Urinblåse- och urinvägscancer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C659 Malign tumör i njurbäcken
  C669 Malign tumör i uretär (urinledare)
  C679 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan
  C680 Malign tumör i uretra

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Vidare utredning och behandling enligt standardiserat vårdförlopp
 • Bedömning och utredning vid behov enligt ordinarie rutiner

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller urotelial cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Urotelial cancer kan manifestera sig i hela urinvägarna från njurbäcken till uretra, men urinblåsecancer är vanligast.

Incidensen i Sverige ligger på 2800 fall per år. Makroskopisk hematuri är debutsymtom hos 75 % av alla patienter med blåscancer.

Makroskopisk hematuri har flera orsaker, där urinblåsecancer står för 25-30 % och godartad urologisk sjukdom för 33 %. De vanligaste godartade sjukdomarna är:

 • sten i urinvägarna
 • godartad prostataförstoring
 • urinvägsinfektion
 • förträngning i urinröret.

Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år eller äldre.

 • Irritativa symtom – som trängningar, dysuri och smärta vid miktion är vanliga vid blåsengagemang
 • Upprepade urinvägsinfektioner – ökad risk vid tumör i urinvägar och delvis likartade symtom
 • Flanksmärta – symtom på avflödeshinder
 • Aktuella symtom
 • Rökning
 • Bukstatus
 • Lymfkörtlar – palpation av ljumskar
 • Prostata – palpation
 • Kreatinin (inför DT)
 • Överväg temp, urinsticka och urinodling

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • symtom som ger välgrundad misstanke
 • misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss. Blodförtunnande medicinering ändrar inte handläggningen.

 • Makroskopisk hematuri hos individ < 50 år ska utredas vidare men ej inom SVF.
 • Patient som utretts enligt SVF och uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke igen inom ett år ska ingå i SVF men med individuellt planerad utredning.
 • Bakterieuri (även asymtomatisk) ändrar inte handläggningen men misstänkt urinvägsinfektion ska behandlas sedvanligt.
 • Vid avflödeshinder, överväg kontakt med urolog.
 • Skicka omgående SVF-remiss till urologmottagning
 • Märk remissen "SVF urinblåse- och urinvägscancer"
 • Sekreterare kontaktar koordinator (för fax-/personuppgifter)
 • Informera patienten (gärna med skriftlig patientinformation)
 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

 • Skånes sjukhus nordost – Kristianstad 0725-93 07 87, Ystad 0725-73 52 36
 • Skånes sjukhus nordväst – Helsingborg 042-406 15 71, fax 042-406 14 95
 • Skånes universitetssjukvård – Malmö 040-33 30 75, 040-33 33 16, fax: 040-33 73 52, Landskrona 0418-45 41 74, fax 0418-45 41 79, Trelleborg 0410-551 62, fax 0410-551 31

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Nationellt vårdprogram akut onkologi, Regionala cancercentrum i samverkan

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Rehabilitering vid cancer, AKO Skåne

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan

Standardiserade vårdförlopp, 1177 Vårdguiden

Urinblåsecancer, 1177 Vårdguiden

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer, Regionala cancercentrum i samverkan

Nationellt vårdprogram cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör, Regionala cancercentrum i samverkan

Publicerat: 2021-10-08
Giltigt till: 2022-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne