Hyperkalcemi

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Primär utredning av hyperkalcemi
 • Akutmottagning – svår hyperkalcemi eller hyperkalcemi med allmänpåverkan eller njurpåverkan
 • Mottagning – utredning och behandling vid misstänkt primär hyperparatyreoidism eller malignitet

Kalcium är viktigt för skelettet men även för neuromuskulära och metabola funktioner. Dess plasmahalt regleras via D-vitamin, parathormon och kalcitonin.

Hyperkalcemi innebär förhöjt kalciumvärde i blodet och kan graderas utifrån nivån. Symtomens svårighetsgrad korrelerar inte alltid till kalciumnivån. Exakta värden kan variera mellan olika laboratorier.

Risk för hyperkalcemisk kris föreligger vid svår hyperkalcemi, särskilt vid:

 • calciumjon >1,7 eller korrigerat Ca >3,4 eller
 • calciumjon >1,6 eller korrigerat Ca >3 mmol/L i kombination med symtom.

I öppenvård ses hyperkalcemi hos 1–4 % av patienterna. Motsvarande siffra för slutenvårdspatienter är 0,2–3 %. Vanligaste orsakerna är primär hyperparatyreoidism och malignitet (90 %).

Orsakerna till hyperkalcemi indelas efter nivån på paratyreoideahormon (PTH):

 • PTH-beroende (högt S-PTH eller inom övre referensområdet)
 • PTH-oberoende (lågt S-PTH)
 • Primär hyperparatyreoidism (pHPT) – vanligast, ofta postmenopausalt hos kvinnor, finns i alla åldrar
 • Familjär hypokalcurisk hyperkalcemi (FHH) – familjär form med låg kalciumutsöndring i urin, och bristande inhibering av PTH-sekretion trots hyperkalcemi
 • Litiumbehandling
 • Njursvikt – ibland med påföljande tertiär hyperparatyreoidism
 • Paratyreoideacancer – sällsynt
 • Ektopisk PTH-produktion
 • Malign tumör – bröstcancer, myelom, lymfom och skivepitelcancer kan ge hyperkalcemi (även utan kända skelettmetastaser)
 • Skelettmetastaser – särskilt vid lungcancer, njurcancer, bröstcancer
 • Granulomatös sjukdom (som sarkoidos) – granulom bildar aktivt D-vitamin
 • Läkemedel – exempelvis tiazider (främst vid andra predisponerande faktorer), kan även demaskera en pHPT
 • Mjölkalkalisyndrom – massivt intag av kalcium och absorberbart alkali (antacida)
 • Immobilisering
 • D-vitaminintoxikation
 • Tyreotoxikos
 • Törst, polyuri
 • Illamående, förstoppning
 • Trötthet, muskelsvaghet och nedstämdhet

Symtom som vid måttlig samt:

 • kräkningar, intorkning
 • huvudvärk, förvirring
 • hypertoni, arytmi.
 • Livshotande tillstånd med snabb sjukdomsutveckling
 • Dehydrering, psykiska problem, apati
 • Aktuella symtom
 • Fraktur – ökad frakturrisk föreligger
 • Läkemedel
 • Andra sjukdomar
 • Allmäntillstånd
 • Hjärta – blodtryck, puls
 • Psykiskt status – avseende kognitiv funktion, depression, ångest
 • Överväg EKG – arytmi, förkortad QT-tid
 • Vid hyperkalcemisk kris eller hyperkalcemi med allmänpåverkan eller njurpåverkan bör patienten bedömas akut inom specialiserad vård.
 • Vid förhöjt kalciumvärde och opåverkad patient bör kalcium kontrolleras om.
 • Vid kvarstående förhöjt värde bör kalcium kontrolleras i relation till PTH.
 • Högt PTH (eller inom övre referensområdet) talar för PTH-beroende hyperkalcemi.
 • Fortsatt utredning rekommenderas utifrån misstänkt bakomliggande orsak.
 • Kalciumjon
 • PTH
 • Överväg SR, Hb, fosfat, kreatinin, ALP, ALAT, TSH, fritt T4 och D-vitamin

Behandling ges utifrån kalciumnivå, klinisk bild och bakomliggande orsak. Icke-symtomgivande lätt förhöjt kalciumvärde behöver inte behandlas men kalciumvärdet bör följas.

Vid hyperkalcemi orsakad av primär hyperparatyreoidism är kirurgi den enda kurativa behandlingsformen. Behandling kan vara aktuell vid:

 • ålder < 50 år
 • hög kalciumnivå eller symtomgivande hyperkalcemi
 • frakturer, njursten, osteoporos/osteopeni.
 • Svår hyperkalcemi
 • Hyperkalcemi med dehydrering, förvirring eller nytillkommen kreatininstegring
 • Misstanke om D-vitamin-intoxikation
 • Primär hyperparatyreodism, patient <40 år och vid oklar diagnos (endokrinolog)
 • Misstanke om sekundär hyperparatyreoidism vid njursjukdom (njurmedicin)
 • Lågt PTH och misstanke om bakomliggande malignitet/annan sjukdom
 • Osteoporos
 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Så fungerar hormonsystemet, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-02-04
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne