Urinblåse- och urinvägscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • C65.9 Malign tumör i njurbäcken
  C66.9 Malign tumör i uretär (urinledare)
  C67.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan
  C68.0 Malign tumör i uretra

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård

Urologmottagning

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker urologenhet
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Standardiserat vårdförlopp

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Definition

Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till uretra, men urinblåsecancer är vanligast.

Epidemiologi

Incidensen i Sverige ligger på 3200 fall per år. Makroskopisk hematuri är debutsymtom hos 75 % av alla patienter med blåscancer.

Könsfördelningen mellan män och kvinnor är ungefär 3:1. Medianåldern vid insjuknande i Sverige är 75 år.

Riskfaktorer

Vanligaste riskfaktorerna i Sverige är

 • rökning (viktigaste riskfaktorn)
 • exponering för kemiska substanser (aromatiska aminer) och förbränningsgaser
 • familjär ansamling, särskilt vid Lynchs syndrom
 • tidigare strålbehandling över bäckenområdet.

Symtom som ger välgrundad misstanke

Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos personer som är 50 år eller äldre.

Andra symtom

Andra symtom som kan förekomma utifrån lokalisation är

 • irritativa symtom med trängningar, dysuri och smärta vid miktion
 • upprepade urinvägsinfektioner
 • flanksmärta.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Rökning.

Status

 • Bukstatus.
 • Lymfkörtlar – palpation av ljumskar.
 • Prostata – palpation.

Laboratorieprover

 • Kreatinin (inför DT).
 • Överväg temp, urinsticka och urinodling.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid minst ett av följande:

 • Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos personer som är 50 år eller äldre.
 • Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss. Blodförtunnande medicinering, bakterieuri eller misstänkt urinvägsinfektion ändrar inte handläggningen.

Patient som redan har utretts enligt SVF men som inom ett år uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke igen ska ingå i SVF men med individuellt planerad utredning.

Fortsatt handläggning

Makroskopisk hematuri hos personer under 50 år ska i de flesta fall utredas vidare men inte inom SVF. Kvinnor som är 40 år eller yngre med makroskopisk hematuri vid förstagångs cystit och som blir symtomfria på behandling, behöver dock inte utredas.

Differentialdiagnoser

De vanligaste godartade sjukdomarna som kan ge makroskopisk hematuri är

 • sten i urinvägarna
 • godartad prostataförstoring
 • urinvägsinfektion
 • förträngning i urinröret.

Rutin vid SVF-remiss

 • Skicka omgående SVF-remiss till urologmottagning
 • Märk remissen "SVF urinblåse- och urinvägscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen.
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier).
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar.
 • Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin) samt överkänslighet.
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer.
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Kontakt vid SVF

 • Helsingborg 042-406 15 71, fax 042-406 14 95, Ängelholm 0431-812 44, fax: 0431-812 32
  Kristianstad 0725-93 07 87, 044-309 43 99 (internt), Ystad 0725-73 52 36
 • Malmö 040-33 30 75, 040-33 33 16, fax: 040-33 73 52, Landskrona 0418-45 41 74, fax 0418-45 41 79, Trelleborg 0410-551 62, fax 0410-551 31

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Att få vård enligt ett vårdförlopp (1177.se)

Urinblåsecancer (1177.se)

Urinblåse- och urinvägscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2022-01-12
Giltigt till: 2025-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.