Diabetesketoacidos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården.
 • E10.0A Diabetes mellitus typ 1 med ketoacidotiskt koma
  E10.1 Diabetes mellitus typ 1-Med ketoacidos
  E11.0A Diabetes mellitus typ 2 med ketoacidotiskt koma
  E11.1 Diabetes mellitus typ 2-Med ketoacidos

Primärvård

 • Akut bedömning och omhändertagande.

Akutmottagning

 • Fortsatt omhändertagande och behandling vid misstänkt diabetesketoacidos.

Den här rekommendationen omfattar akut handläggning av vuxen med misstänkt diabetesketoacidos (DKA). För handläggning av barn hänvisas till separat rekommendation.

Etiologi

Diabetesketoacidos orsakas av absolut eller relativ insulinbrist som leder till hyperglykemi med ketos och metabol acidos. Normoglykemisk ketoacidos kan förekomma.

Utlösande faktorer

Utlösande faktorer vid känd diabetes:

 • Infektion.
 • Stroke.
 • Hjärtinfarkt.
 • Felaktig användning eller dosering av insulin.
 • SGLT2-hämmare, vid risk för insulinbrist (särskilt vid samtidig insulinbehandling och hos äldre).
 • Missbruk.
 • Trauma.

Symtom

Diabetesketoacidos ger oftast snabb symtomutveckling:

 • Trötthet, synrubbning, medvetandesänkning.
 • Törst, polyuri.
 • Buksmärta, illamående, kräkningar.
 • Acetondoft, hyperventilation.
 • Takykardi, hypotoni.

Anamnes

 • Aktuella symtom inklusive debut och duration.
 • Aktuella sjukdomar och läkemedel.
 • Allergi.

Status

 • A – luftvägar, allmäntillstånd.
 • B – andningsfrekvens, saturation.
 • C – puls, blodtryck.
 • D – medvetandegrad.
 • E – temp, bukpalpation.

Handläggning vid utredning

Kontrollera P-glukos och blodketoner vid misstanke om diabetesketoacidos.

Diagnoskriterier

Diagnosen diabetesketoacidos kan ställas vid 2 av följande 3 parametrar:

 • Blodketoner > 3 mmol/L.
 • P-glukos > 14 mmol/L eller känd diabetes.
 • pH < 7,1.

Observera att diabetesketoacidos därför kan föreligga även vid lägre B-glukos eller blodketoner.

Diabetesketoacidos och hyperglykemi hos vuxna och barn, akutblad (pdf)

Handläggning vid behandling

Vid blodketoner > 3 mmol/L

 • Vid medvetandesänkning – larma ambulans och ge akutbehandling.
 • Vid full vakenhet – ge akutbehandling och remittera till akutmottagning. Kontakta specialiserad vård vid behov.

Vid blodketoner 0,6–3 mmol/L

 • Vid inte känd diabetes och B-glukos ≥ 14 mmol/L – ge akutbehandling och remittera till akutmottagning.
 • Vid inte känd diabetes och B-glukos < 14 mmol/l – kontakta specialiserad vård.
 • Vid känd diabetes – kontakta specialiserad vård.

Akutbehandling

 • Följ Vitalparametrar – allmäntillstånd, andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck.
 • Syrgas – ge syrgas vid behov.
 • Vätska – sätt grov nål och ge Ringer-acetat intravenöst vid cirkulationspåverkan.
 • Insulin – överväg enbart i samråd med specialiserad vård (risk för livshotande arytmi då kalium kan sjunka).

Remissindikation 

 • Akutmottagning – misstänkt diabetesketoacidos, särskilt vid allmänpåverkan och/eller inte tidigare känd diabetes.
 • Endokrinologmottagning – vid behov av bedömning efter akutskedet.

Ketoacidos vid diabetes, 1177

Publicerat: 2023-10-23
Giltigt till: 2026-10-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.