Diabetesketoacidos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E10.0A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma
  E10.1 Diabetes mellitus typ 1-Med ketoacidos
  E11.0A Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma
  E11.1 Diabetes mellitus typ 2-Med ketoacidos

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling

Den här rekommendationen omfattar akut handläggning av patient med diabetesketoacidos.

Etiologi

Diabetesketoacidos (DKA) orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos. Normoglykemisk ketoacidos kan förekomma.

Utlösande faktorer

Utlösande faktorer vid känd diabetes är:

 • infektion
 • stroke
 • hjärtinfarkt
 • felaktig användning eller dosering av insulin
 • SGLT2-hämmare, vid risk för insulinbrist (särskilt vid insulinbehandling)
 • missbruk
 • trauma.

Symtom

 • Törst, polyuri, trötthet
 • Buksmärta, illamående, kräkningar
 • Acetondoft
 • Hyperventilation, takykardi, hypotoni
 • Synrubbning
 • Oftast snabb symtomutveckling

Anamnes

 • Aktuella symtom, debut och duration
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel
 • Allergi

Status

 • Allmäntillstånd – hydreringsgrad, medvetandegrad
 • Hjärta – puls, blodtryck
 • Lungor – andningsfrekvens (hyperventilation)
 • Bukpalpation

Handläggning vid utredning

 • Vid misstanke om diabetesketoacidos rekommenderas kontroll av glukos och/eller blodketoner.
 • Diabetesketoacidos kan föreligga trots normalt glukos.

Laboratorieprover

 • P-glukos
 • Blodketoner – om möjligt

Handläggning vid behandling

Vid allmänpåverkad patient och misstanke om ketoacidos, ombesörj akut transport till sjukhus och ge akutbehandling.

Vid opåverkad patient och misstanke om ketoacidos, konsultera specialiserad vård.

 • Blodketoner > 3 mmol/L – larma ambulans, ge akutbehandling.
 • Blodketoner 1,5-3 mmol/L – ge akutbehandling, remittera till akutmottagning.
 • Blodketoner 0,6-1,5 mmol/L – konsultera endokrinolog.

Akutbehandling

 • Följ vitalparametrar – allmänpåverkan, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Ge syrgas vid behov.
 • Överväg att sätta iv-nål vid allmänpåverkan.
 • Konsultera endokrinolog vid behov, för bedömning av eventuell vätska intravenöst.
 • Ge inte insulin.

Remissindikation akutmottagning

 • Misstänkt ketoacidos vid känd diabetes
 • Misstänkt nydebuterad typ 1 diabetes

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Anamnes och status
 • Aktuell läkemedelsbehandling
 • Given behandling

Ketoacidos vid diabetes, 1177.se

Publicerat: 2020-11-18
Giltigt till: 2023-11-30
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.