missa behandlingskrävande hypotyreos.

 • Misstänkt akut tyreoidit
 • Subakut tyreoidit med allmänpåverkan
 • Tyreotoxisk kris
 • Misstänkt Graves sjukdom eller recidiv – särskilt skyndsamt vid endokrin oftalmopati
 • Tyreotoxikos och önskemål om graviditet eller debut under graviditet
 • Misstänkt subakut tyreoidit med atypiska symtom eller utebliven förbättring
 • Subklinisk hypertyreos med upprepade TSH < 0,1 eller < 0,4 vid ålder > 60 år
 • Hypertyreos med TSH < 0,1 mIE/l – ökad risk för förmaksflimmer, hjärt-kärlsjukdom, osteoporos och demens
 • Radiojodbehandling – ökad risk för graviditetskomplikation för moder och foster och för hypotyreos efter behandling, ibland efter lång tid
 • Tyreostatikabehandling – ökad risk för agranulocytos, särskilt första månaderna, samt risk för efterföljande hypotyreos

Efter behandling av Graves sjukdom (oavsett behandlingsstrategi) bör patienten följas med tyreoideaprover livet ut.

Hypertyreos – överskott av sköldkörtelhormon, 1177 Vårdguiden

Struma – förstorad sköldkörtel, 1177 Vårdguiden

Läkemedel vid hypertyreos, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-02-10
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne